Απόφαση 12η

28/03/2012

Απόφαση 12η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ                        

ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

Αριθ. Αποφ.: 12η

Απόσπασμα από το Πρακτικό της  5ης  συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής  του Δήμου Οινουσσών

 

ΘΕΜΑ: ΄Eγκριση τεχνικών προδιαγραφών  και των όρων της διακήρυξης της "Προμήθειας μηχανολογικού εξοπλισμού για την συλλογή και μεταφορά των απορριμμάτων στο Δ. Οινουσσών".

 

Στις Οινούσσες  σήμερα την  27η του μηνός Μαρτίου 2012 και ώρα 12.00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου  Οινουσσών συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Οινουσσών,  ύστερα από την αριθ. πρωτ. 505 / 22-3-2012  πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στους συμβούλους, σύμφωνα με τα  άρθρα 67 και 75 του Ν.3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) μέλη:

 

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ

             ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Βογιατζής Στέφανος

1.Λεοντή Ελένη

2.Χαλκιά Λουκία

2.Χαλκιά Ευγενία

    3.Κατσιάνου Βαρβάρα

 

4.Hλιάδη Βαρβάρα

 

5.Καλαϊτζής Παναγιώτης

 

 

Ο κ. Πρόεδρος θέτει υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής ότι θα πρέπει να συζητήσουμε το θέμα εκτός ημερήσιας  διάταξης ως επείγον . Το σώμα ομόφωνα συμφώνησε. Στη συνέχεια εισηγήθηκε τα εξής:

Θα πρέπει να εγκρίνουμε τις τεχνικές προδιαγραφές της "Προμήθειας μηχανολογικού εξοπλισμού για την συλλογή και μεταφορά των απορριμμάτων στο Δ.Οινουσσών" σύμφωνα με την αριθ. 133/2011 μελέτη της ΤΥΔΧίου και τους όρους της διακήρυξης όπως αναγράφονται στο σχετικό σχέδιο. Η προμήθεια έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007 -2013 με συγχρηματοδότηση Ε.Τ.Π.Α. Η σχετική απόφαση Δ.Σ. του Δήμου Οινουσσών είναι η 46.

Τα μέλη αφού ήλεγξαν μετά προσοχής τα υπό την κρίση των τεθέντα στοιχεία          

Αποφασίζουν  ομόφωνα

1.Εγκρίνουν τις τεχνικές προδιαγραφές της Προμήθειας μηχανολογικού εξοπλισμού για την συλλογή και μεταφορά των απορριμμάτων στο Δ. Οινουσσών σύμφωνα με την υπ. αριθ. 133/2011 μελέτη της Τ.Υ.Δ. Χίου και τους  όρους δημοπράτησης του έργου σύμφωνα με τα συνημμένα παραρτήματα.

2.   Εξουσιοδοτούν τον Πρόεδρο της Ο.Ε.  για τις νόμιμες ενέργειες.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 12/2012

Συνετάγη το παρόν πρακτικό και υπογράφεται νόμιμα.

Οινούσσες  28   Μαρτίου 2012

Ο   Πρόεδρος                                                                           Τα μέλη

     Υπογραφή                                                                          Υπογραφές

 Ακριβές αντίγραφο

Ο Αντιδήμαρχος

Στέφανος Βογιατζής

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α