Απόφαση 8η

22/02/2012

Απόφαση 8η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ: ΧΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ: ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.: 8η

 

 

Απόσπασμα από το πρακτικό της 4ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Oινουσσών.

 

Θέμα: Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου "Επισκευή και συντήρηση Δημοτικού Σχολείου" .

 

Στις Οινούσσες, σήμερα την 21η  Φεβρουαρίου 2012, ημέρα Τρίτη  και ώρα 19.00 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την 244/ 17-2-2012 πρόσκληση του προέδρου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Αντιπρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα  13 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν παρόντα 9:

 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Βογιατζής Στέφανος του Σωτηρίου                 1. Λιγνός Δημήτριος του Στεφάνου

2.Δανιήλ Γεώργιος του Σταματίου                     2. Θάνος Νικόλαος του Εμμανουήλ

3. Λυγνός   Ιωάννης του Γεωργίου                    3. Μονιός Μιχαήλ του Ιωάννη

4.Χαλκιά Ευγενία του Γεωργίου                        4. Λεοντή Ελένη του Δημητρίου

5.Χαλκιά  Λουκία του Στεφάνου                     

6.Κατσιάνου Βαρβάρα του Αντωνίου                    

7.Σπετσιώτης Στέφανος του Παντελή         

8.Καλαϊτζής Παναγιώτης του  Ιωάννου

9.Ηλιάδη Βαρβάρα του Αντωνίου       

                                                                                                        

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα εκλήθηκαν.

 

 

   Επί παρουσίας του Αντιδημάρχου και του εκτελούντος χρέη  ειδικού Γραμματέως κ.Γεωργίου Μακκά, ο  κ. Πρόεδρος κ. Δανιήλ Γεώργιος,   έθεσε υπόψη του Σώματος  τα εξής : σύμφωνα με το υπ. αριθ. 2984/24-1-2012 έγγραφο  του Δήμου Χίου, Δ/νση Τεχνικής Υπηρεσίας ,  μας γνωστοποιήθηκε ότι η ΤΥΔΧ συνηγορεί  για την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας αποπεράτωσης του έργου "Επισκευή και συντήρηση Δημοτικού Σχολείου" μέχρι  12-4-2012 για τους λόγους που επικαλείται ο ανάδοχος στην από 24-1-2012 αίτησή του και συγκεκριμένα :α) δυσμενείς καιρικές συνθήκες και β) λειτουργία σχολείου.

 

 Για τους παραπάνω λόγους  θα πρέπει να εγκρίνουμε την παράταση της προθεσμίας. Στη συνέχεια κάλεσε το Συμβούλιο ν΄ αποφασίσει σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη  τις διατάξεις του  άρθρου 65 του Ν. 3852/10  ,   την εισήγηση του κ.  Προέδρου

 

Αποφασίζει ομόφωνα

 

 Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης της  προθεσμίας αποπεράτωσης του έργου "Επισκευή και συντήρηση Δημοτικού Σχολείου" μέχρι 12-4-2012 για τους λόγους που επικαλείται ο ανάδοχος .

 

 

Η παραπάνω απόφαση πήρε α/α  8/2012

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                    ΤΑ ΜΕΛΗ

Υπογραφή                                                                      Υπογραφές

Οινούσσες 22-2-2012

Ακριβές απόσπασμα

 

Ο Αντιδήμαρχος

 

Στέφανος Βογιατζής

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α