Απόφαση 7η

07/02/2013

Απόφαση 7η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ:ΧΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ:ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

 

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 7η

 

                      Απόσπασμα από το πρακτικό της 2ης  συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Οινουσσών

                                                          Απόσπασμα

Θέμα: Ορισμός μελών Δ.Σ. για το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χίου.

Στις Οινούσσες, σήμερα την 2-2-2013, ημέρα Σάββατο και ώρα 18.00 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού, ύστερα από την 100/28-1-2013 πρόσκληση του προέδρου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα  13 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν παρόντα 8 :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Βογιατζής Στέφανος του Σωτηρίου                 1. Λιγνός Δημήτριος του Στεφάνου

2.Δανιήλ Γεώργιος του Σταματίου                     2. Θάνος  Νικόλαος του Εμμανουήλ

3.Λυγνός Ιωάννης του Γεωργίου                        3. Καλαϊτζής Παναγιώτης

4.Κατσιάνου Βαρβάρα του Αντωνίου                4.Χαλκιά Ευγενία

5.Χαλκιά Λουκία  του Στεφάνου                        5. Μονιός Μιχαήλ

6.Λεοντή Ελένη  του Δημητρίου                                       

7.Σπετσιώτης Στέφανος του Παντελή         

8.Ηλιάδη Βαρβάρα του Ιωάννου       

                                                               Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα εκλήθηκαν

 

   Επί παρουσίας του Αντιδημάρχου και του εκτελούντος χρέη  ειδικού Γραμματέως κ. Μακκά Γεωργίου, ο πρόεδρος εισηγούμενος το  θέμα της ημερήσιας διάταξης  έθεσε υπόψη του δημοτικού συμβουλίου τα εξής :          

<<Με το άρθρο 28 παρ. 1 του Ν. 2738/1999, όπως το άρθρο αυτό τροποποιήθηκε από τους Ν. 2839/2000 και Ν. 3013/2002, θεσπίσθηκε διαδικασία μεταφοράς των αρμοδιοτήτων των λιμενικών ταμείων στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Με την παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου του νόμου αυτού ορίστηκε ότι: "Οι μεταφερόμενες αρμοδιότητες ασκούνται από δημοτικά  νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου  που συνιστώνται, με  προεδρικά διατάγματα, στους αντίστοιχους δήμους  αποκλειστικά γι' αυτόν το σκοπό".

Με το Π.Δ. 270/2003 ( ΦΕΚ τ. Α 242/21-10-2003 ) "μεταφέρονται οι αρμοδιότητες του Λιμενικού Ταμείου Χίου, που αφορούν τους Δήμους Αγ. Μηνά, Αμανής, Ιωνίας, Καρδαμύλων Μαστιχοχωρίων, Οινουσσών, Ομηρούπολης, Χίου και Ψαρών στους Δήμους αυτούς και συνιστάται νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία "ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΙΟΥ" με έδρα το Δήμο Χίου, η δε εφαρμογή του π.δ. αρχίζει με τον διορισμό των μελών του Δ.Σ. του συνιστώμενου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου.

 

Ήδη με την εφαρμογή του ν. 3852/2010 οι Δήμοι του οποίου αφορά το Λιμενικό Ταμείο Χίου περιορίζονται σε τρεις, δηλαδή το ( νέο και ενιαίο ) Δήμο Χίου, το Δήμο Οινουσσών και το Δήμο Ψαρών, στη γεωγραφική περιοχή των οποίων εκτείνεται η αρμοδιότητα του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΙΟΥ.

 

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χίου είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και έχει διαδημοτικό χαρακτήρα, αφού η γεωγραφική περιοχή ευθύνης του εκτείνεται στα όρια τριών ΟΤΑ. Περαιτέρω, στο άρθρο 244 παρ. 1 του Κ.Δ.Κ ορίζεται ότι: "1. Λιμενικά Ταμεία που συνιστώνται, ως δημοτικά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, κατά τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 2738/1999 λειτουργούν σύμφωνα με τις ρυθμίσεις των άρθρων 239 επόμενα και τις ειδικότερες προβλέψεις του παρόντος".

