Απόφαση 14η

09/05/2011

Απόφαση 14η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ: ΧΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ: ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.: 14η

 

Απόσπασμα από το Πρακτικό της  4ης  συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής  του Δήμου Οινουσσών

 

ΘΕΜΑ: Διορισμός Δικηγόρου για κατάθεση αγωγής λύσεως μισθώσεως και απόδοσης των μισθωμένων ακινήτων στον Δήμο.

 

Στις Οινούσσες  σήμερα την  6ην του μηνός    Μαΐου 2011 και ώρα 13.00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου  Οινουσσών συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Οινουσσών,  ύστερα από την αριθ. πρωτ. 848/2-5-2011  πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στους συμβούλους, σύμφωνα με τα  άρθρα 67 και 75 του Ν.3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (4) μέλη:

 

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ

             ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Βογιατζής Στέφανος

1. Κατσιάνου Βαρβάρα

2. Χαλκιά Λουκία

2. Χαλκιά  Ευγενία

3. Χαλκιά Ευγενία

3. Καλαϊτζής Παναγιώτης

4. Ηλιάδη Βαρβάρα

 

 

 

Ο κ. Πρόεδρος της Οικ. Επιτροπής ενημέρωσε τα μέλη ότι ο Δήμος έχει προ πολλών ετών εκμισθώσει τα δημοτικά ακίνητα Πατερόνησο (Εστιατόριο και Καφενείο) και Ταβέρνα «Γλάρος». Οι ανωτέρω μισθώσεις έχουν λήξει και σύμφωνα με το νόμο πρέπει να δημοπρατηθούν εκ νέου για να συναφθούν νέες μισθώσεις με τους πλειοδότες μισθωτές. Οι ανωτέρω συμβάσεις έχουν καταγγελθεί με εξώδικες καταγγελίες, αλλά οι μισθωτές δεν παρέδωσαν τα μίσθια καταστήματα στις ταχθείσες προθεσμίες. Συνεπώς θα πρέπει να διοριστεί πληρεξούσιος Δικηγόρος στη Χίο για να συντάξει, καταθέσει στο αρμόδιο κατά περίπτωση Δικαστήριο, προσδιορίσει δικάσιμο και επιδώσει τις σχετικές αγωγές.

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου  103 του Ν. 3463/06 του Δημοτικού Κώδικα και του αρθ. 72 παρ 1δ του Ν. 3852/10,      

                                      

Αποφασίζει  ομόφωνα

 

 

1. Διορίζει ως Δικηγόρο του Δήμου την κ. Μαρία Ξανθάκη, δικηγόρο Χίου,  για την εκτέλεση των ανωτέρω εντολών δηλ. την σύνταξη, κατάθεση, προσδιορισμό και επίδοση των αγωγών στους μισθωτές των μισθωμένων δημοτικών ακινήτων.

 

2.Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για τις παρακάτω νόμιμες ενέργειες.

 

 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 14/2011

 

 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Οινούσσες  9-5-2011

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Υπογραφή

ΤΑ   ΜΕΛΗ

Υπογραφές

 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο  Αντιδήμαρχος

Στέφανος  Βογιατζής

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α