Απόφαση 83η

05/12/2011

Απόφαση 83η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ: ΧΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ: ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.: 83η

 

                      Απόσπασμα από το πρακτικό της 19ης  συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Οινουσσών

 

Θέμα: “΄Εγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής για την προμήθεια λαμπτήρων”.

 

Στις Οινούσσες, σήμερα την 4-12-2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την 2253/ 29-11-2011 πρόσκληση του προέδρου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα  13 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν παρόντα 9:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                ΑΠΟΝΤΕΣ

 

 

Παρόντες

Απόντες

1. Βογιατζής Στέφανος

1. Λιγνός Δημήτριος

2. Δανιήλ Γεώργιος

2. Λεοντή Ελένη

3. Λυγνός Ιωάννης

3. Κατσιάνου Βαρβάρα

4. Χαλκιά Ευγενία

4. Θάνος Νικόλαος

5. Χαλκιά Λουκία

 

6. Μονιός Μιχαήλ

 

7. Ηλιάδη Βαρβάρα

 

8. Σπετσιώτης Στέφανος

 

9. Καλαϊτζής Παναγιώτης

 

                                                                

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν  και κλήθηκαν.

 

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο κ. Πρόεδρος ανέφερε ότι υπάρχουν  δύο θέματα που πρέπει να συζητηθούν εκτός ημερήσιας διάταξης το πρώτο αφορά την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου επισκευή στέγης  Γυμνασίου και το δεύτερο αφορά την έγκριση  πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για την προμήθεια λαμπτήρων και ζήτησε από το σώμα να αποφανθούν σχετικά. Το σώμα συμφώνησε  να συζητηθούν τα παραπάνω θέματα  ως κατεπείγοντα  λόγω λήξεως του οικονομικού έτους

 

 Επί παρουσίας του Δημάρχου και του  εκτελούντος  χρέη  ειδικού Γραμματέα  κ. Γεωργίου Μακκά,   ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το  θέμα  εκτός της ημερήσιας διάταξης , έθεσε υπόψη του δημοτικού συμβουλίου τα εξής : σύμφωνα με τις  διατάξεις σχετικά με τις προμήθειες των ΟΤΑ όπως αυτές καθορίζονται από την αριθμ. 11389/23-3-1993 απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών με τίτλο «Ενιαίος κανονισμός προμηθειών ΟΤΑ» και έθεσε υπόψη αυτού τον πλήρη φάκελο με τα δικαιολογητικά της προμήθειας "λαμπτήρων".

 

  Σχετική αριθμ.  17 / 2011απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Στη συνέχεια έθεσε το από 26-10-2011,  πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής που συντάχθηκε από αρμόδια επιτροπή του άρθρου 28 του ΕΚΠΟΤΑ και κάλεσε αυτό να το εγκρίνει σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.8 του προαναφερόμενου άρθρου.

  Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις τουΝ. 3463 του  2007   «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» τον Ν. 3852 του 2010 και τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ:

 

Αποφασίζει ομόφωνα

 

Εγκρίνει το από26-10-2011 πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής της προμήθειας "λαμπτήρων",  που συντάχθηκε από την αρμόδια επιτροπή ΕΚΠΟΤΑ το οποίο επισυνάπτεται και θεωρείται  αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής.

 

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό     83/2011

 

Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για τις περαιτέρω  νόμιμες  ενέργειες.

Γι' αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

 

Ο  Πρόεδρος                                                                   Τα  μέλη

Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

 

                                                 

Οινούσσες    5-12-2011

Ακριβές αντίγραφο

ΜΕΔ

Ο Αντιδήμαρχος

 

 

Στέφανος  Βογιατζής 

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α