Απόφαση 7η

08/02/2014

Απόφαση 7η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

 

Απόσπασμα από το πρακτικό της 3ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου     Οινουσσών

 

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 7η

 

 Θέμα : «Αποδοχή επιχορήγησης για κάλυψη δαπανών θέρμανσης των Σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/ση»

 

Στις Οινούσσες , σήμερα την   8 η του μήνα  Φεβρουαρίου  2014 , ημέρα Σάββατο και ώρα 18.00 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 161/6-2-2014 πρόσκληση του προέδρου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους  σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα  13 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν:

   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                       ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Δανιήλ Γεώργιος του Σταματίου                 1. Καλαϊτζής Παναγιώτης του Ιωάννη

2.Βογιατζής Στέφανος του Σωτηρίου             2. Λιγνός Δημήτριος του Στεφάνου

3.Χαλκιά Λουκία  του Στεφάνου                    3. Θάνος  Νικόλαος του Εμμανουήλ

4.Λεοντή Ελένη  του Δημητρίου                    4. Χαλκιά Ευγενία του Γεωργίου                    

5. Κατσιάνου Βαρβάρα του Αντωνίου           5.  Μονιός Μιχαήλ του Ιωάννη

6.Ηλιάδη Βαρβάρα του Ιωάννη                      6. Λυγνός Ιωάννης του Γεωργίου                                                                                                                                                                          

7.Σπετσιώτης Στέφανος του Παντελή                                                                          

                                                   

                                                                   Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν  και κλήθηκαν

 

  Επί παρουσίας του Αντιδημάρχου και του εκτελούντος χρέη  ειδικού Γραμματέως    κ. Γεωργίου Μακκά, ο  Πρόεδρος κ. Δανιήλ Γεώργιος, είπε ότι με το                                 υπ. αριθ. 1322/16-1-2014  έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών , Γενική Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών,  Δ/ση Οικονομ. & Αναπτ/κης πολιτικής Τ.Α., Τμήμα Επιχορηγήσεων Τ.Α, σύμφωνα με το οποίο επιχορηγήθηκε ο Δήμος Οινουσσών , με το ποσό των 500,00 Ευρώ αποκλειστικά  για κάλυψη  δαπανών θέρμανσης των σχολικών τους μονάδων. Συγκεκριμένα βεβαιώθηκε το ποσό των 499,25 στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων σύμφωνα με το αριθ. 0033 /29-1-2014 Γραμμάτιο.

 

Θα πρέπει λοιπόν ν΄ αποδεχθούμε  την ανωτέρω επιχορήγηση αναμορφώνοντας τον ισχύοντα δημοτικό πρ/σμό.

Συγκεκριμένα ο Κ.Α. 0614 με τίτλο «ΚΑΠ για κάλυψη λειτουργικών αναγκών σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης» στο σκέλος των εσόδων του ισχύοντα δημοτικού προϋπολογισμού,   θα πρέπει να διασπαστεί στον Κ.Α. 0614.000 με τίτλο ΄΄ΚΑΠ για κάλυψη λειτουργικών αναγκών σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης΄΄ και στον Κ.Α. 0614.001 με τίτλο «επιχορήγηση για κάλυψη δαπανών θέρμανσης των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης».

Ενώ στο σκέλος των εξόδων ο Κ.Α. 00-6711 με τίτλο «απόδοση σε σχολικές επιτροπές» θα πρέπει να διασπαστεί  στον Κ.Α. 00-6711.000 με τίτλο «απόδοση σε σχολικές επιτροπές» και στον Κ.Α. 00-6711.001 με τίτλο «επιχορήγηση για κάλυψη δαπανών θέρμανσης των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης».

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού είδε τις διατάξεις του Ν.3463/06 και του Ν. 3852/10 ύστερα από διαλογική συζήτηση

 

                                                 αποφασίζει  ομόφωνα

1. Τροποποιεί τον ισχύοντα δημοτικό προϋπολογισμό ως εξής:

2. Εγκρίνει την ανάλυση του Κ.Α 0614 των εσόδων με τη δημιουργία νέων Κ.Α. ως παρακάτω: α) Κ.Α. 0614.000 με τίτλο «ΚΑΠ για κάλυψη λειτουργικών αναγκών σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης» μεταφέροντας το ήδη υπάρχον ποσό του ισχύοντα δημοτικού προϋπολογισμού, μέσω του αποθεματικού στον δημιουργηθέντα Κ.Α και β) Κ.Α. 0614.001 με τίτλο «επιχορήγηση για κάλυψη δαπανών θέρμανσης των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης».

καθώς και την ανάλυση του Κ.Α. 00-6711 του σκέλους των εξόδων  με την δημιουργία νέων Κ.Α. α) Κ.Α. 00-6711.000 με τίτλο «απόδοση σε σχολικές επιτροπές» μεταφέροντας το ήδη υπάρχον ποσό του ισχύοντα δημοτικού προϋπολογισμού, μέσω του αποθεματικού στον δημιουργηθέντα Κ.Α. και  β) Κ.Α. 00-6711.001 με τίτλο «επιχορήγηση για κάλυψη δαπανών θέρμανσης των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης».

3.Στη συνέχεια αποδέχεται την χορηγηθείσα επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών Γενική Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών,  Δ/ση Οικονομ. & Αναπτ/κης πολιτικής Τ.Α., Τμήμα Επιχορηγήσεων Τ.Α,  ποσού 499,25  Ευρώ,  «για κάλυψη δαπανών θέρμανσης των Σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης», αναμορφώνοντας τον ισχύοντα δημοτικό πρ/σμό ως εξής:

α)Εγγράφει έσοδο ποσού 499,25    Ευρώ στο σκέλος των εσόδων και  στον Κωδ. Αριθ 0614.001  του ισχύοντα δημοτικού πρ/σμού .

β)μεταφέρει μέσω του αποθεματικού την πίστωση αυτή στον Κ.Α. 00-6711.001  του σκέλους  των εξόδων την οποία και ψηφίζει σε βάρος του ανωτέρω Κ.Α. για την κάλυψη δαπανών θέρμανσης των Σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης.

Αναλυτικά  κατανέμει το ποσό των 249,25 Ευρώ στην Ενιαία Δημοτική Σχολική Επιτροπή  Γυμνασίου – Λυκειακών Τάξεων και ΕΠΑΛ Οινουσσών  το ποσό των   250,00 Ευρώ στα σχολεία της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης Δήμου Οινουσσών.

Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για τις περαιτέρω  νόμιμες  ενέργειες.

Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

      

Ο Πρόεδρος                                                           Τα μέλη

    Υπογραφή                                                          Υπογραφές

 

Ακριβές αντίγραφο

ΜΕΔ

Ο Αντιδήμαρχος

 

Στέφανος  Βογιατζής

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α