Απόφαση 86η

29/10/2012

Απόφαση 86η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ: ΧΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ: ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.: 86η

 

Απόσπασμα από το πρακτικό της 17ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Οινουσσών.

 

Θέμα: Έγκριση μελέτης για την εκτέλεση του έργου "Βελτίωση δικτύου εσωτερικής οδοποιίας".

 

Στις Οινούσσες, σήμερα την   25η του μήνα  Οκτωβρίου  2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.00 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την με αριθ. πρωτ 1913/19-10-2012 πρόσκληση του προέδρου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους  σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα  13 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν παρόντα  7:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                        ΑΠΟΝΤΕΣ                       

1. Βογιατζής Στέφανος του Σωτηρίου        1. Μονιός Μιχαήλ του Ιωάννου                     

2. Δανιήλ Γεώργιος του Σταματίου            2. Λεοντή Ελένη του Δημητρίου

3. Κατσιάνου Βαρβάρα  του Αντωνίου      3. Λυγνός Ιωάννης του Γεωργίου           

4. Χαλκιά Λουκία του Στεφάνου                4. Λιγνός Δημήτριος του Στεφάνου            

5. Χαλκιά Ευγενία του Γεωργίου                5. Θάνος Νικόλαος του Εμμανουήλ             

6. Καλαϊτζής Παναγιώτης του Ιωάννου     6. Ηλιάδη Βαρβάρα του Ιωάννου

7. Σπετσιώτης Στέφανος του Παντελή        

                                                                                                                                        

 Επί παρουσίας του Αντιδημάρχου και του εκτελούντος χρέη  ειδικού Γραμματέως κ. Γεωργίου Μακκά, ο  Πρόεδρος κ. Γεώργιος Δανιήλ, αφού εξήγησε το θέμα έθεσε υπόψη του δημοτικού συμβουλίου τα εξής:

 

Με την υπ’ αριθμ. 7/21-2-2012 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου εγκρίθηκε ο πρ/σμός του Δήμου Οινουσσών μαζί με το Τεχνικό Πρόγραμμα , η οποία επικυρώθηκε με το υπ. αριθ. 8.301/290/7-3-2012 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Δ/σης Αιγαίου. Στο τεχνικό πρόγραμμα έτους 2012 έχει συμπεριληφθεί το  έργο «Βελτίωση δικτύου εσωτερικής οδοποιίας»

 

Σύμφωνα με το άρθρο 209 παρ 4 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η υπ. αριθ. 147/2012 μελέτη του έργου συντάχθηκε και θεωρήθηκε από την τεχνική υπηρεσία του ΔήμουΧίου.

Παρακαλούμε το Δημοτικό Συμβούλιο να επιλέξει  τον τρόπο εκτέλεσης του έργου, όπως ορίζει το άρθρο 9 παρ.1,2 και 6 ΠΔ 171/87.

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:

1. το άρθρο 9 παρ.1,2 και 6 ΠΔ 171/87.

2. την υπ’ αριθ. 147 μελέτη του έργου, η οποία συντάχθηκε, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία

3. το άρθρο 209 παρ 4 του ν. 3463/06

4. την παρ. 1 του άρθρου 37 του ν. 3316/2005

5. το γεγονός ότι το εν λόγο έργο προβλέπεται στο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου το οποίο συντάχθηκε σύμφωνα με το άρθρο 208 του ν. 3463/06, και εγκρίθηκε με την αριθ. 7/21-2-2012  Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Την εκτέλεση του έργου «Βελτίωση δικτύου εσωτερικής οδοποιίας» με ανοικτή δημοπρασίασύμφωνα με τους όρους που θα καθορίσει με απόφασή της η οικονομική επιτροπή και σύμφωνα με την αριθ. 147 /2012 μελέτη όπως συντάχθηκε, θεωρήθηκε και εγκρίθηκε από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου Χίου.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                    ΤΑ ΜΕΛΗ

Υπογραφή                                                                      Υπογραφές

Οινούσσες  29-10-2012

Ακριβές απόσπασμα

 

Ο Αντιδήμαρχος

 

Στέφανος Βογιατζής

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α