Απόφαση 9η

15/02/2013

Απόφαση 9η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 9/2013

 

Απόσπασμα από το πρακτικό της 3ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

 

ΘΕΜΑ: Ψήφιση επιχειρησιακού προγράμματος 2011 – 2014.

Στις Οινούσσες, σήμερα την 15-2-2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18.00 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την 221/11-2-2013 πρόσκληση του προέδρου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα  13 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν παρόντα 7 :

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                       ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Δανιήλ Γεώργιος του Σταματίου                 1. Καλαϊτζής Παναγιώτης του Ιωάννη

2.Βογιατζής Στέφανος του Σωτηρίου             2. Λιγνός Δημήτριος του Στεφάνου

3.Χαλκιά Λουκία  του Στεφάνου                    3. Θάνος  Νικόλαος του Εμμανουήλ

4.Λεοντή Ελένη  του Δημητρίου                    4. Κατσιάνου Βαρβάρα του Αντωνίου

5.Χαλκιά Ευγενία του Γεωργίου                     5. Μονιός Μιχαήλ του Ιωάννη

6.Ηλιάδη Βαρβάρα του Ιωάννη                      6. Λυγνός Ιωάννης του Γεωργίου                                                                                                                                                                              

7.Σπετσιώτης Στέφανος του Παντελή               

                                                               Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα εκλήθηκαν

   Επί παρουσίας του Αντιδημάρχου και του εκτελούντος χρέη  ειδικού Γραμματέως κ. Γεωργίου Μακκά, ο  Πρόεδρος κ. Δανιήλ Γεώργιος,έθεσε υπόψη του δημοτικού συμβουλίου τα εξής:

Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ.10κα του άρθρου 18 του N. 3870/2010 (ΦΕΚ 138/09.08.2010 τεύχος Α):

«Για το μεσοπρόθεσμο Προγραμματισμό των Δήμων εκπονείται πενταετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, το οποίο εξειδικεύεται κατ' έτος σε ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης και Ετήσιο Προϋπολογισμό.

Το τεχνικό Πρόγραμμα καταρτίζεται μαζί με το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης, το οποίο αποτελεί μέρος του και επισυνάπτεται, σε αυτό, ως παράρτημα»

 

Στην παρ.1 του άρθρου 1 της απόφασης 18183/02.04.2007 (ΦΕΚ 534/13.04.2007 τεύχος Β’) ΥΠΕΣΔΔΑ, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 1 της υπ. αριθμ’. 5694/03.02.2011 απόφασης του ΥΠ.ΕΣ.Α&Η.Δ, ορίζονται τα εξής:

«1. Το επιχειρησιακό πρόγραμμα περιλαμβάνει τουλάχιστον τις ακόλουθες ενότητες και κεφάλαια:

α. Ενότητα 1: Στρατηγικός σχεδιασμός.

Κεφάλαιο 1.1: Περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης.

Κεφάλαιο 1.2: Στρατηγική του Ο.Τ.Α. και αναπτυξιακές προτεραιότητες.

β. Ενότητα 2: Επιχειρησιακός προγραμματισμός

Κεφάλαιο 2.1: Στόχοι και δράσεις.

Κεφάλαιο 2.2: Πενταετής προγραμματισμός των δράσεων.

γ. Ενότητα 3: Οικονομικός προγραμματισμός και δείκτες παρακολούθησης και αξιολόγησης.

Κεφάλαιο 3.1: Οικονομικός προγραμματισμός.

Κεφάλαιο 3.2: Δείκτες παρακολούθησης και αξιολόγησης του προγράμματος.»

 

Στο άρθρο 11 της απόφασης 18183/02.04.2007 (ΦΕΚ 534/13.04.2007 τεύχος Β’) ΥΠΕΣΔΔΑ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ορίζονται τα εξής:

«Ειδικά για τη δημοτική περίοδο 2011-2014:

 

Ο Δήμος Οινουσσών, με την αριθ. 97/2009 απόφαση του Δ.Σ  και με την αριθ. 264/2009 απόφαση του Δ.Σ. Δήμου Ομηρούπολης σύναψε  προγραμματική σύμβαση με τον Δήμο Ομηρούπολης, για την υλοποίηση του έργου ΄΄Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Οινουσσών ΄΄χρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα ΄΄ΘΗΣΕΑΣ΄΄ της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου προϋπολογισμού 35.000 Ευρώ.

Σύμφωνα με το αριθ. πρωτ. 5030/30-01-2013 έγγραφο του Δήμου Χίου , Δ/νση Τεχνικών υπηρεσιών, απεστάλησαν στο Δήμο Οινουσσών τα τεύχη του έργου ΄΄Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Οινουσσών ΄΄, κατόπιν της παραλαβής των από την τετραμελή κοινή επιτροπή παρακολούθησης και ελέγχου που βεβαιώνει την πλήρη εναρμόνιση με τις διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας και της υπογραφείσας σύμβασης των παραδοτέων του έργου και της επιτροπής των ορισθέντων υπαλλήλων του Δήμου Χίου που βεβαιώνει ότι πληρούνται οι απαιτήσεις της σύμβασης.     

 

Με βάση τα παραπάνω το Δημοτικό συμβούλιο θα πρέπει να παραλάβει και να εγκρίνει το επιχειρησιακό πρόγραμμα του Δήμου2011- 2014 .

 

Το Δ.Σ. αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και είδε

  • την παρ.1 του άρθρου 266, την περίπτ.β’ άρθρο 63, τις παρ.4 και 5 του άρθρου 86 του Ν.3852/2010
  • τις διατάξεις του Π.Δ. 185/07 (ΦΕΚ 221/12.09.2007 τεύχος Α’) όπως τροποποιήθηκαν με το Π.Δ. 89/2011 (ΦΕΚ 213/29.09.2011 τεύχος Α’)
  • το  υπ’ αριθ.5030/30-01-2013 έγγραφο του Δήμου Χίου, δ/νση τεχνικών υπηρεσιών,  
  • την υπ’ αριθ. 18183/02.04.2007 (ΦΕΚ 534/13.04.2007 τεύχος Β’) απόφαση  ΥΠΕΣΔΔΑ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

Και έπειτα από διαλογική συζήτηση και αφού επέφερε ορισμένες αλλαγές επί του σχεδίου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Ψηφίζει το επιχειρησιακό πρόγραμμα του Δήμου Οινουσσών, εγκρίνει και παραλαμβάνει τα τεύχη  όπως αυτά εμφανίζονται στο συνημμένο κείμενο και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης. 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

 

                                                                                                                   Υπογραφή                                                                   Υπογραφές
                                                                                                                                                         Ακριβές αντίγραφο

   Ο Αντιδήμαρχος

 

              

      Στέφανος Βογιατζής

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α