Απόφαση 82η

05/12/2011

Απόφαση 82η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ: ΧΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ: ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.: 82η

 

Απόσπασμα από το πρακτικό της 19ης  συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

 

      Θέμα: ΄Εγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου "Επισκευή στέγης Γυμνασίου"

 

Στις Οινούσσες, σήμερα την 4η του μήνα Δεκεμβρίου  2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την 2253/29-11-2011 πρόσκληση του προέδρου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους  σύμφωνα με το άρθρο 67του Ν.3852/2010.

 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα  13 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν:

 

 

 

Παρόντες

Απόντες

1. Βογιατζής Στέφανος

1. Λιγνός Δημήτριος

2. Δανιήλ Γεώργιος

2. Λεοντή Ελένη

3. Λυγνός Ιωάννης

3. Κατσιάνου Βαρβάρα

4. Χαλκιά Ευγενία

4. Θάνος Νικόλαος

5. Χαλκιά Λουκία

 

6. Μονιός Μιχαήλ

 

7. Ηλιάδη Βαρβάρα

 

8. Σπετσιώτης Στέφανος

 

9. Καλαϊτζής Παναγιώτης

 

                                                                

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν  και κλήθηκαν.

 

Ο Δήμαρχος Οινουσσών κ. Ευάγγελος  Αγγελάκος  προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.

 

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο κ. Πρόεδρος ανέφερε ότι υπάρχουν  δύο θέματα που πρέπει να συζητηθούν εκτός ημερήσιας διάταξης το πρώτο αφορά την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου επισκευή στέγης  Γυμνασίου και το δεύτερο αφορά την έγκριση  πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για την προμήθεια λαμπτήρων και ζήτησε από το σώμα να αποφανθούν σχετικά. Το σώμα συμφώνησε  να συζητηθούν τα παραπάνω θέματα  ως κατεπείγοντα  λόγω λήξεως του οικονομικού έτους. 

 

O κ. Πρόεδρος  έθεσε υπόψιν του ΔΣ το υπ. αριθ. 51476/29-11-2011  έγγραφο του Δήμου Χίου, Δ/νση Τεχνικής Υπηρεσίας  με το οποίο μας κοινοποιήθηκε ο 1ος Α.Π.Ε. του έργου "επισκευή στέγης Γυμνασίου ", μαζί με την αιτιολογική έκθεση και ζήτησε από το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση  αφού έλαβε υπόψη  τον    Ν. 3852/10

Αποφασίζει ομόφωνα

 

Εγκρίνει τον 1ο Α.Π.Ε. του έργου  "επισκευή στέγης Γυμνασίου", μαζί με την αιτιολογική έκθεση του  ανακεφαλαιωτικού αυτού πίνακα όπως προτείνεται  από την επιβλέπουσα τεχνική υπηρεσία.

 

Γι' αυτό συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως

 

Ο Πρόεδρος             Οινούσσες   5-12-2011                           Τα μέλη

Υπογραφή                                                                               Υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο

Ο Δήμαρχος

ΜΕΔ

Ο Αντιδήμαρχος

                          

Στέφανος  Βογιατζής

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α