Απόφαση 11η (α)

28/05/2013

Απόφαση 11η (α)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ                         

ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ        

 

     Αριθ.Αποφ 11α/2013

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της  4α  συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής  του Δήμου Οινουσσών.

ΘΕΜΑ:Εξουσιοδότηση για διαπραγμάτευση και συμβιβασμό  επιβολής αποζημίωσης  της  Κτηματικής Υπηρεσίας του Δημοσίου προς τον Δήμο Οινουσσών,  για την νομιμοποίηση των υφιστάμενων έργων  εντός του αιγιαλού και της θάλασσας στη θέση «Λιμένας Οινουσσών- Ναυτική Σχολή του Δήμου Οινουσσών σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 9 και 10 του Ν. 2971/2001».

 

Στις Οινούσσες  σήμερα την  28η του μηνός Μαΐου 2013 και ώρα 13.00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου  Οινουσσών συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Οινουσσών,  ύστερα από την αριθ. πρωτ. 776 / 21-5-2013 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στους συμβούλους, σύμφωνα με τα  άρθρα 67 και 75 του Ν.3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι ( 6 ) μέλη:

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ

             ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Βογιατζής Στέφανος

1.Χαλκιά Ευγενία

2.Χαλκιά Λουκία

 

         3.Λεοντή Ελένη

 

4.Ηλιάδη Βαρβάρα

 

5.Κατσιάνου Βαρβάρα

 

6.Σπετσιώτης Στέφανος

 

 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το  θέμα της ημερήσιας διάταξης λόγω επείγοντος, το οποίο συμφώνησαν τα μέλη της Ο.Ε να συζητηθεί, έθεσε υπόψη της οικονομικής  επιτροπής ότι σύμφωνα με το αρθ. 176 παρ 1β του Ν. 3852/10, η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για τον συμβιβασμό επιβολής αποζημίωσης της νομιμοποίησης των υφιστάμενων έργων εντός του αιγιαλού και της θάλασσας στη θέση ΄΄Λιμένας Οινουσσών – Ναυτική Σχολή του Δήμου Οινουσσών΄΄ σύμφωνα με το άρθρο  27 παρ. 9 και 10 του Ν. 2971/2001 . Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος  έθεσε υπόψη των μελών της Ο.Ε. το πρωτόκολλο  καθορισμού αποζημίωσης αυθαίρετης χρήσης που επιδόθηκε, με αποδεικτικό στις 28-5-2013 στον Δήμο Οινουσσών, μέσω του Αστυνομικού Σταθμού Οινουσσών με το υπ. αριθ. πρωτ. 864/17-05-2013 έγγραφο της Κτηματικής Υπηρεσίας Χίου.

Επειδή ο σκοπός της νομιμοποίησης των ανωτέρω υφιστάμενων έργων εξυπηρετεί  θαλάσσιους συγκοινωνιακούς σκοπούς για  το Ε/Γ –Ο/Γ ΟΙΝΟΥΣΣΑΙ ΙΙΙ καθώς και για τα θαλάσσια ταξί από και προς Χίο- Λαγκάδα και τα εκτελεσθέντα έργα καλύπτουν τις επιβατικές , εμπορικές και τουριστικές ανάγκες του νησιού κατά την διάρκεια ολόκληρου του χρόνου, προτείνω να έρθουμε σε διαπραγμάτευση με την Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου και να μειωθεί το ποσό της αποζημίωσης που ανέρχεται σε 74.417,88 Ευρώ.

Η Οικονομική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της  το αρθ. 72 παρ 1δ του Ν. 3852/10, την εισήγηση του Προέδρου και τα έγγραφα που αναφέρονται σ’ αυτήν, μετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 Εξουσιοδοτεί τον κ. Στέφανο Βογιατζή, Αντιδήμαρχο Οινουσσών, όπως διαπραγματευτεί – συμβιβαστεί προς όφελος του Δήμου Οινουσσών, με την Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου, που αφορά την επιβολή αποζημίωσης για την  νομιμοποίηση των υφιστάμενων έργων εντός του αιγιαλού και της θάλασσας στη θέση ΄΄Λιμένας Οινουσσών – Ναυτική Σχολή του Δήμου Οινουσσών ΄΄.

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 11α/2013

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

                                     

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Υπογραφή

ΤΑ   ΜΕΛΗ

      Υπογραφές

 

 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο  Αντιδήμαρχος

 

Στέφανος Βογιατζής

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α