Απόφαση 79η

31/10/2011

Απόφαση 79η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ: ΧΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ: ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.: 79η

 

                      Απόσπασμα από το πρακτικό της 18ης  συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Οινουσσών

 

Θέμα: Oρισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμίαΔΗΜΟΤΙΚΟΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΙΟΥ” .

 

Στις Οινούσσες, σήμερα την   9η του μήνα  Νοεμβρίου  2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.30 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 2131/7-11-2011 πρόσκληση του προέδρου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους  σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι από τα  13 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου παρευρέθηκαν στη συνεδρίαση (9) και ονομαστικά οι:

   

 

Παρόντες

Απόντες

1. Βογιατζής Στέφανος

1. Μονιός Μιχαήλ

2. Δανιήλ Γεώργιος

2.Λεοντή Ελένη

3. Χαλκιά Λουκία

3. Λιγνός Δημήτριος

4. Κατσιάνου Βαρβάρα

4. Λυγνός Ιωάννης

5. Ηλιάδη Βαρβάρα

5. Χαλκιά  Ευγενία

6. Καλαϊτζής Παναγιώτης

6. Θάνος Νικόλαος

7. Σπετσιώτης Στέφανος

 

                                                               

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν  και κλήθηκαν.

 

 Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Αντιδήμαρχος κ. Στέφανος Βογιατζής και ο  υπάλληλος του Δήμου κ. Μακκάς Γεώργιος για την τήρηση των πρακτικών.

Ο κ. Πρόεδρος, ο οποίος αναφέρθηκε πριν από την έναρξη της τοποθέτησής του στην αιτιολόγηση του κατεπείγοντος του θέματος ως εξής: Ο ορισμός Δ.Σ. στο συνιστώμενο διαδημοτικό  Λιμενικό Ταμείο πρέπει να γίνει κατεπειγόντως επειδή όπως μας ενημέρωσε ο Δήμος Χίου τις επόμενες ημέρες λήγει η θητεία του σημερινού Διοικητικού Συμβουλίου και θα πρέπει να οριστεί άμεσα το νέο Δ.Σ. για να ξεκινήσει απρόσκοπτα η λειτουργία του Δημοτικού Ταμείου.

Το Δ.Σ. κλήθηκε στη συνέχεια να αποφανθεί για το κατεπείγον του θέματος.

Το Σώμα του Δημοτικού Συμβουλίου Οινουσσών αφού  έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου , καθώς επίσης και τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ.

Τον χαρακτηρισμό του θέματος  ως κατεπείγον. 

Στη συνέχεια ο κ. Αντιδήμαρχος ανέφερε την εισήγηση από την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χίου.

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος του Δ Σ. κ. Γεώργιος Δανιήλ ανέφερε ότι με βάση  το από 2/11/11 με αρ. πρωτ 831264/08/2011 έγγραφο του ΥΠΑΑΝ Γενική Γραμματεία Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής ο  Γενικός Γραμματέας Λιμένος κ. Αθανάσιος Πάλλης ζητεί από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου τον ορισμό μελών των Λιμενικών Επιτροπών για την έγκαιρη συγκρότησή τους στην τριετία 2012-2014.

Επί πλέον για τα κρατικά Λιμενικά Ταμεία για τα οποία δεν έχει εκδοθεί Π.Δ. για την κατάργησή τους υπάρχει μεν η με αριθ. πρωτ. 365/2005 Γνωμοδότηση της Ολομέλειας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η αποδοχή της οποίας , όμως, τελεί σε εκκρεμότητα από τον Υπουργό Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας αλλά και Εσωτερικών.

Κατόπιν τούτου πρότεινε να εξεταστεί το θέμα με τα συναρμόδια Υπουργεία, ώστε να ληφθεί νόμιμη απόφαση και να λειτουργήσει νόμιμα το νέο ΝΠΔΔ αφού θα  εξασφαλιστεί η κατάργηση του εποπτευομένου από το ΥΠΑΑΝ Λιμενικού Ταμείου Χίου.

Το Σώμα του Δημοτικού Συμβουλίου Οινουσσών αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του κ. Προέδρου

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Συμφωνεί με την εισήγηση του Προέδρου δηλαδή να εξεταστεί το θέμα με τα συναρμόδια Υπουργεία ώστε να ληφθεί νόμιμη απόφαση και να λειτουργήσει νόμιμα το νέο ΝΠΔΔ και εξασφαλιστεί η κατάργηση του εποπτευομένου από το ΥΠΑΑΝ Λιμενικού Ταμείου Χίου.

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 79/2011

O Πρόεδρος                                                     Τα μέλη

     Υπογραφή                                                       υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο

Ο Αντιδήμαρχος

 

Στέφανος Βογιατζής

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α