Απόφαση 8η

07/02/2013

Απόφαση 8η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ:ΧΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ:ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

 

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 8η

 

                      Απόσπασμα από το πρακτικό της 2ης  συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Οινουσσών

                                                          Απόσπασμα

Θέμα: Λήψη απόφασης περί ίδρυσης, λειτουργίας και συμμετοχής του Δήμου Οινουσσών στο Πρόγραμμα Κέντρο Δια Βίου Μάθησης-Πρόγραμμα Εθνικής Εμβέλειας και Πρόγραμμα Τοπικής Εμβέλειας΄΄ (Β΄Φάση) – Ορισμός Υπευθύνου.

Στις Οινούσσες, σήμερα την 2-2-2013, ημέρα Σάββατο και ώρα 18.00 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού, ύστερα από την 100/28-1-2013 πρόσκληση του προέδρου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα  13 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν παρόντα 8 :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Βογιατζής Στέφανος του Σωτηρίου                 1. Λιγνός Δημήτριος του Στεφάνου

2.Δανιήλ Γεώργιος του Σταματίου                     2. Θάνος  Νικόλαος του Εμμανουήλ

3.Λυγνός Ιωάννης του Γεωργίου                        3. Καλαϊτζής Παναγιώτης

4.Κατσιάνου Βαρβάρα του Αντωνίου                4.Χαλκιά Ευγενία

5.Χαλκιά Λουκία  του Στεφάνου                        5. Μονιός Μιχαήλ

6.Λεοντή Ελένη  του Δημητρίου                                       

7.Σπετσιώτης Στέφανος του Παντελή         

8.Ηλιάδη Βαρβάρα του Ιωάννου       

                                                               Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα εκλήθηκαν

 

   Επί παρουσίας του Αντιδημάρχου και του εκτελούντος χρέη  ειδικού Γραμματέως κ. Μακκά Γεωργίου, ο πρόεδρος εισηγούμενος το  θέμα της ημερήσιας διάταξης  έθεσε υπόψη του δημοτικού συμβουλίου τα εξής :          

Σύμφωνα  με το αρ. 8 του Ν.3879/2010(ΦΕΚ 163-Α), οι Δήμοι καταρτίζουν στο πλαίσιο του Τοπικού αναπτυξιακού προγράμματός τους, το Τοπικό Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης με σκοπό την ενίσχυση ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην εκπαίδευση για  κάθε πολίτη και τη σύνδεση ή επανασύνδεση ενηλίκων  πολιτικών με την εκπαιδευτική διαδικασία.

Επίσης σύμφωνα με την ανοιχτή πρόσκληση προς τους Δήμους η Γεν. Γραμμ. Δια Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.) του Υπουργείου Παιδείας και το ΄Ιδρυμα Νεολαίας και Δια βίου Μάθησης σε συνεργασία με την Κ.Ε.Δ.Ε καλούν τους Δήμους σε υποβολή ενδιαφέροντος για την ένταξη του στα σχετικά προγράμματα.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, παρακαλούμε να αποφασίσετε

α) για την ίδρυση Κέντρου Δια Βίου Μάθησης στον Δήμο Οινουσσών σύμφωνα  το αρ. 8 του Ν.3879/2010, με έδρα το Δημοτικό Σχολείο Οινουσσών, ως χώρο διοίκησης και εκπαίδευσης του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης.

Β) για την ένταξη του Δήμου Οινουσσών στις πράξεις ΄΄ Κέντρα Δια Βίου Μάθησης – Προγράμματα  Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας΄΄ προκειμένου να υλοποιηθούν  προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

Το Σώμα του Δημοτικού Συμβουλίου Οινουσσών αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του κ. Προέδρου, και τις ισχύουσες διατάξεις

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

1.Την ίδρυση Κέντρου Δια Βίου Μάθησης στο Δήμο Οινουσσών σύμφωνα με το αρ. 8 του Ν. 3879/2010 , με έδρα το Δημοτικό Σχολείο Οινουσσών,  ως χώρο διοίκησης και εκπαίδευσης του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης, με υπεύθυνη την κ. Μαριάννα Ηλιοπούλου, υπάλληλο του ΚΕΠ Δήμου Οινουσσών.

2. Την ένταξη  του Δήμου  στις πράξεις ΄΄Κέντρα Δια Βίου Μάθησης – Προγράμματα  Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας΄΄ προκειμένου να υλοποιηθούν  προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην εισήγηση.

 

 

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 8/2013

O Πρόεδρος                                                     Τα μέλη

                                                                                                                            Υπογραφή                                                      υπογραφές

   Οινούσσες 7-2-2012

                                           

Ακριβές αντίγραφο

 

Ο Αντιδήμαρχος

 

Στέφανος Βογιατζής

 

 

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α