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δ.Λ.Τ.Χ θα αποτελείται, σύμφωνα με το άρθρο 244 παρ. 3 ν. 3463/2006, από 11 μέλη αφού η γεωγραφική περιοχή ευθύνης του εκτείνεται στα όρια τριών Ο.Τ.Α. Σύμφωνα με το ίδιο άρθρο ο αριθμός των αιρετών εκπροσώπων καθενός από τους συμμετέχοντες Ο.Τ.Α. προσδιορίζεται από το ακέραιο πηλίκο της διαίρεσης του αριθμού των μελών του διοικητικού συμβουλίου, δια του αριθμού των μετεχόντων Δήμων. Σε περίπτωση κατά την οποία προκύπτει υπόλοιπο προς συμπλήρωση του αριθμού των μελών, οι αντίστοιχες θέσεις του διοικητικού συμβουλίου κατανέμονται ανά μία στους συμμετέχοντες Ο.Τ.Α. με το μεγαλύτερο πληθυσμό. Σε περίπτωση, κατά την οποία προκύπτει αριθμός μεγαλύτερος των μελών του διοικητικού συμβουλίου, ο αριθμός των αιρετών μειώνεται με αφαίρεση εκπροσώπων των πληθυσμιακά μικρότερων Ο.Τ.Α.. Ο πρόεδρος των ανωτέρω νομικών προσώπων και τα μη αιρετά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζονται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου της έδρας του νομικού προσώπου".

 

Από τις ανωτέρω διατάξεις του άρθρου 244 παρ. 2 και 3 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, οι οποίες ρυθμίζουν ειδικώς τα της συγκροτήσεως του διοικητικού συμβουλίου των δημοτικών λιμενικών ταμείων, συνάγεται ότι δεν είναι υποχρεωτικός ο ορισμός ως μελών του διοικητικού συμβουλίου του δημοτικού λιμενικού ταμείου και δημοτών που δεν είναι μέλη του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου του οικείου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης.

Εξ άλλου, στο συνολικό αριθμό των μελών του διοικητικού του συμβουλίου, που ανέρχεται σε 11 περιλαμβάνεται υποχρεωτικά και ο προϊστάμενος της λιμενικής αρχής της έδρας του δημοτικού λιμενικού ταμείου. Για τον καθορισμό του αριθμού των μελών που ορίζει καθένας από τους μετέχοντες οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, διαιρείται δια του αριθμού των μετεχόντων οργανισμών ο συνολικός αριθμός των μελών του διοικητικού συμβουλίου, όπως ρητώς ορίζεται στην παρ. 3 του άρθρου 244 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, και όχι ο αριθμός των μελών του διοικητικού συμβουλίου που προκύπτει με αφαίρεση της μιας θέσεως που καταλαμβάνει υποχρεωτικά ο προϊστάμενος της λιμενικής αρχής. Στην περίπτωση που από τη διαίρεση αυτή προκύψει δεκαδικός αριθμός, προστίθεται μία θέση στον Ο.Τ.Α. με τον μεγαλύτερο πληθυσμό. Αν με την προσθήκη αυτή προκύψει αριθμός μεγαλύτερος του αριθμού των μελών του διοικητικού συμβουλίου, ο επί πλέον αριθμός των μελών αφαιρείται από τον αριθμό των μελών του οργανισμού ή των οργανισμών με τον μικρότερο πληθυσμό.

 

Ειδικότερα για το Λιμενικό Ταμείο Χίου ισχύουν τα εξής:

Στην περίπτωση του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΙΟΥ οι μετέχοντες ΟΤΑ είναι τρεις ( 3 ) και ο αριθμός των μελών του, ως προείπαμε, είναι 11. Αν διαιρέσουμε το 11 με το 3 προκύπτει πηλίκο 3,6. Σε εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3463/2006 η εκπροσώπηση κάθε Δήμου στο Δ.Σ θα είναι η ακόλουθη :

Δήμος Χίου : 4, Δήμος Οινουσσών : 3, Δήμος Ψαρών : 3, και 1 ο Λιμενάρχης της έδρας.

