Απόφαση 83η

15/11/2013

Απόφαση 83η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 83

 

                      Απόσπασμα από το πρακτικό της 15ης  συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Οινουσσών

 

Θέμα: Εγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής ενός οχήματος 4Χ4 τύπου pick-up για τις ανάγκες της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Οινουσσών.

 

Στις Οινούσσες , σήμερα την   15η του μήνα  Νοεμβρίου 2013 , ημέρα Παρασκευή  και ώρα 18.00μ.μ.το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 1743/ 8-11-2013 πρόσκληση του προέδρου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους  σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα  13 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν:

 

          Παρόντες

        Απόντες

1. Βογιατζής Στέφανος

1. Χαλκιά Ευγενία

2. Δανιήλ Γεώργιος

2. Λιγνός Δημήτριος

3. Κατσιάνου Βαρβάρα

3. Θάνος Νικόλαος

4. Λυγνός Ιωάννης

4. Μονιός Μιχαήλ

5. Χαλκιά Λουκία

5. Καλαϊτζής Παναγιώτης

6. Λεοντή Ελένη

 

7. Σπετσιώτης Στέφανος

 

8. Ηλιάδη Βαρβάρα

 

                                                                                                        

 

Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Αντιδήμαρχος κ. Στέφανος Βογιατζής και ο  υπάλληλος του Δήμου κ. Μακκάς Γεώργιος για την τήρηση των πρακτικών.

Oκ. Δανιήλ Γεώργιος , Πρόεδρος, εισηγούμενος το  θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ,  το οποίο συμφώνησε το Σώμα να συζητηθεί, έθεσε υπόψη του δημοτικού συμβουλίου τα εξής : σύμφωνα με τις  διατάξεις σχετικά με τις προμήθειες των ΟΤΑ όπως αυτές καθορίζονται από την αριθμ. 11389/23-3-1993 απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών με τίτλο «Ενιαίος κανονισμός προμηθειών ΟΤΑ» και έθεσε υπόψη αυτού τον πλήρη φάκελο με τα δικαιολογητικά της προμήθειας ενός οχήματος 4Χ4 τύπου pick-upγια τις ανάγκες της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Οινουσσών».

  Σχετική αριθμ. 18 / 2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  . Στη συνέχεια έθεσε τoαπό 13/11/2013  πρωτόκολλoοριστικής παραλαβής που συντάχθηκε από αρμόδια επιτροπή του άρθρου 28 του ΕΚΠΟΤΑ και κάλεσε αυτό να το εγκρίνει σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.8 του προαναφερόμενου άρθρου.

  Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3463 του  2006   «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» τον Ν. 3852 του 2010 και τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ:

 

αποφασίζει ομόφωνα

 

Εγκρίνουν το από 13/11/2013 πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής προμήθειας ενός οχήματος 4Χ4 τύπου pick-upγια τις ανάγκες της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Οινουσσών,  που συντάχθηκε από την αρμόδια επιτροπή ΕΚΠΟΤΑ το οποίο επισυνάπτεται και θεωρείται αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής.

                                                     

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                    ΤΑ ΜΕΛΗ

Υπογραφή                                                                      Υπογραφές

 

Ακριβές απόσπασμα

 

Ο Αντιδήμαρχος

 

Στέφανος Βογιατζής

 

 

 

 

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α