Απόφαση 14η

25/06/2013

Απόφαση 14η

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ                         

ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ        

 

     Αριθ.Αποφ 14/2013

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της  5ης  συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής  του Δήμου Οινουσσών

 

ΘΕΜΑ: Προέλεγχος απολογισμού εσόδων-εξόδων του Δήμου Οινουσσών οικον. έτους 2011 και σύνταξη της σχετικής έκθεσης.

 

Στις Οινούσσες  σήμερα την 25η του μηνός Ιουνίου 2013 και ώρα 11π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου  Οινουσσών συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Οινουσσών,  ύστερα από την αριθ. πρωτ. 1047 / 19-6-2013 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στους συμβούλους, σύμφωνα με τα  άρθρα 67 και 75 του Ν.3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε ( 6 ) μέλη:

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ

             ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Βογιατζής Στέφανος

1.Χαλκιά Ευγενία

2.Χαλκιά Λουκία

 

        3.Λεοντή Ελένη

 

4.Ηλιάδη Βαρβάρα

 

5.Κατσιάνου Βαρβάρα

 

6.Σπετσιώτης Στέφανος

 

 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το  θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:

Σύμφωνα με το Άρθρο 42 παρ 1 του ΒΔ 17/5-15-6/1959, ορίζονται τα εξής:

1. Ο απολογισμός πίναξ περιέχει εν επικεφαλίδι μεν τον δήμον, το οναματεπώνυμον του δημάρχου και ταμίου μετά προσδιορισμού της διαρκείας της υπηρεσίας αυτών δια την περίπτωσιν καθ' ην διήρκησεν αύτη καθ'όλον το έτος, εν τω κυρίω δε σώματι εμφανίζει κατά στήλας και κατά την διάταξιν των κεφαλαίων και άρθρων του προϋπολογισμού.

α) όσον αφορά τα έσοδα: τα προϋπολογισθέντα, τα βεβαιωθέντα τα εισπραχθέντα και τα υπόλοιπα εισπρακτέα.

β) όσον αφορά τα έξοδα: τα προϋπολογισθέντα, τας κατά την διάρκειαν του οικονομικού έτους δι' ειδικών αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου χορηγηθείσας αναπληρωματικάς εκτάκτους και ειδικαί πιστώσεις, τα ενταλθέντα έξοδα, τα υπόλοιπα των πιστώσεων, τας τυχόν υπερβάσεις των πιστώσεων, τα πληρωθέντα έξοδα και τα υπόλοιπα πληρωτέα.

 

Σύμφωνα με το Άρθρο 43 του ΒΔ 17/5-15-6/1959, ορίζονται τα εξής:

«1. Η τελική κατάστασις του λογαριασμού της χρηματικής διαχειρίσεως εμφανίζει: α')το χρηματικόν υπόλοιπον του προηγουμένου έτους,

β')τας εισπράξεις του έτους εκ τακτικών εσόδων εν συνόλω,

γ')τας εισπράξεις του έτους εξ εκτάκτων εσόδων εν συνόλω,

δ')τας πληρωμάς του έτους εις τακτικά έξοδα εν συνόλω,

ε')τας πληρωμάς του έτους εις έκτακτα έξοδα εν συνόλω και

στ') το χρηματικόν υπόλοιπον.

2. Εις την κατάστασιν αυτήν προσαρτάται το γραμμάτιον εισπράξεως το βεβαιούν την μεταφοράν του χρηματικού υπολοίπου εις την επομένην διαχείρισιν.»

 

Σύμφωνα με την παρ.1γ του άρθρου 72 του Ν.3852/10, η Οικονομική Επιτροπή προελέγχει τον απολογισμό.

 

Ο αρμόδιος υπάλληλος εσόδων – εξόδων του Δήμου μας μέσω του Δημάρχου κατέθεσε στην Οικονομική Επιτροπή λογαριασμό της διαχείρισης του οικονομικού  έτους που έληξε.

 

 

Η Οικονομική επιτροπή  αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:

Το άρθρο 163 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν.3463/06)

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Α.  Καταρτίζει την έκθεση της Οικονομικής επιτροπής με τα κάτωθι στοιχεία έπειτα από τον έλεγχο των λογαριασμών που κατέθεσε ο αρμόδιος υπάλληλος εσόδων –εξόδων του Δήμου μας, για το έτος 2011 ως εξής:

 

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡ 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 163 ΤΟΥ Ν. 3463/06

 

Ι. ΕΣΟΔΑ

 

 

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

Τελικά Διαμορφωθέντα

Τελικά Βεβαιωθέντα

Εισπραχθέντα

Εισπρακτέα Υπόλοιπα

 

 

ΤΑΚΤΙΚΑ

1.060.624,15

737.221,35

737.221,35

0,00

 

 

ΕΚΤΑΚΤΑ

462.377,48

85.550,64

85.550,64

0,00

 

 

Χρηματικό υπόλοιπο

1.418.213,98

1.418.213,98

1.418.213,98

0,00

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ:

2.941.215,61

2.240.985,97

2.240.985,97

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΙΙ. ΔΑΠΑΝΕΣ

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ

Τελικά Διαμορφωθέντα

Ενταλθέντα

Πληρωθέντα

Υπόλοιπα Πληρωτέα

Αδιάθετες Πιστώσεις

Υπερβάσεις

Σύνολο Δαπανών

2.913.440,02

841.984,04

841.984,04

0,00

2.071.455,98

0,00

Αποθεματικό

27.775,59

0,00

0,00

0,00

27.775,59

0,00

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ:

2.941.215,61

841.984,04

841.984,04

0,00

2.099.231,57

0,00

 

 

 

 

 

 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ

 

 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

Υπόλοιπο Έναρξης

Σύνολο Εισπράξεων

Σύνολο Πληρωμών

Ταμειακό Υπόλοιπο

 

 

ΤΑΚΤΙΚΑ

646.121,33

737.221,35

635.614,70

747.727,98

 

 

ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ

816,18

35,60

0,00

851,78

 

 

ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ

771.276,47

85.515,04

206.369,34

650.422,17

 

 

ΣΥΝΟΛΟ:

1.418.213,98

822.771,99

841.984,04

1.399.001,93

 

 

 

 

 

Β.Καταρτίζει τον απολογισμό, για το οικονομικό έτος 2011, όπως εμφανίζονται στις συνημμένες καταστάσεις και εξουσιοδοτεί τον πρόεδρο της επιτροπής για την προώθησή τους για την απαραίτητη έγκρισή από το Δημοτικό Συμβούλιο.

 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 14/2013.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

 

Ο Πρόεδρος                                                         Τα  μέλη

Υπογραφή                                                           Υπογραφές

Οινούσσες 25-6-2013

 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο  Αντιδήμαρχος

 

Στέφανος  Βογιατζής

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α