Απόφαση 13η

24/04/2012

Απόφαση 13η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ                        

ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

Αριθ. Αποφ.: 13η

 

Απόσπασμα από το Πρακτικό της  6ης  συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής  του Δήμου Οινουσσών

 

 

ΘΕΜΑ: Σύνταξη 4ης τριμηνιαίας έκθεσης προϋπολογισμού έτους 2011.

 

 

Στις Οινούσσες  σήμερα την  23η του μηνός Aπριλίου 2012 και ώρα 11 π.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου  Οινουσσών συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Οινουσσών,  ύστερα από την αριθ. πρωτ. 703/17-4-2012  πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στους συμβούλους, σύμφωνα με τα  άρθρα 67 και 75 του Ν.3852/10.

 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) μέλη:

 

 

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ

             ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Βογιατζής Στέφανος

1.Χαλκιά Ευγενία

2.Χαλκιά Λουκία

2.Καλαϊτζής Παναγιώτης

      3.Κατσιάνου Βαρβάρα

 

4.Λεοντή Ελένη

 

5. Ηλιάδη Βαρβάρα

 

 

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το  θέμα   της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη της οικονομικής  επιτροπής ότισύμφωνα με την ΚΥΑ 7028/03.02.2004 (ΦΕΚ 253/09.02.2004 τεύχος Β’) Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων, ορίζονται τα εξής:

 

1.Ο Προϋπολογισμός των δήμων και κοινοτήτων διακρίνεται σε προϋπολογισμό εσόδων και προϋπολογισμό δαπανών

 

Α.Τα έσοδα διακρίνονται σε:

•        τακτικά έσοδα

•        έκτακτα έσοδα

•        έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά

•        εισπράξεις Δανείων και απαιτήσεων από Π.Ο.Ε. (Παρελθόντα Οικονομικά Έτη)

•        εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων και επιστροφές χρημάτων

•        χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης.

 

Β.Οι δαπάνες διακρίνονται σε:

•        λειτουργικές δαπάνες χρήσης

•        επενδύσεις

•        πληρωμές Π.Ο.Ε., λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις

•        αποθεματικό.

 

2.Το κάθε είδος εσόδου ή εξόδου του προϋπολογισμού χαρακτηρίζεται από ένα κωδικό αριθμό, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η κωδικοποίηση των κονδυλίων του Προϋπολογισμού των εσόδων και εξόδων των Δήμων ακολουθεί το ακόλουθο σύστημα:

Τα έσοδα διακρίνονται σε ομάδες με χαρακτηριστικά στοιχεία (αριθμούς) για κάθε ομάδα ως ακολούθως:

•        τακτικά έσοδα με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 0,

•        έκτακτα έσοδα με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 1,

•        έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.) που βεβαιώνονται για πρώτη φορά με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 2,

•        εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από παρελθόντα έτη με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 3,

•        εισπράξεις υπέρ δημοσίου και τρίτων με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 4. Στο τελευταίο αυτό χαρακτηριστικό στοιχείο, τον αριθμό 4, εντάσσονται και οι επιστροφές χρημάτων,

•        χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 5.

Κάθε ομάδα εσόδων, διαιρείται σε κατηγορίες με την παράθεση, παραπλεύρως του χαρακτηριστικού αριθμού της ομάδας των εσόδων, ενός αριθμού από 0-9. Κάθε κατηγορία αναλύεται σε υποκατηγορίες, με την περαιτέρω παράθεση ενός ακόμη αριθμού από 0-9. Κάθε υποκατηγορία εσόδου περιλαμβάνει το είδος κάθε εσόδου, με την παράθεση ενός ακόμη αριθμού 0-9. Έτσι, η ομάδα των εσόδων χαρακτηρίζεται από ένα μονοψήφιο αριθμό, η κατηγορία εσόδων με διψήφιο αριθμό, η υποκατηγορία με τριψήφιο αριθμό και το είδος του εσόδου με τετραψήφιο αριθμό. Τα έξοδα διακρίνονται σε:

•        λειτουργικές δαπάνες της χρήσεως, με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 6,

•        Επενδύσεις (αγορές και κατασκευές πάγιου εξοπλισμού, έργα κλπ) με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 7,

•        πληρωμές από υποχρεώσεις Π.Ο.Ε. και λοιπές δαπάνες και αποδόσεις με χαρακτηριστικό στοιχείο τον αριθμό 8,

•        Το αποθεματικό χαρακτηρίζεται με τον αριθμό 9.

Και για τα έξοδα ισχύει η ίδια ως άνω μεθοδολογία υποδιαίρεσης των προαναφερθέντων ομάδων εξόδων και πληρωμών σε κατηγορίες, υποκατηγορίες και είδος εξόδου. Με την παράθεση, παραπλεύρως της ομάδας, ενός χαρακτηριστικού αριθμού 0-9 για να οριστεί η κατηγορία, την περαιτέρω παράθεση ενός αριθμού 0-9 για την υποκατηγορία και την προσθήκη ακόμη ενός αριθμού 0-9 που χαρακτηρίζει το είδος του εξόδου ή της πληρωμής.

3.Όλες οι εγγραφές του Προϋπολογισμού γίνονται στο αναλυτικότερο επίπεδο δηλαδή στον τετραψήφιο κωδικό ή περαιτέρω όπου απαιτείται όπως π.χ. στα έργα.

 

4.       Απέναντι σε κάθε κωδικό αριθμό αναγράφονται:

 

Α.ο τίτλος του εσόδου ή δαπάνης κατά κεφάλαιο.

