Απόφαση 8η

08/02/2014

Απόφαση 8η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

 

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 8η

 

                      Απόσπασμα από το πρακτικό της 3ης  συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Οινουσσών

 

Θέμα: «Αποδοχή επιχορήγησης  για λειτουργικές ανάγκες  σχολείων A/θμιας  και Β/θμιας Εκπ/σης ».

 

Στις Οινούσσες , σήμερα την   8η του μήνα  Φεβρουαρίου 2014 , ημέρα Σάββατο  και ώρα 18.00, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την με αριθ. πρωτ.161/6-2-2014 πρόσκληση του προέδρου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους  σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα  13 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                       ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Δανιήλ Γεώργιος του Σταματίου                 1. Καλαϊτζής Παναγιώτης του Ιωάννη

2.Βογιατζής Στέφανος του Σωτηρίου             2. Λιγνός Δημήτριος του Στεφάνου

3.Χαλκιά Λουκία  του Στεφάνου                    3. Θάνος  Νικόλαος του Εμμανουήλ

4.Λεοντή Ελένη  του Δημητρίου                    4. Χαλκιά Ευγενία του Γεωργίου                    

5. Κατσιάνου Βαρβάρα του Αντωνίου           5.  Μονιός Μιχαήλ του Ιωάννη

6.Ηλιάδη Βαρβάρα του Ιωάννη                      6. Λυγνός Ιωάννης του Γεωργίου                                                                                                                                                                          

7.Σπετσιώτης Στέφανος του Παντελή                                                                          

                                                                    Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν  και κλήθηκαν        

 

 Επί παρουσίας του Aντιδημάρχου και του εκτελούντος χρέη  ειδικού Γραμματέα κ. Μακκά Γεωργίου, ο Πρόεδρος κ. Γεώργιος Δανιήλ,  έθεσε υπόψη του δημοτικού συμβουλίου τα εξής :

Σύμφωνα με το αριθ. πρωτ. 1677/17-1-2014  έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, Γενική Δ/νση Οικον.Υπηρεσιών,  μας γνωστοποιήθηκε ότι  κατανεμήθηκε στον Δήμο Οινουσσών χρηματικό ποσό ύψους 3.621,54 συνολικά για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Με  το υπ. αριθ.0036/29-1-2014 Γραμμάτιο του Γραφείου Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων βεβαιώθηκε  το ποσό των 3.616,11 Ευρώ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων.

Καλείται το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει για την Α΄ κατανομή έτους 2014  της κρατικής επιχορήγησης στις σχολικές επιτροπές, που αφορά την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων.

 

Το δημοτικό συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:

 

1. το άρθρο 240 του Ν.3463/06

2. το αριθ. πρωτ 1677/17-1-2014 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, Γενική Δ/νση Οικον.Υπηρεσιών,  με το οποίο διατέθηκε στον δήμο η κρατική επιχορήγηση Α΄κατανομή έτους 2014.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Αποδέχεται την επιχορήγηση του ΥΠΕΣ συνολικού ποσού 3.621,54  € και αναλυτικά το ποσό 3.616,11 Ευρώ, σύμφωνα με το υπ. αριθ.0036/29-1-2014 Γραμμάτιο που βεβαιώθηκε από το γραφείο Παρακαταθηκών και Δανείων ,  σε βάρος του Κ.Α.00-6711.000 που δημιoυργήθηκε του ισχύοντα  δημοτικού πρ/σμού του Δήμου Οινουσσών για την κάλυψη  των λειτουργικών  δαπανών  των σχολείων  Α/θμιας και Β/θμιας  Εκπ/σης .

 

Αναλυτικά  κατανέμει το ποσό των 1.808,00 Ευρώ στην Ενιαία Δημοτική Σχολική Επιτροπή  Γυμνασίου – Λυκειακών Τάξεων και ΕΠΑΛ Οινουσσών  το ποσό των   1.808,11 Ευρώ στα σχολεία της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης Δήμου Οινουσσών.

Το θέμα παραπέμπεται στην Οικονομική Επιτροπή για την ψήφιση της σχετικής πίστωσης.

            

 

Ο Πρόεδρος                                                                     Τα μέλη

Υπογραφή                                                                     Υπογραφές

 

                                   

 

Ακριβές αντίγραφο

 

Ο  Αντιδήμαρχος

 

 

Στέφανος Βογιατζής

 

 

 

 

                                         

 

 

 

 

 

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α