Απόφαση 10η

24/05/2013

Απόφαση 10η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ                          

ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ         

Αριθ. Αποφ 10/2013

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της  4ης  συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής  του Δήμου Οινουσσών

 

ΘΕΜΑ :Περί καταρτίσεως του Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης του Δήμου Οινουσσών σύμφωνα με την ΚΥΑ7261/22-2-2013(ΦΕΚ Β΄/450/26-2-2013)

 

Στις Οινούσσες  σήμερα την  24η του μηνός Μαΐου 2013 και ώρα 13.00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου  Οινουσσών συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Οινουσσών,  ύστερα από την αριθ. πρωτ. 776 / 21-5-2013 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στους συμβούλους, σύμφωνα με τα  άρθρα 67 και 75 του Ν.3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι ( 6 ) μέλη:

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ

             ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Βογιατζής Στέφανος

1.Χαλκιά Ευγενία

2.Χαλκιά Λουκία

 

3.Λεοντή Ελένη

 

4.Ηλιάδη Βαρβάρα

 

5.Κατσιάνου Βαρβάρα

 

6.Σπετσιώτης Στέφανος

 

 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το  θέμα  ημερήσιας διάταξης λόγω επείγοντος, το οποίο συμφώνησαν τα μέλη της Ο.Ε να συζητηθεί, έθεσε υπόψη της οικονομικής  επιτροπής ότι σύμφωνα με την υπ. αριθ.7261/22-2-2013 ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών , καθορισμός διαδικασιών και κριτηρίων για την παρακολούθηση του Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης  (ΟΠΔ) και την εφαρμογή του Προγράμματος Εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο του άρθρου 4 του ν. 4111/2013, θα πρέπει να υποβάλλουμε σχέδιο του ΟΠΔ  Δήμου Οινουσσών για την οριστική κατάρτισή του  και στη συνέχεια την αποστολή του στο Δημοτικό Συμβούλιο για να ψηφιστεί.

Στη συνέχεια  ο Πρόεδρος σύμφωνα με την εγκύκλιο υπ. αριθ. :5/09-04-2013 με θέμα : Παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων επί της αριθμ. 7261/22-2-2013 (ΦΕΚ Β΄ 450/26-2-2013) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών ΄΄ Καθορισμός διαδικασιών  και κριτηρίων για την παρακολούθηση  του (ΟΠΔ)  και την εφαρμογή του Προγράμματος Εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο του άρθρου 4 του ν. 4111/2013 για το έτος 2013, η Οικονομική Επιτροπή καταρτίζει το σχέδιο του ΟΠΔ. Το σχέδιο του ΟΠΔ αποτελείται από τους Πίνακες που αφορούν τον ΟΤΑ και τους Πίνακες των νομικών του προσώπων. Εμείς στον Δήμο Οινουσσών δεν έχουμε ΝΠΔ.Δ. ΄Υστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας  αυτής, το σχέδιο του ολοκληρωμένου ΟΠΔ του ΟΤΑ   και των νομικών του προσώπων ψηφίζεται από το οικείο συμβούλιο και υποβάλλεται προς έλεγχο στην οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

                 Κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του ν. 4111/2013 και στο άρθρο 6 της εν θέματι ΚΥΑ , το ΟΠΔ υποβάλλεται από τον ΟΤΑ προς έλεγχο  και έγκριση στην αρμόδια  για την εποπτεία του Αρχή  και στη συνέχεια αποστέλλεται από αυτή στο Παρατηρητήριο , σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή του ΟΠΔ. Για τον έλεγχο και την έγκριση του ΟΠΔ, πέραν της έντυπης μορφής, ο ΟΤΑ πρέπει να αποστείλει στην οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση και τον ηλεκτρονικό αυτό φάκελο του ΟΠΔ, η οποία, με τη σειρά της θα τα αποστείλει στο Παρατηρητήριο.

               ΄Εθεσε υπόψη των συμβούλων το σχέδιο του Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης του Δήμου Οινουσσών, και συγκεκριμένα τους πίνακες:

Α) ΠΙΝΑΚΑΣ 1 : ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ  ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ  – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΟΡΑΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ με άξονες προτεραιότητας.

                 ΄Αξονας 1: Περιβάλλον και ποιότητα ζωής.

                ΄Αξονας  2: Κοινωνική πολιτική, Παιδεία, Πολιτισμός και Αθλητισμός.

                ΄Αξονας   3: Τοπική οικονομία και απασχόληση.

                 ΄Αξονας  4: Βελτίωση της διοικητικής ικανότητας του Δήμου.

Β) ΠΙΝΑΚΑΣ  5Α: ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ   ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΚΑΙ ΜΗΝΙΑΙΟΙ ΣΤΟΧΟΙ.

Γ) ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ 2013.

Μετά από τα πιο πάνω ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κάλεσε τους συμβούλους  ν΄ αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση , αφού έλαβε υπόψη της όλα τα παραπάνω , την ενημέρωση  που τους έγινε επί της διαδικασίας

                                    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΌΦΩΝΑ

Α. Καταρτίζει το Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Δράσης 2013 και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την ψήφιση του ΟΠΔ που αφορά τον Δήμο Οινουσσών , σύμφωνα με την εισήγηση του Προέδρου στο σκεπτικό της απόφασης αυτής και τους πίνακες:

Α) ΠΙΝΑΚΑΣ 1 : ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ  ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ  – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΟΡΑΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ με άξονες προτεραιότητας.

                 ΄Αξονας 1: Περιβάλλον και ποιότητα ζωής.

                ΄Αξονας  2: Κοινωνική πολιτική, Παιδεία, Πολιτισμός και Αθλητισμός.

                ΄Αξονας   3: Τοπική οικονομία και απασχόληση.

                 ΄Αξονας  4: Βελτίωση της διοικητικής ικανότητας του Δήμου.

Β) ΠΙΝΑΚΑΣ  5Α: ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ     ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟΙ ΚΑΙ ΜΗΝΙΑΙΟΙ ΣΤΟΧΟΙ.

Γ)  ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ 2013 που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

 

Β. Εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο για τις δικές του νόμιμες ενέργειες

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 10/2013

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

 

 

 

Ο Πρόεδρος                                                                            Τα μέλη

    Υπογραφή                                                                           Υπογραφές

Οινούσσες 24-5-2013

Ακριβές αντίγραφο

Ο  Αντιδήμαρχος

 

Στέφανος Βογιατζής

 

 

 

 

 

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α