Απόφαση 85η

10/10/2012

Απόφαση 85η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ: XIOY

ΔΗΜΟΣ: ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.: 85η

 

Απόσπασμα από το πρακτικό της 17ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Oινουσσών.

 

                                                                                                                     

Θέμα: Συγχωνεύσεις- καταργήσεις και προαγωγές σχολικών μονάδων.

 

Στις Οινούσσες, σήμερα την   25η του μήνα  Οκτωβρίου  2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.00 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την με αριθ. πρωτ 1913/19-10-2012 πρόσκληση του προέδρου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους  σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα  13 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν παρόντα  7:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                        ΑΠΟΝΤΕΣ            

1. Βογιατζής Στέφανος του Σωτηρίου        1. Μονιός Μιχαήλ του Ιωάννου                     

2. Δανιήλ Γεώργιος του Σταματίου            2. Λεοντή Ελένη του Δημητρίου

3. Κατσιάνου Βαρβάρα  του Αντωνίου      3. Λυγνός Ιωάννης του Γεωργίου           

4. Χαλκιά Λουκία του Στεφάνου                4. Λιγνός Δημήτριος του Στεφάνου            

5. Χαλκιά Ευγενία του Γεωργίου                5. Θάνος Νικόλαος του Εμμανουήλ             

6. Καλαϊτζής Παναγιώτης του Ιωάννου     6. Ηλιάδη Βαρβάρα του Ιωάννου

7. Σπετσιώτης Στέφανος του Παντελή         

                                                                                     

 Επί παρουσίας του Αντιδημάρχου και του εκτελούντος χρέη  ειδικού Γραμματέως κ. Γεωργίου Μακκά, ο  Πρόεδρος κ. Γεώργιος Δανιήλ, αφού εξήγησε το θέμα έθεσε υπόψη του Δ.Σ. τα εξής: σύμφωνα με το αριθ. 1221857/Δ4/9-10-2012 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας  και Θρησκευμάτων Πολιτισμού & Αθλητισμού  θα πρέπει να γνωμοδοτήσουμε μετά από εισηγήσεις των Διευθυντών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το αν θα γίνει κατάργηση, συγχώνευση  και προαγωγή των σχολικών μονάδων  του Δήμου μας.

Στη συνέχεια έθεσε υπόψη τις με αριθ. πρωτ. 3249/16-10-2012 και 6381/19-10-2012 εισηγήσεις των Διευθυντών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αντίστοιχα, σύμφωνα με  τις οποίες δεν προτίθενται να κάνουν καμία αλλαγή  όσο αφορά την οργάνωση και την λειτουργία των σχολείων και κάλεσε το Συμβούλιο ν΄ αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη  τις διατάξεις του Ν.3463/2006  και  3852/10, την εισήγηση του κ. Προέδρου

 

Αποφασίζει ομόφωνα

 

 

Καμία κατάργηση, καμία συγχώνευση σχολικής μονάδας. Να παραμείνει ως έχει ο σχολικός ιστός σε επίπεδο Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης του Δήμου Οινουσσών.

Το Δημοτικό Συμβούλιο θα προβεί σε όλες τις ενέργειες για την περιφρούρηση της απόφασής του.

Η απόφαση αυτή να κοινοποιηθεί στην  Α/θμια και Β/θμια Εκπαίδευση Χίου.

 

Η παραπάνω απόφαση πήρε α/α  85/2012

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                    ΤΑ ΜΕΛΗ

Υπογραφή                                                                      Υπογραφές

Οινούσσες  29-10-2012

Ακριβές απόσπασμα

 

Ο Αντιδήμαρχος

 

Στέφανος Βογιατζής

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α