Απόφαση 13η

09/05/2011

Απόφαση 13η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ: ΧΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ: ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.: 13η

 

 

Απόσπασμα από το Πρακτικό της  4ης  συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής  του Δήμου Οινουσσών

 

ΘΕΜΑ: Διορισμός Δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου Οινουσσών στο Ειρηνοδικείου Χίου επί αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων του Γεωργίου Ζαφείρη κατά του Δήμου.

 

Στις Οινούσσες  σήμερα την  6ην του μηνός Μαΐου 2011 και ώρα 13.00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου  Οινουσσών συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Οινουσσών,  ύστερα από την αριθ. πρωτ. 848/2-5-2011  πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στους συμβούλους, σύμφωνα με τα  άρθρα 67 και 75 του Ν.3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (4) μέλη:

 

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ

             ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Βογιατζής Στέφανος

1. Κατσιάνου Βαρβάρα

2. Χαλκιά Λουκία

2. Χαλκιά  Ευγενία

3. Χαλκιά Ευγενία

3. Καλαϊτζής Παναγιώτης

4. Ηλιάδη Βαρβάρα

 

 

Ο κ. Πρόεδρος θέτει υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής ότι θα πρέπει να ορίσουμε πληρεξούσιο δικηγόρο για να εκπροσωπήσει τον Δήμο και να παραστεί στο  Ειρηνοδικείο Χίου κατά την δικάσιμο της 17-5-2011 ή σε κάθε μετ΄αναβολή δικασίμου. Η υπόθεση αυτή  αφορά την από 10-1-2011 αίτηση ασφαλιστικών μέτρων του Γεωργίου Ζαφείρη κατά του Δήμου Οινουσσών.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου  103 του Ν. 3463/06 του Δημοτικού Κώδικα και του αρθ. 72 παρ 1δ του Ν. 3852/10,      

                                       

Αποφασίζει  ομόφωνα

 

 

1. Διορίζει ως Δικηγόρο του Δήμου την κ. Μαρία Ξανθάκη, δικηγόρο Χίου, για να συζητήσει την από 10/1/2011 αίτηση ασφαλιστικών μέτρων του Γεωργίου Ζαφείρη του Ελευθερίου, κατά του Δήμου Οινουσσών ενώπιον του Ειρηνοδικείου Χίου κατά τη δικάσιμο της 17 Μαϊου 2011 ή σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο αυτής της υπόθεσης.

 

 

 

2.Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για τις παρακάτω νόμιμες ενέργειες.

 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 13/2011

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Οινούσσες  9-5-2011

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Υπογραφή

ΤΑ   ΜΕΛΗ

Υπογραφές

 

 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο  Αντιδήμαρχος

 

   Στέφανος Βογιατζής

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α