Απόφαση 85η

15/11/2013

Απόφαση 85η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 85

 

                      Απόσπασμα από το πρακτικό της 15ης  συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Οινουσσών

 

Θέμα: Συγχωνεύσεις – καταργήσεις και προαγωγές Σχολικών Μονάδων.

 

Στις Οινούσσες , σήμερα την   15η του μήνα  Νοεμβρίου 2013 , ημέρα Παρασκευή  και ώρα 18.00μ.μ.το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 1743/ 8-11-2013 πρόσκληση του προέδρου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους  σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα  13 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν:

  

          Παρόντες

        Απόντες

1. Βογιατζής Στέφανος

1. Χαλκιά Ευγενία

2. Δανιήλ Γεώργιος

2. Λιγνός Δημήτριος

3. Κατσιάνου Βαρβάρα

3. Θάνος Νικόλαος

4. Λυγνός Ιωάννης

4. Μονιός Μιχαήλ

5. Χαλκιά Λουκία

5. Καλαϊτζής Παναγιώτης

6. Λεοντή Ελένη

 

7. Σπετσιώτης Στέφανος

 

8. Ηλιάδη Βαρβάρα

 

                                                                                                       

Επί παρουσίας του Αντιδημάρχου και του εκτελούντος χρέη  ειδικού Γραμματέως κ. Γεωργίου Μακκά, ο  Πρόεδρος κ. Γεώργιος Δανιήλ,   αφού εξήγησε το θέμα έθεσε υπόψη του Δ.Σ. τα εξής:  σύμφωνα με το αριθ. 169106/Δ4/7-11-2013 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας  και Θρησκευμάτων,   θα πρέπει να γνωμοδοτήσουμε μετά από εισηγήσεις των Διευθυντών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το αν θα γίνει κατάργηση ,συγχώνευση  και προαγωγή των σχολικών μονάδων  του Δήμου μας.

Στη συνέχεια έθεσε υπόψη τις με αριθ. πρωτ. 3729/14-11-2013 και 6884/8-11-2013 και εισηγήσεις των Διευθυντών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αντίστοιχα, σύμφωνα με  τις οποίες δεν προτίθενται να κάνουν καμία αλλαγή  όσο αφορά την οργάνωση και την λειτουργία των σχολείων και κάλεσε το Συμβούλιο ν΄ αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη  τις διατάξεις του Ν.3463/2006  και  3852/10  ,   την εισήγηση του κ. Προέδρου

 

Αποφασίζει ομόφωνα

 

 

Καμία κατάργηση, καμία συγχώνευση σχολικής μονάδας. Να παραμείνει ως έχει ο σχολικός ιστός σε επίπεδο Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης του Δήμου Οινουσσών.

Το Δημοτικό Συμβούλιο θα προβεί σε όλες τις ενέργειες για την περιφρούρηση της απόφασής του.

Η απόφαση αυτή να κοινοποιηθεί στην  Α/θμια και Β/θμια Εκπαίδευση Χίου.

 

Η παραπάνω απόφαση πήρε α/α  85/2013

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                    ΤΑ ΜΕΛΗ

Υπογραφή                                                                      Υπογραφές

 

Ακριβές απόσπασμα

 

Ο Αντιδήμαρχος

 

Στέφανος Βογιατζής

 

 

 

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α