Απόφαση 9η

26/01/2015

Απόφαση 9η

 

       

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 9η

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της με αριθμ  1/2015

συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Oινουσσών.

ΘΕΜΑ: Καθορισμός ανώτατου χρηματικού ορίου κλήσεων κινητής τηλεφωνίας Δημάρχου.

 

 

Αρ. Απόφασης :  9/2015

Στις Οινούσσες σήμερα την  26η του μήνα  Iανουαρίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 43/21-1-2015 πρόσκληση του προέδρου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους  σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα  13 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν παρόντα   :

                                                    

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                               ΑΠΟΝΤΕΣ   

1.Θεοδωράκης Κυριάκος του Μιχαήλ             1.Μαγγανάς Μιχαήλ του Αντωνίου

2.Ηλιάδη Βαρβάρα τουΙωάννη                         2. Κατσιάνου Βαρβάρα του Αντωνίου                                  

3.Λεοντή Ελένη του Δημητρίου                       3.Λυγνός Ιωάννης του Γεωργίου                         

4.Μούντουλας Χρήστος του Ευαγγέλου          4.Χαλκιά Λουκία  του Ευαγγέλου    

5.Λιγνός Κωνσταντίνος του Φιλίππου                   

6.Ντούσλαζη Νίκη του Σταύρου

7.Δανιήλ Γεώργιος του Σταματίου                                                                                              

8.Χατζησταύρου Σταύρος του Διονυσίου 

9.Σκούφης Λάμπρος του Παναγιώτη  

 

 Επί παρουσίας του Δημάρχου και του εκτελούντος χρέη ειδικού Γραμματέως κ. Γεωργίου Μακκά, ο  Πρόεδρος κ. Κυριάκος Θεοδωράκης είπε ότι σύμφωνα με το άρθρο 35 παρ.3 του Ν. 3274/04:

«Οι δήμαρχοι, πρόεδροι κοινοτήτων, αντιδήμαρχοι, πρόεδροι συμβουλίων δημοτικών διαμερισμάτων του άρθρου 120 του Π.Δ. 410/1995 και οι πρόεδροι δημοτικών συμβουλίων δήμων άνω των ογδόντα χιλιάδων (80.000) κατοίκων, καθώς και δήμων πρωτευουσών νομών, μπορούν να κάνουν χρήση των υπηρεσιών της κινητής τηλεφωνίας, μέσω μιας συσκευής έκαστος, για την κάλυψη των υπηρεσιακών τους αναγκών. Το ίδιο δικαίωμα παρέχεται και στους Γενικούς Γραμματείς των δήμων. Η σχετική δαπάνη καλύπτεται από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του οικείου δήμου ή κοινότητας.

 Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζεται, για τους παραπάνω χρήστες των υπηρεσιών της κινητής τηλεφωνίας, το ανώτατο επιτρεπτό όριο των κλήσεων αυτών.»

Σύμφωνα με την ΚΥΑ 18391/05 (ΦΕΚ Β 1388/7-10-2005) το ανώτατο επιτρεπτό όριο καθορίζεται για κάθε δήμο ή κοινότητα με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου και πρέπει φυσικά να κυμαίνεται μέσα στα όρια που θεσπίζονται από την παραπάνω κοινή υπουργική απόφαση.

Επιπλέον η εγκύκλιος του υπουργείου Εσωτερικών 59801/ΕΓΚ.36/20-12-05, ορίζει ότιστο ποσό με το οποίο επιβαρύνεται ο προϋπολογισμός του οικείου ΟΤΑ για κάθε έναν χρήστη τέτοιων υπηρεσιών, βάσει της απόφασης του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, θα υπολογίζεται το σύνολο της σχετικής δαπάνης, όλων των επιμέρους χρεώσεων συμπεριλαμβανομένων.

Το ανώτατο επιτρεπτό χρηματικό όριο κλήσεων μηνιαίως, καθορίζεται από την προαναφερόμενη ΚΥΑ ως εξής:

Δικαιούχοι

Ανώτατο επιτρεπτό χρηματικό όριο κλήσεων μηνιαίως (ευρώ)

Δήμαρχοι δήμων με πληθυσμό άνω των 50.000 κατοίκων + πρωτευουσών νομών

200 €

Δήμαρχοι δήμων με πληθυσμό από 20.001-50.000 κατοίκους

160 €

Δήμαρχοι δήμων με πληθυσμό από 5.001-20.000 κατοίκους

140  €

Δήμαρχοι δήμων με πληθυσμό έως 5.000 κατοίκους + Πρόεδροι Κοινοτήτων

100 €

Αντιδήμαρχοι 50% του ορίου κλήσεων του Δημάρχου Πρόεδροι συμβουλίων δημοτικών διαμερισμάτων δήμων με πληθυσμό άνω των 150.000 κατοίκων (αρ. 120 π.δ. 410/1995)

Μέχρι 60 €

Πρόεδροι δημοτικών συμβουλίων (δήμων με πληθυσμό άνω των 80.000 κατοίκων + πρωτευουσών νομών)

80 €

Γενικοί Γραμματείς δήμων

80% του ορίου κλήσεων του Δημάρχου

Καλείται το δημοτικό συμβούλιο να καθορίσει το ανώτατο χρηματικό όριο κλήσεων για τους δικαιούχους του Δήμου μας σύμφωνα με όσα προαναφέρθηκαν.

Το δημοτικό συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:

1) Το άρθρο 35 παρ.3 του Ν. 3274/04

2) Την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.  59801/ΕΓΚ.36/20-12-05

3) Την ΚΥΑ Αριθ. 18391/05 (ΦΕΚ Β 1388/7-10-2005)

4) Τις ανάγκες του δήμου μας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Καθορίζει το ανώτατο χρηματικό όριο κλήσεων για κάθε δικαιούχο ανά μήνα, μέσα στα όρια που ορίζει η σχετική ΚΥΑ, όπως περιγράφεται στον παρακάτω πίνακα:

 

Δικαιούχος

Ανώτατο χρηματικό όριο κλήσεων σε ευρώ

Δήμαρχος

Boγιατζής Στέφανος

Εκατό ευρώ (100,00€)

Αντιδήμαρχος

Μαγγανάς Μιχαήλ

Πενήντα ευρώ (50,00€)

 

Στην περίπτωση που το ύψος ενός λογαριασμού κινητής τηλεφωνίας υπερβαίνει το καθορισμένο χρηματικό όριο και δεδομένου ότι δεν νομιμοποιείται καμία κάλυψη από τον οικείο ΟΤΑ πέραν του ορίου αυτού, η επιπλέον δαπάνη βαρύνει αποκλειστικά τον ίδιο το χρήστη.

Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο  Πρόεδρος                                                                   Τα  μέλη

      Υπογραφή                                                                   Υπογραφές

 

                                                 

Ακριβές αντίγραφο

Ο Δήμαρχος

 

 

                    Στέφανος  Βογιατζής                  

 

 

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α