Απόφαση 11η

04/04/2014

Απόφαση 11η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ                         

ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ        

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της  3ης  συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής  του Δήμου Οινουσσών

 

Αριθ.Αποφ 11/2014

 

ΘΕΜΑ: Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τροποποίηση τεχνικού προγράμματος για την εκτέλεση της προμήθειας «Προμήθεια και εγκατάσταση υλικών για το προαύλιο του Δημοτικού σχολείου Οινουσσών».

 

Στις Οινούσσες  σήμερα την  4ην του μηνός  Απριλίου  2014 και ώρα 10.00 π.μ.,στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου  Οινουσσών συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Οινουσσών,  ύστερα από την αριθ. πρωτ. 308 /31-3-2014  πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στους συμβούλους, σύμφωνα με τα  άρθρα 67 και 75 του Ν.3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε ( 6 ) μέλη:

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ

             ΑΠΟΝΤΕΣ

1.      Βογιατζής Στέφανος

1. Xαλκιά  Ευγενία

2.      Κατσιάνου  Βαρβάρα

 

3.   Λεοντή  Ελένη

 

4.   Ηλιάδη Βαρβάρα

 

5.   Σπετσιώτης Στέφανος

 

6.  Χαλκιά Λουκία

 

 

 

Ο κ. Πρόεδρος της Οικ. Επιτροπής ενημέρωσε τα μέλη ότι θα πρέπει να συζητηθεί το ανωτέρω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγον λόγω προθεσμιών.

Στη συνέχεια ενημέρωσε τα μέλη της Οικονομικής επιτροπής ότι σύμφωνα με την αριθ. 66.7/2014 ΑΔΑ( Ξ646Ψ844-41Ω) απόφαση του Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου  του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής  εγκρίθηκε η οριστική ένταξη  της προμήθειας «Προμήθεια και εγκατάσταση υλικών για το προαύλιο του Δημοτικού Σχολείου Οινουσσών», πρ/σμού δαπάνης 59.980,84 Ευρώ στα πλαίσια του χρηματοδοτικού προγράμματος «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015».

Ως εκ τούτου θα πρέπει να τροποποιήσουμε το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Οινουσσών  για το έτος 2014 , λόγω της ένταξης της προμήθειας με δικαιούχο τον Δήμο στο ανωτέρω χρηματοδοτικό  πρόγραμμα και να εντάξουμε την ανωτέρω προμήθεια ως εξής:

Εγγράφεται νέος κωδικός   με Κ.Α 70-7321.005και τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση υλικών για το προαύλιο του Δημοτικού Σχολείου Οινουσσών», που προέρχεται από πιστώσεις του Πράσινου Ταμείου.

 Τα μέλη της  Ο.Ε ύστερα από διαλογική συζήτηση

αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010

                                                       αποφασίζουν ομόφωνα

Εισηγούνται θετικά προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος  έτους 2014 ως εξής:

Την εγγραφή νέου ΚΑ  με Κ.Α 70-7321.005 και τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση υλικών για το προαύλιο του Δημοτικού Σχολείου Οινουσσών»

με το ποσό των 59.980,84 Ευρώ , από πιστώσεις που προέρχονται από το Πράσινο Ταμείο σύμφωνα με την αριθ. 66.7/2014 ΑΔΑ( Ξ646Ψ844-41Ω) απόφαση του Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου  του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

 Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 11/2014

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως

Ο Πρόεδρος                                                                            Τα μέλη

                              Υπογραφή                                                                          Υπογραφές                          

                                                 

Ακριβές αντίγραφο

Ο  Αντιδήμαρχος

 

Στέφανος Βογιατζής

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α