Απόφαση 88η

07/12/2014

Απόφαση 88η

                   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 88

 

Απόσπασμα από το πρακτικό της 15ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

 

ΘΕΜΑ: ΄Εγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «επισκευή και συντήρηση δημοτικού σχολείου».

 Στις Οινούσσες , σήμερα  7η του μηνός Δεκεμβρίου  του έτους 2014, ημέρα Κυριακή και ώρα 11.00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Μαρίας Παντ. Λαιμού, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 1491/2-12-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου,  που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους  σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο  Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα  13 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν παρόντα :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ               

1.Θεοδωράκης Κυριάκος του Μιχαήλ                       Μαγγανάς Μιχαήλ του Αντωνίου

2.Κατσιάνου Βαρβάρα  του Αντωνίου                        Λεοντή Ελένη του Δημητρίου                                                                                                     

3.Μούντουλας Χρήστος του Ευαγγέλου                     Χαλκιά Λουκία του Στεφάνου  

4.Λιγνός Κωνσταντίνος του Φιλίππου                   

5.Ηλιάδη Βαρβάρα του Ιωάννη

6.Ντούσλαζη Νίκη του Σταύρου

7.Δανιήλ Γεώργιος του Σταματίου                                                                                             

8.Χατζησταύρου Σταύρος του Διονυσίου    

9.Σκούφης Λάμπρος  του Παναγιώτη        

10.Λυγνός Ιωάννης του Γεωργίου    

                                                               Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα εκλήθηκαν

 

Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Στέφανος Βογιατζής και ο  υπάλληλος του Δήμου κ. Μακκάς Γεώργιος για την τήρηση των πρακτικών.

OΠρόεδρος κ. Θεοδωράκης Κυριάκος εισηγούμενος το θέμα είπε τα εξής: κοινοποιήθηκε στον Δήμο ο 1ος ΑΠΕ του έργου  «επισκευή και συντήρηση δημοτικού σχολείου», μαζί με την αιτιολογική έκθεση αυτού  και ζήτησε από το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση  αφού έλαβε υπόψη  τον    Ν. 3852/10

                                                  αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τον 1ο ΑΠΕ του έργου έργου  «επισκευή και συντήρηση δημοτικού σχολείου»  μαζί με την αιτιολογική έκθεση αυτού όπως προτείνεται  από την επιβλέπουσα τεχνική υπηρεσία του Δήμου Χίου.

 

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  88  /2014

 

Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για τις περαιτέρω  νόμιμες  ενέργειες.

Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

 

Ο  Πρόεδρος                                                                   Τα  μέλη

Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

 

                                                 

                                     

Ακριβές αντίγραφο

                                      

Ο  Δήμαρχος

 

 

Στέφανος  Βογιατζής

 

 

 

 

 

 

 

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α