Απόφαση 79η

25/10/2013

Απόφαση 79η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

 

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 79 η

 

                      Απόσπασμα από το πρακτικό της 14ης  συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Οινουσσών

 

Θέμα: «Αποδοχή επιχορήγησης  για λειτουργικές ανάγκες  σχολείων A/θμιας  και Β/θμιας Εκπ/σης ».

Στις Οινούσσες, σήμερα την 25η  Οκτωβρίου 2013, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 19.00 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την 1684/ 18-10-2013 πρόσκληση του προέδρου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Αντιπρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα  13 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν παρόντα 7:

 

          Παρόντες

        Απόντες

1. Βογιατζής Στέφανος

1. Λιγνός Δημήτριος

2. Δανιήλ Γεώργιος

2. Λυγνός Ιωάννης

3. Κατσιάνου Βαρβάρα

3. Μονιός Μιχαήλ

4. Λεοντή Ελένη

4. Χαλκιά Ευγενία

5. Χαλκιά Λουκία

5.Θάνος Νικόλαος

6. Ηλιάδη Βαρβάρα

6. Καλαίτζής Παναγιώτης

7. Σπετσιώτης Στέφανος

 

 

                                                                    Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν  και κλήθηκαν        

 Επί παρουσίας του Aντιδημάρχου και του εκτελούντος χρέη  ειδικού Γραμματέα κ. Μακκά Γεωργίου, ο Πρόεδρος κ. Γεώργιος Δανιήλ,  έθεσε υπόψη του δημοτικού συμβουλίου τα εξής :

Σύμφωνα με τoαριθ. πρωτ 34466/30-8-2013 έγγραφoτου Υπουργείου Εσωτερικών, Γενική Δ/νση Οικον.Υπηρεσιών,  μας γνωστοποιήθηκε ότι  κατανεμήθηκε στον Δήμο Οινουσσών χρηματικό ποσό ύψους 3.621,54 συνολικά για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Γ΄ Τριμήνου 2013.

Με  το υπ. αριθ.346/20-9-2013 Γραμμάτιο του Γραφείου Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων βεβαιώθηκε το ποσό των 3.616,11 Ευρώ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων.

Καλείται το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει την κατανομή της κρατικής επιχορήγησης στις σχολικές επιτροπές, για την κάλυψη των αναγκών των σχολείων.

 

Το δημοτικό συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:

 

1. το άρθρο 240 του Ν.3463/06

2. το αριθ. πρωτ 34466/30-8-2013   έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, Γενική Δ/νση Οικον.Υπηρεσιών,  με τα οποία διατέθηκε στον δήμο η κρατική επιχορήγηση

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Αποδέχεται την επιχορήγηση του ΥΠΕΣ συνολικού ποσού 3.621,54  € και αναλυτικά το ποσό 3.616,11 Ευρώ, σύμφωνα με το υπ. αριθ.346/20-9-2013γραμμάτιο που βεβαιώθηκε από το γραφείο Παρακαταθηκών και Δανείων, σε βάρος του Κ.Α.00/6711 του ισχύοντα  δημοτικού πρ/σμού του Δήμου Οινουσσών για την κάλυψη  των λειτουργικών  δαπανών  των σχολείων  Α/θμιας και Β/θμιας  Εκπ/σης .

 

Αναλυτικά  κατανέμει το ποσό των 1.808,06 Ευρώ στην Ενιαία Δημοτική Σχολική Επιτροπή  Γυμνασίου – Λυκειακών Τάξεων και ΕΠΑΛ Οινουσσών  το ποσό των 1.808,05 Ευρώ στα σχολεία της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης Δήμου Οινουσσών.

Το θέμα παραπέμπεται στην Οικονομική Επιτροπή για την ψήφιση της σχετικής πίστωσης.

             Η παραπάνω απόφαση πήρε α/α  79/2013

 

Ο Πρόεδρος                                                                     Τα μέλη

 Υπογραφή                                                                     Υπογραφές

 

Ακριβές αντίγραφο

 

Ο  Αντιδήμαρχος

 

 

 Στέφανος Βογιατζής

 

 

 

 

                                        

 

 

 

 

 

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α