Απόφαση 91η

14/12/2011

Απόφαση 91η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ: ΧΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ: ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.: 9

 

                                                   Aπόσπασμα από   το  πρακτικό της με  αριθ.  20ης  συνεδριάσεως του   Δημοτικού  Συμβουλίου του Δήμου  Οινουσσών

 

ΘΕΜΑ: "Σύναψη και καθορισμός όρων σύμβασης μίσθωσης έργου για το έργο Υποστήριξη επιχειρησιακού σχεδιασμού και προετοιμασίας για την ωρίμανση των έργων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013 και αναμόρφωση πρ/σμου"

 

Περίληψη: Σύναψη και καθορισμός όρων σύμβασης μίσθωσης έργου για το έργο Υποστήριξη επιχειρησιακού σχεδιασμού και προετοιμασίας για την ωρίμανση των έργων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013 και αναμόρφωση πρ/σμού.

Στις Οινούσσες, σήμερα την   14η του μήνα  Δεκεμβρίου  2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 2328/12-12-2011 πρόσκληση του προέδρου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους  σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα  13 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν:

   

 

Παρόντες

Απόντες

1. Βογιατζής Στέφανος

1. Λιγνός Δημήτριος

2. Σπετσιώτης Στέφανος

2. Καλαϊτζής Παναγιώτης

3. Χαλκιά Λουκία

3. Χαλκιά Ευγενία

4. Θάνος Νικόλαος

4. Μονιός Μιχαήλ

5. Κατσιάνου Βαρβάρα

5. Λυγνός Ιωάννης

6. Λεοντή Ελένη

 

7. Ηλιάδη Βαρβάρα

 

 

 

 

                                                               

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν  και κλήθηκαν.

 Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Αντιδήμαρχος κ. Στέφανος Βογιατζής και ο  υπάλληλος του Δήμου κ. Μακκάς Γεώργιος για την τήρηση των πρακτικών.

         Αφού διαπιστώθηκε απαρτία – καθώς από το σύνολο 13 μελών ήταν παρόντα 7 μέλη, ο Αντιπρόεδρος κ. Στέφανος Σπετσιώτης, αφού ενημέρωσε το Σώμα και  εξήγησε το κατεπείγον του θέματος λόγω λήξεως του οικονομικού έτους, είπε ότι θα πρέπει συζητηθούν δύο θέματα επείγοντα εκτός ημερήσιας διάταξης το ένα αφορά την παύση λειτουργίας ενεργού Χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ) Δήμου Οινουσσών και το δεύτερο  αφορά  Σύναψη και καθορισμό όρων  σύμβασης μίσθωσης έργου για το έργο Υποστήριξη επιχειρησιακού σχεδιασμού και προετοιμασίας για την ωρίμανση των έργων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013 και αναμόρφωση πρ/σμού. Γι΄ αυτό θα πρέπει το Δ.Σ. να εγκρίνει τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα ανωτέρω θέματα εκτός ημερήσιας διατάξεως.

Το δημοτικό συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τον  Ν.3852/2010 και την εισήγηση του κ. Αντιπροέδρου 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ να συζητηθούν τα δύο  θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης λόγω επείγοντος.

  

ΘΕΜΑ: "Σύναψη και καθορισμός όρων σύμβασης μίσθωσης έργου για το έργο Υποστήριξη επιχειρησιακού σχεδιασμού και προετοιμασίας για την ωρίμανση των έργων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013 και αναμόρφωση πρ/σμου"

 

Επί παρουσίας του Αντιδημάρχου και του  εκτελούντος  χρέη  ειδικού Γραμματέα  κ. Γεωργίου Μακκά, ο  κ. Αντιπρόεδρος εισηγούμενος το  θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης , το οποίο έκρινε το Δ.Σ να συζητηθεί λόγω επείγοντος, εξέθεσε στο Δημ. Συμβούλιο ότι με το  αριθ. 18941/1630/ 21-11-2011 έγγραφο της  Αποκεντρωμένης Διοίκησης  Αιγαίου, Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας  , Δ/νση οικονομικού Διοικητικού Β. Αιγαίου, Τμήμα Διοίκησης Ν. Χίου, μας γνωστοποιήθηκε η απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, που αφορά την έγκριση σύναψης μίσθωσης έργου στον Δήμο Οινουσσών για ένα άτομο ΠΕ3 Πολιτικού Μηχανικού,  που θα απασχοληθεί στο έργο "Υποστήριξη επιχειρησιακού σχεδιασμού και προετοιμασίας για την ωρίμανση των έργων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013" για χρονικό διάστημα 12 μηνών.

Στη συνέχεια έθεσε υπόψη τους όρους και κάθε λεπτομέρεια σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις  των αναδόχων  για την σύμβαση μίσθωσης έργου,  η οποία θα καταρτιστεί σύμφωνα με την παρούσα απόφαση μας και τα προαναφερόμενα.

Κατόπιν ο κ. Αντιπρόεδρος είπε ότι εκ παραδρομής προβλέφτηκε η πίστωση ποσού 22.000 Ευρώ στον Κ.Α. 30/6162. αντί στον σωστό Κ.Α  30/6117 και γράφτηκε λανθασμένα και το ποσό των 22.000 Ευρώ αντί  του σωστού των 24.000 Ευρώ  που ζητήθηκε με τον  προγραμματισμό έτους 2011 και εγκρίθηκε με  το υπ. αριθ. 18941/1630/21-11-2011 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, για την πρόσληψη του Πολιτικού Μηχανικού.

