Απόφαση 89η

07/12/2014

Απόφαση 89η

                 

                

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

 

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 89

 

Απόσπασμα από το πρακτικό της 15ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

 

ΘΕΜΑ: Αποδοχή επιχορήγησης για λειτουργικές ανάγκες σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης.

 

Στις Οινούσσες , σήμερα  7η του μηνός Δεκεμβρίου  του έτους 2014, ημέρα Κυριακή και ώρα 11.00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Μαρίας Παντ. Λαιμού, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 1491/2-12-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου,  που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους  σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο  Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα  13 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν παρόντα :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ               

1.Θεοδωράκης Κυριάκος του Μιχαήλ                       Μαγγανάς Μιχαήλ του Αντωνίου

2.Κατσιάνου Βαρβάρα  του Αντωνίου                        Λεοντή Ελένη του Δημητρίου                                                                                                     

3.Μούντουλας Χρήστος του Ευαγγέλου                     Χαλκιά Λουκία του Στεφάνου  

4.Λιγνός Κωνσταντίνος του Φιλίππου                   

5.Ηλιάδη Βαρβάρα του Ιωάννη

6.Ντούσλαζη Νίκη του Σταύρου

7.Δανιήλ Γεώργιος του Σταματίου                                                                                             

8.Χατζησταύρου Σταύρος του Διονυσίου    

9.Σκούφης Λάμπρος  του Παναγιώτη        

10.Λυγνός Ιωάννης του Γεωργίου    

 

                                                               Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα εκλήθηκαν

 

Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Στέφανος Βογιατζής και ο  υπάλληλος του Δήμου κ. Μακκάς Γεώργιος για την τήρηση των πρακτικών.

Oκ. Θεοδωράκης Κυριάκος , Πρόεδρος, εισηγούμενος το  θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης το οποίο συμφώνησε το σώμα να συζητηθεί λόγω επείγοντος έθεσε υπόψη του δημοτικού συμβουλίου τα εξής :

Σύμφωνα με το αριθ. πρωτ 42646/4-11-2014  έγγραφoτου Υπουργείου Εσωτερικών, Γενική Δ/νση Οικον.Υπηρεσιών,  μας γνωστοποιήθηκε ότι  κατανεμήθηκε στον Δήμο Οινουσσών χρηματικό ποσό ύψους 3.621,54 Ευρώ για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Β΄ εξαμήνου του 2014.

Με  το υπ. αριθ.0420/17-11-2014 Γραμμάτιο του Γραφείου Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων βεβαιώθηκε  το ποσό των 3.616,07 Ευρώ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων.

Καλείται το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει την κατανομή της κρατικής επιχορήγησης στις σχολικές επιτροπές, για την κάλυψη των αναγκών των σχολείων.

 

Το δημοτικό συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:

 

1. το άρθρο 240 του Ν.3463/06

2. τα αριθ. πρωτ 42646/4-11-2014  έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, Γενική Δ/νση Οικον.Υπηρεσιών,  με την οποία διατέθηκε στον δήμο η κρατική επιχορήγηση

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Αποδέχεται την επιχορήγηση του ΥΠΕΣ συνολικού ποσού 3.616.07 € σύμφωνα με το υπ. αριθ.0420/17-11-2014 γραμμάτιο που βεβαιώθηκε από το γραφείο Παρακαταθηκών και Δανείων , σε βάρος του Κ.Α.00/6711 του ισχύοντα  δημοτικού πρ/σμού του Δήμου Οινουσσών για την κάλυψη  των λειτουργικών  δαπανών  των σχολείων  Α/θμιας και Β/θμιας  Εκπ/σης .

 

Αναλυτικά  κατανέμει το ποσό των 1.808,07 Ευρώ στην Ενιαία Δημοτική Σχολική Επιτροπή  Γυμνασίου – Λυκειακών Τάξεων και ΕΠΑΛ Οινουσσών  το ποσό των   1.808,00 Ευρώ στα σχολεία της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης Δήμου Οινουσσών.

Το θέμα παραπέμπεται στην Οικονομική Επιτροπή για την ψήφιση της σχετικής πίστωσης.

 

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  89/2014

 

Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για τις περαιτέρω  νόμιμες  ενέργειες.

Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

 

Ο  Πρόεδρος                                                                   Τα  μέλη

   Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

 

                                                 

                                    

Ακριβές αντίγραφο

                                                      

Ο  Δήμαρχος

 

 

Στέφανος  Βογιατζής

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α