 

Β.τα ποσά των προϋπολογισθέντων όπως τελικά διαμορφώθηκαν εσόδων και ενταλθέντων δαπανών του προηγούμενου έτους, όπως αυτά προκύπτουν από τα λογιστικά βιβλία του δήμου ή της κοινότητας, κατά το χρόνο της κατάρτισης του προϋπολογισμού.

 

Γ.τα ποσά των ψηφισθέντων από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο εσόδων και δαπανών, του έτους το οποίο αφορά ο προϋπολογισμός.

 

Δ.τα ποσά των εγκριθέντων από την οικεία Περιφέρεια εσόδων και δαπανών, του έτους το οποίο αφορά ο προϋπολογισμός.

 

Ε.σε ειδική στήλη, καταχωρούνται τα έσοδα και οι δαπάνες όπως διαμορφώθηκαν μετά από κάθε αναμόρφωση.

 

 

Σύμφωνα με την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10, η οικονομική επιτροπή ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το δημοτικό συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του δήμου. Η έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου.

Hσύνταξη της έκθεσης  αυτής ήταν έως τώρα αδύνατη λόγω της καθυστέρησης κατάρτισης και έγκρισης του Προϋπολογισμού.

Με την αριθ.27/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2011.

 

Στην εισήγηση του αρμοδίου δημοτικού υπαλλήλου αναλύονται τα απολογιστικά στοιχεία του Δ΄ τριμήνου του έτους 2011. 

 

Για την κατάρτιση της ενδιάμεσης έκθεσης επιλέχθηκε το πρότυπο της συνοπτικής κατάστασης προϋπολογισμού- απολογισμού εσόδων –εξόδων της ΚΥΑ 7028/03.02.2004 (ΦΕΚ 253/09.02.2004 τεύχος Β’) Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων.

 

Στους κάτωθι πίνακες εμφανίζονται ανά πρωτοβάθμιο κωδικό

Α. τα Έσοδα και Εισπράξεις και τα

Β. Έξοδα και Πληρωμές

με  τα προϋπολογισθέντα και τα τελικά απολογιστικά διαμορφωμένα ποσά στο τέλος του τριμήνου.

  

 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δ ’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ ΕΤΟΥΣ 2011

 

 

Α. Έσοδα και Εισπράξεις

 

 

Κωδικοί Αριθμοί

Έσοδα και Εισπράξεις

Προϋπολογισμός σε ευρώ

Απολογισμός τριμήνου σε ευρώ

0

Τακτικά Έσοδα

1.007.928,19

166.459,55

1 (πλην 13)

Έκτακτα Έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις)

22.965,48

0,00

2

Έσοδα παρελθόντων ετών

0,00

0,00

31

Εισπράξεις από Δάνεια

0,00

0,00

32

Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη

0,00

0,00

4

Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ. Φορέων και τρίτων

215.000,00

0,00

5

Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. Έτους

1.418.213,98

13

Επιχορηγήσεις για επενδύσεις

208.412,00

22.692,03

 

Σύνολο πόρων

2.872.519,65

189.151,58

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Β. Έξοδα και πληρωμές

 

 

Κωδικοί Αριθμοί

Έξοδα και πληρωμές

Προϋπολογισμός σε ευρώ

Απολογισμός τριμήνου σε ευρώ

60

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

508.466,75

90.186,84

61, 62

Αμοιβές και παροχές τρίτων

307.900,00

69.186,53

63, 64

Φόροι-Τέλη, λοιπά γενικά έξοδα

345.719,36

109.593,51

651

Τοκοχρεολύσια δανείων

0,00

0,00

66

Προμήθειες-Αναλώσεις υλικών

83.000,00

30.918,70

67, 68

Μεταβιβάσεις σε τρίτους, λοιπά έξοδα

36.157,95

9.053,85

81

Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε.

23.000,00

0,00

82, 85

Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις

215.000,00

0,00

 

Επενδύσεις

 

 

71

Αγορές

112.800,00

0,00

73

Έργα

1.118.170,47

146.622,34

74

Μελέτες

42.529,53

0,00

75

Συμμετοχή σε επιχειρήσεις

50.000,00

0,00

652

Τοκοχρεολύσια δανείων επενδύσεων

0,00

0,00

9111

Αποθεματικό

29.775,59

0,00

 

Σύνολο εξόδων και πληρωμών

2.872.519,65

455.561,77

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η Οικονομική Επιτροπή κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη :

1. τις διατάξεις των άρθρων 72 παρ. 1, εδ. β΄και 266 παρ. 9 του Ν. 3852/2010

2. τις διατάξεις του άρθρου 159 του Ν. 3463/2006

3. την 3966/24-1-2011  ΚΥΑ περί κατάρτισης προϋπολογισμού των δήμων οικονομικού έτους 2011

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Εγκρίνει την κατάσταση Εσόδων – Εξόδων  Δ΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2011 του Δήμου Οινουσσών, όπως ακριβώς αναφέρεται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας και υποβάλλει αυτή προς λήψη σχετικής απόφασης στο Δημοτικό Συμβούλιο.

 

 

 

Η απόφαση αυτή πήρε α/α  13/2012

 

Ο Πρόεδρος                                                                            Τα μέλη

   Υπογραφή                                                                          Υπογραφές

Οινούσσες 24-4-2012

Ακριβές αντίγραφο

Ο  Αντιδήμαρχος

 

Στέφανος Βογιατζής

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α