Γι΄ αυτό θα πρέπει να αναμορφώσουμε τον ισχύοντα δημοτικό πρ/σμό ως εξής:

Προτείνω κατ΄ αρχάς να μεταφερθεί το ποσό των 22.000 Ευρώ στον σωστό Κ.Α. 30/6117 και να ενισχυθεί με το ποσό των 2.000 Ευρώ από το αποθεματικό.

Παρακαλώ το Δημοτικό Συμβούλιο ν΄ αποφασίσει σχετικά

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση, τη συζήτηση που ακολούθησε και τις διατάξεις του  άρθρου 6 του Ν.2527/97, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  και τον Ν.3852/2010

 

Αποφασίζει    ομόφωνα

 

 1. Καθορίζει τους όρους και κάθε λεπτομέρεια σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του αναδόχου για την κατάρτιση της σύμβασης μίσθωσης έργου στο Δήμο Οινουσσών για χρονικό διάστημα δώδεκα μηνών, με τους  ίδιους    συμβαλλόμενους δηλαδή μεταξύ του Δημάρχου  και του ενός ατόμου ΠΕ3 Πολιτικού Μηχανικού, που απασχολείται στο έργο, "Υποστήριξη επιχειρησιακού σχεδιασμού και προετοιμασίας για την ωρίμανση των έργων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013" ως εξής :
 2. Ο Δήμος Οινουσσών δια του νομίμου εκπροσώπου του αναθέτει  σ΄ ένα άτομο ΠΕ3 Πολιτικού Μηχανικού το έργο "Υποστήριξη επιχειρησιακού σχεδιασμού και προετοιμασίας για την ωρίμανση των έργων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013" λόγω αδυναμίας εκτέλεσης του ανωτέρω έργου από τις υπηρεσίες του Δήμου, δεδομένου ότι το έργο τούτο δεν ανάγεται στον κύκλο καθηκόντων των υπαλλήλων του Δήμου.
 3. Ο ανάδοχος υποχρεούται σύμφωνα με τους  επιστημονικούς κανόνες την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη να συνεργάζεται  και να ενημερώνει τον Δήμαρχο για την πορεία και την πρόοδο  της εκτέλεσης του ανατιθέμενου έργου υποβάλλοντας προτάσεις , εισηγήσεις και συμπεράσματα  καθώς και τις υπηρεσίες  του Δήμου οσάκις τούτο απαιτείται, συμβάλλοντας αποτελεσματικά στην υλοποίηση λειτουργίας του Δήμου , ο δε Δήμος αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει σ΄ αυτούς κάθε χρήσιμο για την εκτέλεση του έργου στοιχεία των καθ΄ ύλην αρμοδίων υπηρεσιών του οσάκις τούτο ζητείται.
 4. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες .
 5. Η αμοιβή του αναδόχου για το έργο που ανατίθεται συμφωνείται στο ποσό των 24.000 Ευρώ για όλο το διάστημα της σύμβασης , υποκείμενη σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις και φόρους που βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο.
 6. Η αμοιβή αυτή δύναται να καταβάλλεται μηνιαίως με την πρόοδο εκτέλεσης του έργου, η οποία και βεβαιώνεται εγγράφως από τον Δήμαρχο .
 7. Η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει σχετική πίστωση του δημοτικού πρ/σμού.
 8. Ο ανάδοχος δεν δικαιούται  επιδόματα εορτών , αδείας και δεν υπάρχει υποχρέωση του Δήμου σε φορέα κύριας ή επικουρικής ασφάλισης.
 9. Ο Δήμος  διατηρεί το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης για κάθε  παράβαση εκ μέρους του αναδόχου  των όρων αυτής ή για τυχόν πλημμελή εκτέλεση  του έργου.
 10. Η εκτέλεση του έργου δεν συνδέεται με το ωράριο εργασίας της υπηρεσίας, ενώ απαγορεύεται η απασχόληση των αναδόχων σε έργα άσχετα ή ξένα προς τα ανατιθέμενα.
 11. Η σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997.

Β)  Εγκρίνει την αναμόρφωση του πρ/σμού έτους 2011 ως εξής :

Δημιουργεί νέο Κ.Α. εξόδων στον Κ.Α 30/6117  με τίτλο αμοιβή  πολιτικού μηχανικού με μίσθωση έργου, μεταφέροντας την λανθασμένη πίστωση  από τον  Κ.Α. 30/6162 ποσού 22.000 Ευρώ και το ποσό των 2.000 Ευρώ από το αποθεματικό για την ενίσχυσή του προκειμένου  να  εξοφληθεί  η αμοιβή  του πολιτικού μηχανικού με μίσθωση έργου.

 

    Γ)Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για τις παρακάτω νόμιμες ενέργειες.

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  91 /2011

Συνετάγη το παρόν πρακτικό και υπογράφεται νόμιμα

 

 

Οινούσσες   14-12-2011

 

Ο   Πρόεδρος                                                                          Τα μέλη

 Υπογραφή                                                                           Υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο

ΜΕΔ

O Aντιδήμαρχος

 

Στέφανος Βογιατζής

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α