Απόφαση 84η

07/12/2014

Απόφαση 84η

                   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 84

 

Απόσπασμα από το πρακτικό της 15ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

 

ΘΕΜΑ: ΄Εγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής υλικών συντήρησης και επισκευής κτιρίων.

 

Στις Οινούσσες , σήμερα  7η του μηνός Δεκεμβρίου  του έτους 2014, ημέρα Κυριακή και ώρα 11.00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Μαρίας Παντ. Λαιμού, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 1491/2-12-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου,  που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους  σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο  Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα  13 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν παρόντα :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ               

1.Θεοδωράκης Κυριάκος του Μιχαήλ                       Μαγγανάς Μιχαήλ του Αντωνίου

2.Κατσιάνου Βαρβάρα  του Αντωνίου                        Λεοντή Ελένη του Δημητρίου                                                                                                     

3.Μούντουλας Χρήστος του Ευαγγέλου                     Χαλκιά Λουκία του Στεφάνου  

4.Λιγνός Κωνσταντίνος του Φιλίππου                   

5.Ηλιάδη Βαρβάρα του Ιωάννη

6.Ντούσλαζη Νίκη του Σταύρου

7.Δανιήλ Γεώργιος του Σταματίου                                                                                             

8.Χατζησταύρου Σταύρος του Διονυσίου    

9.Σκούφης Λάμπρος  του Παναγιώτη        

10.Λυγνός Ιωάννης του Γεωργίου    

 

                                                               Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα εκλήθηκαν

 

Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Στέφανος Βογιατζής και ο  υπάλληλος του Δήμου κ. Μακκάς Γεώργιος για την τήρηση των πρακτικών.

Oκ. Θεοδωράκης Κυριάκος , Πρόεδρος, εισηγούμενος το  θέμα έθεσε υπόψη του δημοτικού συμβουλίου τα εξής : σύμφωνα με τις  διατάξεις σχετικά με τις προμήθειες των ΟΤΑ όπως αυτές καθορίζονται από την αριθμ. 11389/23-3-1993 απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών με τίτλο «Ενιαίος κανονισμός προμηθειών ΟΤΑ» και έθεσε υπόψη αυτού τον πλήρη φάκελο με τα δικαιολογητικά της προμήθειας παραλαβής υλικών συντήρησης και επισκευής κτιρίων.

 

  Σχετική αριθμ. 6 / 2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  . Στη συνέχεια έθεσε το από 2-12-2014 πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής που συντάχθηκε  από την αρμόδια επιτροπή του άρθρου 28 του ΕΚΠΟΤΑ και κάλεσε αυτό να το εγκρίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.8 του προαναφερόμενου άρθρου.

  Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3463 του  2006   «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» τον Ν. 3852 του 2010 και τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ:

 

αποφασίζει ομόφωνα

 

Εγκρίνουν το από 2-12-2014 πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής προμήθειας υλικών συντήρησης και επισκευής κτιρίων,  που συντάχθηκε από την αρμόδια επιτροπή ΕΚΠΟΤΑ το οποίο επισυνάπτεται και θεωρείται αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής.

 

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  84  /2014

 

Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για τις περαιτέρω  νόμιμες  ενέργειες.

Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

 

Ο  Πρόεδρος                                                                   Τα  μέλη

    Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

 

                                                 

                                    

 Ακριβές αντίγραφο

 

Ο  Δήμαρχος

 

 

Στέφανος  Βογιατζής

 

 

 

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α