Απόφαση 81η

25/10/2013

Απόφαση 81η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

 

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 81η

 

                      Απόσπασμα από το πρακτικό της 14ης  συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Οινουσσών

 

Θέμα: Εξέταση αίτησης για παραχώρηση μάνδρας σε κτηνοτρόφο.

Στις Οινούσσες, σήμερα την 25η  Οκτωβρίου 2013, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 19.00 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την 1684/ 18-10-2013 πρόσκληση του προέδρου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Αντιπρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα  13 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν παρόντα 7:

 

          Παρόντες

        Απόντες

1. Βογιατζής Στέφανος

1. Λιγνός Δημήτριος

2. Δανιήλ Γεώργιος

2. Λυγνός Ιωάννης

3. Κατσιάνου Βαρβάρα

3. Μονιός Μιχαήλ

4. Λεοντή Ελένη

4. Χαλκιά Ευγενία

5. Χαλκιά Λουκία

5.Θάνος Νικόλαος

6. Ηλιάδη Βαρβάρα

6. Καλαίτζής Παναγιώτης

7. Σπετσιώτης Στέφανος

 

 

                                                                    Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν  και κλήθηκαν        

 Επί παρουσίας του Aντιδημάρχου και του εκτελούντος χρέη  ειδικού Γραμματέα κ. Μακκά Γεωργίου, ο Πρόεδρος κ. Γεώργιος Δανιήλ,  έθεσε υπόψη του δημοτικού συμβουλίου το εκτός θέμα ημερήσιας διάταξης το οποίο συμφώνησε το Σώμα να συζητηθεί . Στη συνέχεια ανέγνωσε την με αριθ. πρωτ. 1699/24-10-2013 αίτηση του κ. Αντώνη Δημ. Χρήστου, κτηνοτρόφου Οινουσσών, σύμφωνα με την οποία ζητά να του παραχωρηθεί η μάνδρα της Ευτυχίας Μητσού, η οποία έχει εγκαταλειφθεί από την ανωτέρω και δεν χρησιμοποιείται πλέον από αυτήν, για την εξυπηρέτηση των αναγκών του επαγγέλματός του αλλά και της συζύγου του , η οποία είναι κατά κύριο επάγγελμα  κτηνοτρόφος  τα τελευταία 4 χρόνια.

 

Στη συνέχεια κάλεσε το Συμβούλιο ν΄ αποφασίσει σχετικά.

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη  τις διατάξεις του  άρθρου 65 του Ν. 3852/10  ,   την εισήγηση του κ.  Προέδρου

 

Αποφασίζει ομόφωνα

 

 Κάνει αποδεκτή την αίτηση του κ. Χρήστου Αντωνίου του Δημητρίου υπό την προϋπόθεση ότι ή όλη διαδικασία  θα γίνει σύμφωνα  με τον Νόμο.

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  81/2013

 

Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για τις περαιτέρω  νόμιμες  ενέργειες.

Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

 

Ο  Πρόεδρος                                                                   Τα  μέλη

Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

 

                                                  

Ακριβές αντίγραφο

          ΜΕΔ

Ο Αντιδήμαρχος

 

 

Στέφανος  Βογιατζής

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α