Απόφαση 9η

28/02/2011

Απόφαση 9η

 

Απόσπασμα από το πρακτικό της 2ης συνεδρίασης του Δημοτικού ΣυμΒουλίου Οινουσσών

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.: 9η

 

 

Θέμα: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΤΕΛΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ  ΔΗΜΟΥ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

 

Στις Οινούσσες, σήμερα την 23-2-2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού, ύστερα από την 207/18-2-2011 πρόσκληση του προέδρου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα  13 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν παρόντα 9:

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                             ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Βογιατζής Στέφανος του Σωτηρίου                  1. Λιγνός Δημήτριος του Στεφάνου

2.Δανιήλ Γεώργιος του Σταματίου                      2. Θάνος  Νικόλαος του Εμμανουήλ

3.Λυγνός Ιωάννης του Γεωργίου                        3.Καλαϊτζής Παναγιώτης

4.Χαλκιά Ευγενία του Γεωργίου                         4.Λεοντή Ελένη

5.Χαλκιά Λουκία του Στεφάνου              

6.Κατσιάνου Βαρβάρα του Αντωνίου      

7.Μονιός Μιχαήλ του Ιωάννου                                                                                                                      

8.Σπετσιώτης Στέφανος του Παντελή         

9.Ηλιάδη Βαρβάρα του Ιωάννου       

                                                               

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα εκλήθηκαν.

 

Επί παρουσίας του Αντιδημάρχου και της εκτελούσης χρέη  ειδικού Γραμματέως κ. Καλλιόπης Χιώτη, ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 4ο  θέμα της ημερησίας διάταξης, έθεσε υπόψη του δημοτικού συμβουλίου τα εξής:

 

     Ο κ. Πρόεδρος ανακοίνωσε το θέμα «Καθορισμός αυτοτελών Οικισμών Δήμου Οινουσσών» και έθεσε υπόψη του Συμβουλίου το υπ’ αριθμ. Γ.Π.-35/2011 έγγραφο του Προέδρου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, με το οποίο ζητά την έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο του συνημμένου Φύλλου Αυτόνομων Οικισμών Δήμου Οινουσσών.

Στη συνέχεια, έθεσε υπόψη του Δημ. Συμβουλίου το υπ. αριθ. πρωτ. 10/17-01/2011 έγγραφο  της Στατιστικής Υπηρεσίας Χίου, ενημέρωσε το Σώμα για τη διαδικασία της απογραφής 2011, η οποία αφορά απογραφή πληθυσμού, κατοικιών και κτιρίων, είπε ότι η πρώτη προϋπόθεση για την έναρξη της απογραφής είναι ο καθορισμός των αυτοτελών οικισμών και ανέλυσε την έννοια του αυτοτελούς οικισμού και τη διαδικασία ανάδειξής του.

Ο κ. Πρόεδρος πρότεινε να συμπληρωθεί σωστά το φύλλο  της στατιστικής υπηρεσίας με τους αυτοτελείς οικισμούς. Δηλαδή να διαγραφεί  ο κωδικός 0014 Πασάς και να παραμείνει ο κωδικός 0011 το Νησί Παναγιάς.

 

   Το Συμβούλιο μετά τα παραπάνω και αφού είδε τις διατάξεις του Ν.3463/06 και του 3852/10,

 

                                                   

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Καθορίζει τους αυτοτελείς οικισμούς του Δήμου Οινουσσών ως το συνημμένο φύλλο, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής, διαγράφοντας τον κωδικό 0014 Πασάς .

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                    ΤΑ ΜΕΛΗ

 

 

Ακριβές απόσπασμα

 

Ο Αντιδήμαρχος

 

Στέφανος Βογιατζής

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α