Σχετικά με τη συμμετοχή της μειοψηφίας, το άρθρο 241 παρ. 1 του Κ.Δ.Κ, στο οποίο παραπέμπει στο άρθρ. 240 παρ. 1 του Κ.Δ.Κ  ορίζει ότι ένα τουλάχιστον εκ των μελών του διοικητικού συμβουλίου ορίζεται από τη μειοψηφία. Από τα τέσσερα, λοιπόν, μέλη που εκλέγει το Δημοτικό Συμβούλιο Δ. Χίου το 1 εκλέγεται από τη μειοψηφία ( το ίδιο θα πρέπει να γίνει και στα δημοτικά συμβούλια Ψαρρών και Οινουσσών ).

 

Σύμφωνα με το άρθρο 244 παρ. 3 του ν. 3463/2006, ο πρόεδρος και τα μη αιρετά μέλη του Δ.Σ. των δημοτικών λιμενικών ταμείων ορίζονται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου της  έδρα του νομικού προσώπου. Επομένως, το Δημοτικό Συμβούλιου του Δ. Χίου, όπου και η έδρα του ν.π., θα ορίσει τον Πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο του Δ.Σ. Σε περίπτωση, που μέλος του Δ.Σ. ορίζεται ο δήμαρχος, αυτός αυτοδικαίως καθίσταται και πρόεδρος του Δ.Σ.

 

Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου του ν.π.δ.δ. ορίζεται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. Λήγει πάντοτε με την εγκατάσταση του νέου διοικητικού συμβουλίου. Έτσι το Δημοτικό Συμβούλιο θα πρέπει να αποφασίσει και για τη διάρκεια της θητείας το μελών του Δ.Σ.

 

Τέλος, να τονίσουμε ότι  είναι δυνατός ο ορισμός μη αιρετών ως μελών του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χίου, αλλά ο αριθμός των διοριζομένων κατ' αυτόν τον τρόπο μη αιρετών μελών θα πρέπει να αφαιρεθεί από το ακέραιο πηλίκο της διαίρεσης του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δια του αριθμού των μετεχόντων δήμων, όσον αφορά τον Ο.Τ.Α. που τους όρισε. Με άλλα λόγια, αν το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Χίου διορίσει μη αιρετά μέλη, αυτά θα συνυπολογισθούν στα 4 μέλη, που έχει δικαίωμα να ορίσει.

 

Να σημειωθεί ότι θα πρέπει να ληφθεί υπόψιν και η ποσόστωση ως προς την εκπροσώπηση των δύο φύλλων με minimum το 1/3.>>

 

Το Σώμα του Δημοτικού Συμβουλίου Οινουσσών αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του κ. Προέδρου, το γεγονός ότι έληξε η θητεία των μελών του Δ.Σ , καθώς και τις διατάξεις των Ν.3463/2006, (άρθρα 239, 240 & 244)  και  3852/2010 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

1.Εγκρίνει εκ νέου τον ορισμό μελών για τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του διαδημοτικού Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χίου  ως εξής:

Ορίζει ως τακτικά μέλη τους:

 

1. Βογιατζή Στέφανο  , δημοτικό σύμβουλο.

2. Δανιήλ Γεώργιο, δημοτικό σύμβουλο.

3. Ηλιάδη Βαρβάρα, δημοτικό σύμβουλο της μειοψηφίας

 

Ορίζει αναπληρωματικά μέλη τους:

1. Λυγνό Ιωάννη , δημοτικό σύμβουλο.

2. Χαλκιά Λουκία, δημοτικό σύμβουλο.

3. Καλαϊτζή Παναγιώτη, δημοτικό σύμβουλο  της μειοψηφίας

 

2. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χίου θα ακολουθεί τη θητεία του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 7/2013

O Πρόεδρος                                                     Τα μέλη

                                                                                                                           Υπογραφή                                                      υπογραφές

   Οινούσσες 7-2-2013

                                            

Ακριβές αντίγραφο

 

Ο Αντιδήμαρχος

 

Στέφανος Βογιατζής

 

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α