Απόφαση 7η

28/02/2011

Απόφαση 7η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ: ΧΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ: ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.: 7η

 

Απόσπασμα από το πρακτικό της 2ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Θέμα: Κατάργηση Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την  επωνυμία «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ "ΓΕΩΡΓΙΟΣ Χ.ΛΕΜΟΣ"» (άρθρο 241 Ν. 3463/06)

Στις Οινούσσες, σήμερα την 23-2-2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού, ύστερα από την 207/18-2-2011 πρόσκληση του προέδρου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα  13 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν παρόντα 9:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                           ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Βογιατζής Στέφανος του Σωτηρίου                  1. Λιγνός Δημήτριος του Στεφάνου

2.Δανιήλ Γεώργιος του Σταματίου                      2. Θάνος  Νικόλαος του Εμμανουήλ

3.Λυγνός Ιωάννης του Γεωργίου                        3.Καλαϊτζής Παναγιώτης

4.Χαλκιά Ευγενία του Γεωργίου                         4.Λεοντή Ελένη

5.Χαλκιά Λουκία του Στεφάνου              

6.Κατσιάνου Βαρβάρα του Αντωνίου     

7.Μονιός Μιχαήλ του Ιωάννου                                                                                                                       

8.Σπετσιώτης Στέφανος του Παντελή         

9.Ηλιάδη Βαρβάρα του Ιωάννου       

 

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα εκλήθηκαν.

 

Επί παρουσίας του Αντιδημάρχου και της εκτελούσης χρέη  ειδικού Γραμματέως κ. Καλλιόπης Χιώτη, ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 4ο  θέμα της ημερησίας διάταξης, έθεσε υπόψη του δημοτικού συμβουλίου τα εξής:

   

Με τις παρ.3, 4 και 5 του άρθρου 241 του Ν.3463/06 ορίζονται τα εξής:

«3. Νομικά πρόσωπα του άρθρου αυτού, που συστήθηκαν με οποιονδήποτε τρόπο, καταργούνται με  απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, ύστερα από απόφαση του δημοτικού ή  κοινοτικού συμβουλίου, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Από τη δημοσίευση  της απόφασης κατάργησης, η τυχόν περιουσία τους περιέρχεται αυτοδικαίως στο Δήμο ή την  Κοινότητα, που τα σύστησε.

4. Νομικά πρόσωπα τα οποία μετά την πάροδο διετίας από την έναρξη ισχύος του παρόντος ή  δύο έτη μετά τη δημοσίευση της συστατικής τους πράξης δεν έχουν συντάξει προϋπολογισμό  και απολογισμό για δύο διαδοχικά οικονομικά έτη, καταργούνται. Η σχετική πράξη κατάργησης  εκδίδεται από τον Γενικό Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας.

Με την υπ’ αριθμ. 84/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου συστάθηκε το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ "ΓΕΩΡΓΙΟΣ Χ.ΛΕΜΟΣ"»

Στο αριθ. 2404/21-12-2007 ΦΕΚ δημοσιεύτηκε η σύστασή του και στο το υπ’ αριθμ390/6-4-2010  η τροποποίηση της συστατικής του πράξης.

Προτείνω, την κατάργηση του Ν.Π.Δ.Δ. επωνυμία «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ "ΓΕΩΡΓΙΟΣ Χ. ΛΕΜΟΣ"»

λόγω του ότι  δεν έχει συντάξει προϋπολογισμό  και απολογισμό για δύο διαδοχικά οικονομικά έτη.

 

Με την κατάργηση του Ν.Π.Δ.Δ., τυχόν περιουσιακά στοιχεία περιέρχονται στο Δήμο Οινουσσών όπου  εξακολουθούν να διατίθεται για το σκοπό για τον οποίο αφιερώθηκαν, με την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν.Δ. 424 της 24/30 Ιαν. 1970 (ΦΕΚ 25/70 τεύχος Α) «Περί της επωφελεστέρας εκμεταλλεύσεως ή διαθέσεως των υπέρ του Δημοσίου ή κοινωφελούς σκοπού καταλειφθέντων, εν αδυναμία εκπληρώσεως της θελήσεως του διαθέτου ή δωρητού».

 

 

Στο Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ "ΓΕΩΡΓΙΟΣ Χ. ΛΕΜΟΣ"» δεν  απασχολείτο προσωπικό.

 

Με βάση τα παραπάνω σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά για την κατάργηση του παραπάνω Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου.

 

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του προέδρου και

  • τις παρ.3, 4 και 5 του άρθρου 241 του Ν. 3463/06

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

  1. Την κατάργηση του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ "ΓΕΩΡΓΙΟΣ Χ. ΛΕΜΟΣ"» λόγω του ότιδεν έχει συντάξει προϋπολογισμό  και απολογισμό για δύο διαδοχικά οικονομικά έτη).
  2. Τυχόν περιουσιακά στοιχεία ή χρηματικά ποσά που υπάρχουν στο όνομα του εν λόγω Ν.Π.Δ.Δ. μεταβιβάζονται στο Δήμο Οινουσσών.
  3. Στο  Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ "ΓΕΩΡΓΙΟΣ Χ. ΛΕΜΟΣ"» δεν  απασχολείτο προσωπικό.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

 

Υπογραφή                                                Υπογραφές

Οινούσσες  28-2-2011

ΜΕΔ

Ο  Αντιδήμαρχος

 

Στέφανος Βογιατζής

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α