Απόφαση 7η

22/02/2012

Απόφαση 7η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ: ΧΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ: ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.:

 

 

Απόσπασμα από το πρακτικό της 3ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Oινουσσών.

 

 

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ  2012 .

 

Στις Οινούσσες, σήμερα την 21η  Φεβρουαρίου 2012, ημέρα Τρίτη  και ώρα 18.30 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την 244/ 17-2-2012 πρόσκληση του προέδρου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Αντιπρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα  13 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν παρόντα 9:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Βογιατζής Στέφανος του Σωτηρίου                 1. Λιγνός Δημήτριος του Στεφάνου

2.Δανιήλ Γεώργιος του Σταματίου                     2. Θάνος Νικόλαος του Εμμανουήλ

3. Λυγνός   Ιωάννης του Γεωργίου                    3. Μονιός Μιχαήλ του Ιωάννη

4.Χαλκιά Ευγενία του Γεωργίου                        4. Λεοντή Ελένη του Δημητρίου

5.Χαλκιά  Λουκία του Στεφάνου                      

6.Κατσιάνου Βαρβάρα του Αντωνίου                     

7.Σπετσιώτης Στέφανος του Παντελή          

8.Καλαϊτζής Παναγιώτης του  Ιωάννου

9.Ηλιάδη Βαρβάρα του Ιωάννη                                                                                                              

 

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα εκλήθηκαν.

 

   Επί παρουσίας του Αντιδημάρχου και του εκτελούντος χρέη  ειδικού Γραμματέως κ. Γεωργίου Μακκά, ο  Πρόεδρος κ. Δανιήλ Γεώργιος, έθεσε υπόψη του Σώματος το σχέδιο του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων του Δήμου οικονομικού έτους 2012  που εγκρίθηκε μετην αριθ. 3/2012 εισηγητική έκθεσητης Ο.Ε. και εξέθεσε ότι κατά τη σύνταξη αυτού για μεν τα έσοδα τηρήθηκε το όριο της εφικτής είσπραξης αυτών, σύμφωνα με τις αποφάσεις του έτους 2011, που παρέμειναν ως έχουν τα τέλη και οι φόροι και δεν αναπροσαρμόστηκαν  για δε τα έξοδα λήφθηκε μέριμνα, όπως αυτά διατεθούν σύμφωνα με τις κείμενες ανάγκες του Δήμου και τοσχέδιο του τεχνικούπρογράμματοςεκτελεστέων έργων και προμηθειών του, που  εγκρίθηκε με την υπ. αριθ. 2/2012  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.         

 Ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά προτείνοντας την έγκρισή του ως  άνω  προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων του Δήμου Οινουσσών  για το έτος 2012, καθώς και του Ε.Π.Δ .

Το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/10, την εισήγηση του κ. Προέδρου

Αποφασίζει ομόφωνα

 

Εγκρίνει τον συνταχθέντα προϋπολογιστικό πίνακα εσόδων και εξόδων του Δήμου Οινουσσών, οικονομικού έτους 2012, καθώς και το Ε.Π.Δ. που για το έτος 2012 είναι το τεχνικό πρόγραμμα και ο οικονομικός πρ/σμός, όπως φαίνονται στιςανωτέρω εισηγητικές εκθέσειςτης οικονομικής επιτροπής και  ο οποίος σε γενική ανακεφαλαίωση έχειως εξής:

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012

ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ

ΕΣΟΔΑ

   ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ2012
 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Διαμορφωθέντα μέχρι 31/12/2011  Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2011 Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.  Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ. Εγκριθέντα από Περιφέρεια 
 0    ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 1.060.624,15  733.856,73   1.035.966,71  1.035.966,71
 1    ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 247.377,48  67.737,63  305.871,78  305.871,78 
 2    ΕΣΟΔΑ ΠΕΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΩΝΕΤΑΘ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 0,00  3,03  187.555,16 187.555,16 
 3    ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.  0,00 0,00  0,00  0,00 
 4    ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 215.000,00  17.807,01  220.000,00  220.000,00 
 5    ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 1.418.213,98  1.418.213,98  1.399.001,93  1.399.001,93 
 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 2.941.215,61  2.237.618,38  3.148.395,58  3.148.395,58 

 

 ΔΑΠΑΝΕΣ

   ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012
 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ  Διαμορφοθέντα μέχρι 31/12/2011 Βεβαιωθέντα μέχρι 31/12/2011  Ψηφισθέντα υπό του Δ.Σ.  Εγκριθέντα από Περιφέρεια 
 6    ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 1.253.940,02  533.221,15  1.042.763,61  1.042.763,61 
 7    ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ  238.000,00  212.956,24  1.746.503,10  1.746.503,10
 8    ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ  238.000,00  17.807,01  356.281,19  356.281,19
 9    ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ  29.775,59  0,00  2.847,68  2.847,68
 ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ  2.861.215,61  763.984,40  3.148.395,58  3.148.395,58

 

 

 

Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για τις περαιτέρω νόμιμες ενέργειες.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                    ΤΑ ΜΕΛΗ

Υπογραφή                                                                      Υπογραφές

Οινούσσες 22-2-2012

Ακριβές απόσπασμα

 

Ο Αντιδήμαρχος

 

Στέφανος Βογιατζής

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α