Απόφαση 7η

26/01/2015

Απόφαση 7η

 

         

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

 

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 7η

 

 

Απόσπασμα

 

 Από το πρακτικό της 1ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Οινουσσών.

 

Θέμα: Έγκριση διενέργειας προμηθειών έτους 2015.

 

Στις Οινούσσες σήμερα την  26η του μήνα  Iανουαρίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 43/21-1-2015 πρόσκληση του προέδρου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους  σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα  13 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν παρόντα   :

                                                    

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                               ΑΠΟΝΤΕΣ   

1.Θεοδωράκης Κυριάκος του Μιχαήλ             1.Μαγγανάς Μιχαήλ του Αντωνίου

2.Ηλιάδη Βαρβάρα τουΙωάννη                         2. Κατσιάνου Βαρβάρα του Αντωνίου                                  

3.Λεοντή Ελένη του Δημητρίου                        3.Λυγνός Ιωάννης του Γεωργίου                        

4.Μούντουλας Χρήστος του Ευαγγέλου          4.Χαλκιά Λουκία  του Ευαγγέλου    

5.Λιγνός Κωνσταντίνος του Φιλίππου                   

6.Ντούσλαζη Νίκη του Σταύρου

7.Δανιήλ Γεώργιος του Σταματίου                                                                                              

8.Χατζησταύρου Σταύρος του Διονυσίου   

9.Σκούφης Λάμπρος του Παναγιώτη

 

                                            Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα εκλήθηκαν Επί παρουσίας του Δημάρχου και του εκτελούντος χρέη ειδικού Γραμματέως κ. Γεωργίου Μακκά, ο  Πρόεδρος κ. Κυριάκος Θεοδωράκης,   έθεσε υπόψη του Σώματος τα εξής: σύμφωνα με την υπ. αριθ. 178/2012 πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου , πριν από οποιαδήποτε ενέργεια προμήθειας με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ, θα πρέπει να προηγηθεί απόφαση του Δ.Σ. για την έγκριση διενέργειας της προμήθειας με απ΄ ευθείας ανάθεση. Στη συνέχεια ζήτησε από το Σώμα να αποφασίσει σχετικά για τις κάτωθι προμήθειες που είναι αναγκαίες να γίνουν από τον Δήμο Οινουσσών.

 

 

Κ.Α. Εξόδων

Τίτλος

Ποσόν

10-6612

Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων

5.000,00

10-6613

Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων

2.000,00

10-6614

Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου

5.000,00

10-6634

Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού

5.000,00

10-6635

Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας

5.000,00

10-6641.001

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών οχημάτων διοικητικής υπηρεσίας

7.500,00

10-6651

Προμήθεια υλικού τοπογραφήσεων και σχεδιάσεων

3.000,00

10-6661

Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων

5.000,00

10-6671

Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων

5.000,00

10-6672

Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων

3.000,00

10-6691

Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων

5.000,00

10-6692

Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα

5.000,00

20-6641.001

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών οχημάτων καθαριότητας

7.500,00

20-6662.001

Προμήθεια λαμπτήρων

5.000,00

20-6662.002

Προμήθεια λοιπών υλικών ηλεκτροφωτισμού

5.000,00

25-6633.004

Προμήθεια Χλωρίου για μονάδα αφαλάτωσης

5.000,00

25-6633.005

Προμήθεια υδροχλ. οξέως για μονάδα αφαλάτωσης

5.000,00

25-6633.006

Προμήθεια αργιλίου για μονάδα αφαλάτωσης

5.000,00

25-6633.007

Προμήθεια αντικαταθαλασσωτικού υγρού για μονάδα αφαλάτωσης

5.000,00

25-6662.004

Προμήθεια σωλήνων για μονάδα αφαλάτωσης

9.000,00

25-6662.005

Προμήθεια λοιπών υλικών για μονάδα αφαλάτωσης

5.000,00

25-6672.001

Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων μονάδας αφαλάτωσης

10.000,00

10-7134.004

Προμήθεια βιντεοπροβολέα

5.000,00

20-7135.001

Προμήθεια κάδων απορριμμάτων

5.000,00

25-7131.001

Προμήθεια μονάδας αφαλάτωσης για πόσιμο νερό

15.000,00

25-7131.002

Προμήθεια μηχανήματος ανευρέσεως διαρροών νερού

8.000,00

35-7131.002

Προμήθεια μηχανήματος για κούρεμα χλοοτάπητα

3.000,00

70-7135.001

Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών

10.000,00

 

 

 

 

  Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις  του Ν. 3852 του 2010, τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ , την υπ. αριθ. 178/2012 πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου

 

αποφασίζει ομόφωνα

 

Εγκρίνει την διενέργεια των παρακάτω προμηθειών με απ΄ ευθείας ανάθεση.

 

 

Κ.Α. Εξόδων

Τίτλος

Ποσόν

10-6612

Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων

5.000,00

10-6613

Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων

2.000,00

10-6614

Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου

5.000,00

10-6634

Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού

5.000,00

10-6635

Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας

5.000,00

10-6641.001

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών οχημάτων διοικητικής υπηρεσίας

7.500,00

10-6651

Προμήθεια υλικού τοπογραφήσεων και σχεδιάσεων

3.000,00

10-6661

Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων

5.000,00

10-6671

Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων

5.000,00

10-6672

Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων

3.000,00

10-6691

Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων

5.000,00

10-6692

Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιμου χλοοτάπητα

5.000,00

20-6641.001

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών οχημάτων καθαριότητας

7.500,00

20-6662.001

Προμήθεια λαμπτήρων

5.000,00

20-6662.002

Προμήθεια λοιπών υλικών ηλεκτροφωτισμού

5.000,00

25-6633.004

Προμήθεια Χλωρίου για μονάδα αφαλάτωσης

5.000,00

25-6633.005

Προμήθεια υδροχλ. οξέως για μονάδα αφαλάτωσης

5.000,00

25-6633.006

Προμήθεια αργιλίου για μονάδα αφαλάτωσης

5.000,00

25-6633.007

Προμήθεια αντικαταθαλασσωτικού υγρού για μονάδα αφαλάτωσης

5.000,00

25-6662.004

Προμήθεια σωλήνων για μονάδα αφαλάτωσης

9.000,00

25-6662.005

Προμήθεια λοιπών υλικών για μονάδα αφαλάτωσης

5.000,00

25-6672.001

Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων μονάδας αφαλάτωσης

10.000,00

10-7134.004

Προμήθεια βιντεοπροβολέα

5.000,00

20-7135.001

Προμήθεια κάδων απορριμμάτων

5.000,00

25-7131.001

Προμήθεια μονάδας αφαλάτωσης για πόσιμο νερό

15.000,00

25-7131.002

Προμήθεια μηχανήματος ανευρέσεως διαρροών νερού

8.000,00

35-7131.002

Προμήθεια μηχανήματος για κούρεμα χλοοτάπητα

3.000,00

70-7135.001

Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών

10.000,00

 

 

 

 

Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για τις περαιτέρω  νόμιμες  ενέργειες.

Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

 

Ο  Πρόεδρος                                                                   Τα  μέλη

Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

 

                                                 

Ακριβές αντίγραφο

 

Ο Δήμαρχος

 

 

Στέφανος  Βογιατζής

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α