Απόφαση 9η

08/02/2014

Απόφαση 9η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

 

 

                      Απόσπασμα από το πρακτικό της 3ης  συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Οινουσσών

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 9η

 

Θέμα: «Έγκριση μετακίνησης Προέδρου του ΔΣ Οινουσσών σε ημερίδα ».

 

Στις Οινούσσες , σήμερα την   8η του μήνα  Φεβρουαρίου 2014 , ημέρα Σάββατο  και ώρα 18.00, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την με αριθ. πρωτ.161/6-2-2014 πρόσκληση του προέδρου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους  σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα  13 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                       ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Δανιήλ Γεώργιος του Σταματίου                 1. Καλαϊτζής Παναγιώτης του Ιωάννη

2.Βογιατζής Στέφανος του Σωτηρίου             2. Λιγνός Δημήτριος του Στεφάνου

3.Χαλκιά Λουκία  του Στεφάνου                    3. Θάνος  Νικόλαος του Εμμανουήλ

4.Λεοντή Ελένη  του Δημητρίου                    4. Χαλκιά Ευγενία του Γεωργίου                    

5. Κατσιάνου Βαρβάρα του Αντωνίου           5.  Μονιός Μιχαήλ του Ιωάννη

6.Ηλιάδη Βαρβάρα του Ιωάννη                      6. Λυγνός Ιωάννης του Γεωργίου                                                                                                                                                                          

7.Σπετσιώτης Στέφανος του Παντελή                                                                          

                                                                    Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν  και κλήθηκαν        

 

 Επί παρουσίας του Aντιδημάρχου και του εκτελούντος χρέη  ειδικού Γραμματέα κ. Μακκά Γεωργίου, ο Αντιδήμαρχος κ Στέφανος Βογιατζής,  έθεσε υπόψη του δημοτικού συμβουλίου το θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και ζήτησε από το σώμα να συζητηθεί λόγω επείγοντος. Το ΔΣ συμφώνησε να συζητηθεί το ανωτέρω θέμα.

Ο κ Αντιδήμαρχος ανέφερε ότι εστάλει πρόσκληση στον κ Δήμαρχο για την ημερίδα που διοργανώνει το ΥΠΕΚΑ στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης για τα εθνικά σχέδια διαχείρισης αποβλήτων και πρόληψης με θέμα «Εθνικό Στρατηγικό Πρόγραμμα Πρόληψης Παραγωγής Αποβλήτων & Αναθεώρηση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων» που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα την Δευτέρα 10/02/2014. Ο κ. Δήμαρχος προτείνει να συμμετάσχει στην ημερίδα αυτή ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ Γεώργιος Δανιήλ καλύπτοντας τα έξοδα μετακίνησης του από τον ισχύοντα δημοτικό προϋπολογισμό.

 Στη συνέχεια ζήτησε από το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 

 

Το δημοτικό συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:

 

1. την πρόταση του Δημάρχου

2. τις διατάξεις του άρθρου 140 παρ. 1 του Ν. 3463/06, του Ν.3852/2010 και του άρθρου 3 του Ν. 2685/99

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Εγκρίνει τη συμμετοχή του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Γεωργίου Δανιήλ στην ημερίδα με θέμα «Εθνικό Στρατηγικό Πρόγραμμα Πρόληψης Παραγωγής Αποβλήτων & Αναθεώρηση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων».

2. Εγκρίνει τα έξοδα μετακίνησης του παραπάνω ως εξής:

α)μέσο μετακίνησης : αεροπλάνο

β)ημέρα αναχώρησης: 09/02/2014

γ) ημέρα επιστροφής : 12/02/2014

 

Το θέμα παραπέμπεται στην Οικονομική Επιτροπή για την ψήφιση της σχετικής πίστωσης.

            

 

Ο Πρόεδρος                                                                     Τα μέλη

Υπογραφή                                                                     Υπογραφές

 

 

 

Ακριβές αντίγραφο

 

Ο  Αντιδήμαρχος

 

Στέφανος Βογιατζής

 

 

 

 

                                        

 

 

 

 

 

 

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α