Απόφαση 82η

15/11/2013

Απόφαση 82η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 82

 

                      Απόσπασμα από το πρακτικό της 15ης  συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Οινουσσών

 

Θέμα: Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος ως προς την πίστωση για εξόφληση 3ουλογαριασμού του έργου κατασκευή δύο συμβατικών αιθουσών  στο Γυμνάσιο – Λύκειο Οινουσσών.

Στις Οινούσσες , σήμερα την   15η του μήνα  Νοεμβρίου 2013 , ημέρα Παρασκευή  και ώρα 18.00μ.μ.το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 1743/ 8-11-2013 πρόσκληση του προέδρου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους  σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα  13 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν:

 

 

          Παρόντες

        Απόντες

1. Βογιατζής Στέφανος

1. Χαλκιά Ευγενία

2. Δανιήλ Γεώργιος

2. Λιγνός Δημήτριος

3. Κατσιάνου Βαρβάρα

3. Θάνος Νικόλαος

4. Λυγνός Ιωάννης

4. Μονιός Μιχαήλ

5. Χαλκιά Λουκία

5. Καλαϊτζής Παναγιώτης

6. Λεοντή Ελένη

 

7. Σπετσιώτης Στέφανος

 

8. Ηλιάδη Βαρβάρα

 

                                                     

 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το  θέμα   της ημερήσιας διάταξης αναφέρθηκε στην εκτέλεση του συνεχιζόμενου έργου με τίτλο « κατασκευή 2 (δύο) συμβατικών  αιθουσών Γυμνασίου – Λυκείου      Οινουσσών » και είπε  ότι σύμφωνα με το υπ. αριθ.  πρωτ. 2411/17-12-2010 συμφωνητικό, το συνεχιζόμενο έργο είναι συγχρηματοδοτούμενο από τον ΟΣΚ και από τον Δήμο Οινουσσών. Επειδή μέχρι σήμερα έχουμε λάβει επιχορήγηση από τον ΟΣΚ ποσό 11.501,29 Ευρώ που αντιστοιχεί στον 1ολογαριασμό του έργου, και από πληροφορίες που έχουμε από τον ΟΣΚ λόγω οικονομικής αδυναμίας δεν πρόκειται να στείλει την υπόλοιπη επιχορήγηση μέσα στο τρέχον έτος , θα πρέπει να τροποποιήσουμε το τεχνικό πρόγραμμα ως προς την πίστωση και να διαθέσουμε πίστωση από τα τακτικά έσοδα του Δήμου( χρηματικό μας υπόλοιπο), προκειμένου να εξοφληθεί ο 3οςλογαριασμός και τελικός του έργου για την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων και να απαιτήσουμε από τον ΟΣΚ την χρηματοδότηση του ανωτέρω έργου, η οποία όταν δοθεί  θα παραμείνει στα τακτικά μας έσοδα. Ο 2οςλογαριασμός έχει  εξοφληθεί  από πιστώσεις ΣΑΤΑ του πρ/σμού μας. Προτείνω λοιπόν να εξοφληθεί ο 3οςλογαριασμός και τελικός  αποδεσμεύοντας  το ποσό των 47.000 Ευρώ από το χρηματικό υπόλοιπο των τακτικών μας εσόδων, μεταφέροντας και ψηφίζοντας την σχετική πίστωση για τον  σκοπό αυτό.

Το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη  τις διατάξεις του  άρθρου 65 του Ν. 3852/10  ,   την εισήγηση του κ.  Προέδρου

 

Αποφασίζει ομόφωνα

 

                          

 

Α.ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΤΗΝ  ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ  ΟΠΩΣ  ΠΑΡΑΚΑΤΩ

 

Α.Α.

Κ.Α.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟΝ

Α.Α.Υ.

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜ/ΣΗΣ

1

70-7331.011

κατασκευή 2 (δύο) συμβατικών  αιθουσών Γυμνασίου – Λυκείου Οινουσσών.

 

47.000,00 Ευρώ.

Α/156

ΤΑΚΤΙΚΑ

 

 

Β.  Αποδεσμεύει την πίστωση από τον αντίστοιχο ΚΑ προϋπολογισμού οικ. έτους 2013 όπως ακριβώς αναφέρεται παραπάνω την οποία και ψηφίζει για τον συγκεκριμένο σκοπό.

 

Γ.  Εγκρίνει την από 12-11-2013 απόφαση  ανάληψης υποχρέωσης.

 

                      

 

 

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 82/2013

 

Ο Πρόεδρος                                                                            Τα μέλη

Υπογραφή                                                                          Υπογραφές

 

Ακριβές αντίγραφο

Ο  Αντιδήμαρχος

 

Στέφανος Βογιατζής

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α