Απόφαση 90η

16/12/2014

Απόφαση 90η

                 

                

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

 

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 90

 

Απόσπασμα από το πρακτικό της  16ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

 

ΘΕΜΑ: Λύση της Δημοτικής Κοινωφελούς Εταιρείας του Δήμου Οινουσσών.

 

Στις Οινούσσες , σήμερα  16η του μηνός Δεκεμβρίου  του έτους 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Μαρίας Παντ. Λαιμού, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 1517/12-12-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου,  που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους  σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο  Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα  13 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν παρόντα :

               ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                          ΑΠΟΝΤΕΣ               

1.Θεοδωράκης Κυριάκος του Μιχαήλ            Μαγγανάς Μιχαήλ του Αντωνίου

2.Κατσιάνου Βαρβάρα  του Αντωνίου             Ντούσλαζη Νίκη του Σταύρου                                                                                                 

3.Μούντουλας Χρήστος του Ευαγγέλου          Δανιήλ Γεώργιος του Σταματίου  

4.Λιγνός Κωνσταντίνος του Φιλίππου              Λυγνός Ιωάννης του Γεωργίου

5.Ηλιάδη Βαρβάρα του Ιωάννη                        Χατζησταύρου  Σταύρος του Διονυσίου

6.Λεοντή Ελένη του Δημητρίου                        Σκούφης Λάμπρος του Παναγιώτη                                                                                         

7.Χαλκιά Λουκία του Στεφάνου       

 

                                                               Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα εκλήθηκαν

 

Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Δήμαρχος κ. Στέφανος Βογιατζής και ο  υπάλληλος του Δήμου κ. Μακκάς Γεώργιος για την τήρηση των πρακτικών.

O κ. Δήμαρχος , εισηγούμενος το  θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του δημοτικού συμβουλίου την ενημέρωση εισήγηση της δικηγόρου κ. Μαρίας Ξανθάκη η οποία αναφέρει τα εξής :

 

Επί του υποβληθέντος ερωτήματος εν σχέσει προς το μέλλον της “ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ   ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  ΔΗΜΟΥ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ” και με δεδομένο ότι η Εταιρεία αυτή είναι ανενεργή επί δύο και πλέον έτη σας ενημερώνω και εισηγούμαι  όπως ληφθεί  απόφασις του Δημοτικού Συμβουλίου και μάλιστα  με την  απόλυτον  πλειοψηφίαν  του συνόλου των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου περί  λύσεως  της ανωτέρω Εταιρείας δια τον  λόγον   ότι  αυτή είναι ανενεργός δια δύο και πλέον έτη. Λάβετε υπόψιν σας ότι  ο νόμος και δη το άρθρο 262 Ν.3463/2006  προβλέπει ότι υποχρεωτικώς  λύεται η Εταιρεία εάν καταστεί ανενεργός δια χρονικό διάστημα άνω των δύο ετών.

 

Η κ. Χαλκιά Λουκία δημοτική σύμβουλος της μειοψηφίας αφού ζήτησε τον λόγο είπε ότι δεν συμφωνεί για τη λύση της εταιρείας διότι κατά τη γνώμη της κάποια στιγμή θα μπορούσε να ήταν χρήσιμη.             

Το δημοτικό συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη: την εισήγηση της δικηγόρου Χίου κ. Μαρίας Ξανθάκη, τις διατάξεις του  άρθρου 262 του Ν.3463/06 και του άρθρου 260 του Ν.3463/06, μετά από διαλογική συζήτηση

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 

Τη λύση της Δημοτικής Κοινωφελούς Εταιρείας με την επωνυμία΄΄ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΔΗΜΟΥ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ΄΄, η οποία συστάθηκε με την υπ. αριθ. 88/2009 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε με την υπ. αριθ.4086/555/10-2-2010 απόφαση της Γεν. Γραμματέας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και δημοσιεύτηκε στο τεύχος  δεύτερο αριθμός φύλλου 207/1-3-2010 ΦΕΚ, λόγω του ότι είναι ανενεργή πλέον των δύο ετών από τη σύστασή της.

Θα ακολουθήσει  η εκκαθάριση αυτής.

 

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  90/2014

 

Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για τις περαιτέρω  νόμιμες  ενέργειες.

Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

 

 

 

Ο  Πρόεδρος                                                                   Τα  μέλη

Υπογραφή                                                                       Υπογραφές

                                           Ακριβές αντίγραφο        

                                            Ο  Δήμαρχος

 

 

                                         Στέφανος  Βογιατζής

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α