Απόφαση 13η

29/04/2014

Απόφαση 13η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ                         

ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ        

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της  5ης  συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής  του Δήμου Οινουσσών

 

Αριθ.Αποφ 13/2014

 

ΘΕΜΑ : Διορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου Οινουσσών στο Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Μυτιλήνης ( μεταβατική έδρα Χίου ) την 9-5-2014 ή σε κάθε μεταναβολή κατά την εκδίκαση της από 31-8-2010 προσφυγής του Δήμου Οινουσσών κατά του ΙΚΑ  και κατά της υπ. αρι 166/2010 αποφάσεως της τοπικής διοικητικής επιτροπής του τοπ. Υπο/τος ΙΚΑ Χίου.

 

Στις Οινούσσες  σήμερα την  29η του μηνός Απριλίου 2014 και ώρα 13.00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου  Οινουσσών συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Οινουσσών,  ύστερα από την αριθ. πρωτ. 567/ 29-4-2014 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στους συμβούλους, σύμφωνα με τα  άρθρα 67 και 75 του Ν.3852/10.

 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε ( 7) μέλη:

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ

             ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Βογιατζής Στέφανος

 

2.Χαλκιά Λουκία

 

3.Κατσιάνου Βαρβάρα

 

4.Ηλιάδη Βαρβάρα

 

5.Λεοντή Ελένη

 

6. Σπετσιώτης Στέφανος

 

7. Χαλκιά Ευγενία

 

 

 

Ο κ. Πρόεδρος της Οικ. Επιτροπής ενημέρωσε τα μέλη και είπε τα εξής επειδή πρέπει να εκπροσωπηθεί ο Δήμος Οινουσσών και να υποστηρίξει την προσφυγή του  για το ανωτέρω θέμα θα πρέπει να διοριστεί πληρεξούσιος Δικηγόρος στη Χίο για να αναλάβει αυτήν την υπόθεση, που επαναφέρεται για συζήτηση μετά την έκδοση της υπ. αριθ. 147/2013 προδικαστικής απόφασης του τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Μυτιλήνης

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου  103 του Ν. 3463/06 του Δημοτικού Κώδικα και του αρθ. 72 παρ 1δ του Ν. 3852/10,    

Αποφασίζει  ομόφωνα

 

 

1. Διορίζει ως Δικηγόρο του Δήμου την κ. Μαρία Ξανθάκη, δικηγόρο Χίου, για να εκπροσωπήσει τον Δήμο Οινουσσών στο Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Μυτιλήνης ( μεταβατική έδρα Χίου ) την 9-5-2014 ή σε κάθε μεταναβολή κατά την εκδίκαση της από 31-8-2010 προσφυγής του Δήμου Οινουσσών κατά του ΙΚΑ  και κατά της υπ. αρι 166/2010 αποφάσεως της τοπικής διοικητικής επιτροπής του τοπ. Υπο/τος ΙΚΑ Χίου.

2.Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για τις παρακάτω νόμιμες ενέργειες.

 

 

 

Η απόφαση αυτή πήρε α/α  13/2014

 

Ο Πρόεδρος                                                                            Τα μέλη

                            Υπογραφή                                                                          Υπογραφές                          

                                                

 

Ακριβές αντίγραφο

Ο  Αντιδήμαρχος

 

Στέφανος Βογιατζής

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α