Απόφαση 87η

14/12/2011

Απόφαση 87η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ: ΧΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ: ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.: 87η

 

 

Απόσπασμα από το πρακτικό της  20ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Οινουσσών

 

 

 

ΘΕΜΑ: "Eγκριση  πρωτοκόλλου παραλαβής για προμήθεια ειδών γραφείου".

 

 

Στις Οινούσσες, σήμερα την   14η του μήνα  Δεκεμβρίου  2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 2328/12-12-2011 πρόσκληση του προέδρου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους  σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα  13 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν:

 

 

Παρόντες

Απόντες

1. Βογιατζής Στέφανος

1. Λιγνός Δημήτριος

2. Σπετσιώτης Στέφανος

2. Καλαϊτζής Παναγιώτης

3. Χαλκιά Λουκία

3. Χαλκιά Ευγενία

4. Θάνος Νικόλαος

4. Μονιός Μιχαήλ

5. Κατσιάνου Βαρβάρα

5. Λυγνός Ιωάννης

6. Λεοντή Ελένη

 

7. Ηλιάδη Βαρβάρα

 

 

 

 

                                                                

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν  και κλήθηκαν.

 Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Αντιδήμαρχος κ. Στέφανος Βογιατζής και ο  υπάλληλος του Δήμου κ. Μακκάς Γεώργιος για την τήρηση των πρακτικών.

 

         Αφού διαπιστώθηκε απαρτία – καθώς από το σύνολο 13 μελών ήταν παρόντα 7 μέλη, ο Αντιπρόεδρος κ. Στέφανος Σπετσιώτης , αφού ενημέρωσε το Σώμα και  εξήγησε το κατεπείγον του θέματος λόγω λήξεως του οικονομικού έτους  , είπε ότι θα πρέπει συζητηθούν δύο θέματα επείγοντα εκτός ημερήσιας διάταξης το ένα αφορά την παύση λειτουργίας ενεργού Χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ) Δήμου Οινουσσών και το δεύτερο  αφορά  Σύναψη και καθορισμό όρων  σύμβασης μίσθωσης έργου για το έργο Υποστήριξη επιχειρησιακού σχεδιασμού και προετοιμασίας για την ωρίμανση των έργων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013. Γι΄ αυτό θα πρέπει το Δ.Σ. να εγκρίνει τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα ανωτέρω θέματα εκτός ημερήσιας διατάξεως.

Το δημοτικό συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τον  Ν.3852/2010 και την εισήγηση του κ. Αντιπροέδρου 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ να συζητηθούν τα δύο  θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης λόγω επείγοντος .

        

ΘΕΜΑ 4ο: Eγκριση  πρωτοκόλλου παραλαβής για προμήθεια ειδών γραφείου.

Επί παρουσίας του Αντιδημάρχου και του  εκτελούντος  χρέη  ειδικού Γραμματέα  κ. Γεωργίου Μακκά,   ο κ. Αντιπρόεδρος εισηγούμενος το  θέμα της ημερήσιας διάταξης , έθεσε υπόψη του δημοτικού συμβουλίου τα εξής: σύμφωνα με τις  διατάξεις σχετικά με τις προμήθειες των ΟΤΑ όπως αυτές καθορίζονται από την αριθμ. 11389/23-3-1993 απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών με τίτλο «Ενιαίος κανονισμός προμηθειών ΟΤΑ» και έθεσε υπόψη αυτού τον πλήρη φάκελο με τα δικαιολογητικά της προμήθειας  ειδών γραφείου.

 

  Σχετική αριθμ.  17 / 2011απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής . Στη συνέχεια έθεσε το από 12-12-2011,  πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής που συντάχθηκε από αρμόδια επιτροπή του άρθρου 28 του ΕΚΠΟΤΑ και κάλεσε αυτό να το εγκρίνει σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.8 του προαναφερόμενου άρθρου.

  Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του  Αντιπροέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις τουΝ. 3463 του  2007   «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» τον Ν. 3852 του 2010 και τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ:

 

Αποφασίζει ομόφωνα

 

Εγκρίνει το από 12-12-2011 πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής της προμήθειας ειδών γραφείου,  που συντάχθηκε από την αρμόδια επιτροπή ΕΚΠΟΤΑ το οποίο επισυνάπτεται και θεωρείται  αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής.

 

 

 

 

 

 

             Η παραπάνω απόφαση πήρε α/α  87/2011

 

Ο Πρόεδρος                                                                     Τα μέλη

Υπογραφή                                                                     Υπογραφές

 

 

 

Οινούσσες    14-12-2011

 

Ακριβές αντίγραφο

 

Ο  Αντιδήμαρχος

 

 

Στέφανος Βογιατζής

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α