Απόφαση 10η

04/04/2014

Απόφαση 10η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ                         

ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ        

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 3ης  συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής  του Δήμου Οινουσσών

 

Αριθ.Αποφ 10/2014

 

ΘΕΜΑ: Ψηφίσεις πιστώσεων τεχνικoύ  προγράμματος  2014.

 

Στις Οινούσσες  σήμερα την  4ην του μηνός  Απριλίου  2014 και ώρα 10.00 π.μ.,  στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου  Οινουσσών συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Οινουσσών,  ύστερα από την αριθ. πρωτ. 308 /31-3-2014  πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στους συμβούλους, σύμφωνα με τα  άρθρα 67 και 75 του Ν.3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε ( 6 ) μέλη:

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ

             ΑΠΟΝΤΕΣ

1.      Βογιατζής Στέφανος

1. Xαλκιά  Ευγενία

2.      Κατσιάνου  Βαρβάρα

 

3.   Λεοντή  Ελένη

 

4.   Ηλιάδη Βαρβάρα

 

5.   Σπετσιώτης Στέφανος

 

6.  Χαλκιά Λουκία

 

 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το  θέμα   της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη της οικονομικής  επιτροπής ότισύμφωνα με :

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 Πρόγραμμα "Καλλικράτης"

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010 "Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες.

3. Τις διατάξεις των άρθρων 21 και 22 του Ν. 2362/1995 "Περί δημόσιου λογιστικού ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α 247/27-111995)όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα άρθρα 21 και 23 του Ν. 3871/10 Δημοσιονομική διαχείριση και ευθύνη(Φ.Ε.Κ. Α 141/17-8-2010)

παρακαλούμε την οικονομική επιτροπή για την έγκριση των παρακάτω δαπανών και την ψήφιση πιστώσεων του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2014.

 

Η Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση και έλαβε υπόψη  τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010, τις διατάξεις των άρθρων 21 και 22 του Ν. 2362/1995 καθώς και αυτές των νόμων 3463/06 και 3852/2010

Hκ. Χαλκιά Λουκία, δεν συμφωνεί με τις ψηφίσεις πιστώσεων καθαρισμός δεξαμενών ύδατος, Αποκατάσταση βλαβών δικτύου ύδρευσης,Συντήρηση χώρων πρασίνου, εκτός από την εκτέλεση της εργασίας συντήρηση και επισκευή ταχυδιυλιστηρίου και όταν αυτή ανατεθεί στην εταιρεία ΚΑΛΙΓΚΑΝ.

 

                                              Αποφάσισε κατά πλειοψηφία

 

 Α.ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΤΗΝ  ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΟΠΩΣ  ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Α.Α.

Κ.Α.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟΝ

Α.Α.Υ.

1

25-7336.002

Καθαρισμός δεξαμενών ύδατος

5.000,00

Α59

2

25-7336.004

Συντήρηση και επισκευή ταχυδιυλιστηρίου

5.000,00

Α60

3

25-7336.011

Αποκατάσταση βλαβών δικτύου ύδρευσης

10.000,00

Α61

4

35-7332.001

Συντήρηση χώρων πρασίνου

7.000,00

Α62

 

 

Β.  Αποδεσμεύει τις πιστώσεις από τους αντίστοιχους ΚΑ προϋπολογισμού οικ. έτους 2014 όπως ακριβώς αναφέρονται παραπάνω τις οποίες και ψηφίζει.

Γ.  Εγκρίνει τις με ΑΔΑ:ΒΙΗ0ΩΞΟ-ΙΓ4, ΒΙΗ0ΩΞΟ-1ΝΓ, ΒΙΗ0ΩΞΟ-ΗΧΔ, ΒΙΗ0ΩΞΟ-ΔΣΖ, αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης.

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 10/2014

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως

Ο Πρόεδρος                                                                            Τα μέλη

                               Υπογραφή                                                                          Υπογραφές                           

                                                 

Ακριβές αντίγραφο

Ο  Αντιδήμαρχος

 

Στέφανος Βογιατζής

 

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α