Απόφαση 14η

06/05/2014

Απόφαση 14η

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ                        

ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ           

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της  6ης  συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής  του Δήμου Οινουσσών

 Αριθ.Αποφ 14/2014

ΘΕΜΑ : Εξέταση  ενστάσεων  για την προμήθεια με τίτλο «προμήθεια και εγκατάσταση υλικών για το προαύλιο του Δημοτικού Σχολείου Οινουσσών»

Στις Οινούσσες  σήμερα την  6η του μηνός Μαίου 2014 και ώρα 12.00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου  Οινουσσών συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Οινουσσών,  ύστερα από την αριθ. πρωτ.  589 / 6-5-2014 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στους συμβούλους, σύμφωνα με τα  άρθρα 67 και 75 του Ν.3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε ( 5 ) μέλη:

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ

             ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Βογιατζής Στέφανος

1.Λεοντή Ελένη

2.Χαλκιά Λουκία

2.Χαλκιά Ευγενία

3.Κατσιάνου Βαρβάρα

 

4.Ηλιάδη Βαρβάρα

 

5.Σπετσιώτης Στέφανος

 

 

Ο κ. Πρόεδρος της Οικ. Επιτροπής ενημέρωσε τα μέλη και έθεσε  υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τις εισηγήσεις της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού οι  οποίες αναφέρουν τα παρακάτω σχετικά με το θέμα:

 

1) Στο  από 14/04/2014 Πρακτικού της Διεξαγωγής του διαγωνισμού αναφέρεται «Στη συνέχεια εξετάστηκαν τα δικαιολογητικά συμμετοχής των διαγωνιζόμενων  και διαπιστώθηκε ότι και οι τρείς συμμετέχοντες προσκόμισαν τα απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής σύμφωνα με την διακήρυξη.

Στη συνέχεια η επιτροπή προέβη στον έλεγχο  της συμβατότητας των τεχνικών στοιχείων των προσφορών των διαγωνιζομένων με τα ζητούμενα από τη διακήρυξη και τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας. Οι προσφορές των δύο πρώτων διαγωνιζομένων κρίθηκαν αποδεκτές ως προς τα τεχνικά στοιχεία των προσφερόμενων ειδών. Η τρίτη προσφορά του κ. Καπετάνου Κων/νου δεν περιείχε έγγραφο που να ορίζει ρητά τις προδιαγραφές των προσφερόμενων υλικών (φυτικού υλικού και υλικών κήπου) καθιστώντας την προσφορά του αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης.

Γνωμοδοτούμε υπέρ της απόρριψης της προσφοράς του κ. Καπετάνου Κων/νου βάσει της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του κεφαλαίου Γ, και παραπέμπουμε το θέμα στην Οικονομική Επιτροπή για να αποφασίσει σχετικά»

 

2)«Κατά του από 14/04/2014 Πρακτικού της Διεξαγωγής του διαγωνισμού υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα 1) η υπ’ αριθμ. 481/15-04-2014 ένσταση της Εταιρίας «Καπετάνος Κωνσταντίνος του Ιωάννη», και 2) η υπ’ αρ. 483/15-04-2014 ένσταση της Εταιρείας «Καράλης Κωνσταντίνος».

Ως προς την ένσταση της Εταιρίας «Καπετάνος Κωνσταντίνος του Ιωάννη» θεωρούμε ότι:

1)         Επί του υπ’ αρ. 6

 Σχετικά με το επιχείρημα της μη ύπαρξης παραγράφου 4 του άρθρου 3 του   κεφαλαίου Γ, μια προσεκτικότερη ανάγνωση της διακήρυξης, βεβαιώνει τόσο την ύπαρξη όσο και τη σαφήνεια της σχετικής διατύπωσης.

 2)   Επί του υπ’ αρ. 7

  Ευχαριστούμε πολύ τον κ Καπετάνο για την επιμόρφωση περί του ορισμού  του φυτού.

3)         Επί του υπ’ αρ. 8

Συμφωνούμε με τις παρατηρήσεις του ενιστάμενου.

4)         Επί του υπ’ αρ. 9

 Το φυτουγειονομικό διαβατήριο που αναφέρει ο ενιστάμενος ως πιστοποιητικό για τα φυτά και το οποίο κανείς συμμετέχων στη δημοπρασία δεν κατέχει, αφορά απαιτούμενο πιστοποιητικό μόνο στην φάση της διακίνησης των επιλεχθέντων φυτών, και όχι στη φάση της βεβαίωσης συμμόρφωσης στις προδιαγραφές που προβλέπει η διακήρυξη.

5)  Επί του υπ’ αρ.10

Ισχύει ό,τι αναφέρθηκε στην παρ. 1

6)         Επί του υπ’ αρ. 13

Ο φάκελος  που κατέθεσε ο διαγωνιζόμενος Κωνσταντίνος Καράλης ήταν ΚΛΕΙΣΤΟΣ, ανοίχθηκε ενώπιον όλων και ουδέν παράτυπο συνέβη.

7)         Επί του υπ’ αρ. 14

 Καμία αρχή και ειδικότερα η αρχή της μυστικότητας δεν παραβιάσθηκε, αφού ο ενιστάμενος ήταν παρών σε όλη τη διαδικασία ανοίγματος των προσφορών.

8)         Επί του υπ’ αρ. 15

Το επιχείρημα του κ Καπετάνου απορρίπτεται ως αστήρικτο και η διατύπωσή  του ότι «είναι αμφίβολο αν επί της ουσίας και εν τοις πράγμασι υφίσταται ο εν λόγω διαγωνισμός» είναι ιδιαίτερα προσβλητική για τα μέλη της Επιτροπής που διενήργησαν την όλη διαδικασία πλήρως συμμορφούμενα πλήρως με τη νομοθεσία.

9) Επί των  υπ’ αρ. 16, 17.

Τα επιχειρήματα του κ  Καπετάνου απορρίπτονται ως αστήρικτα.

 

Ως προς την ένσταση της Εταιρείας με την επωνυμία «Καράλης Κωνσταντίνος», θεωρούμε ότι:

Α.

1) O διαγωνιζόμενος Κωνσταντίνος Καπετάνος, συμπεριέλαβε στον φάκελο δικαιολογητικών συμμετοχής στο διαγωνισμό το υπ΄ αριθμό 43770/11-04-2014 Γραμμάτιο Σύστασης Παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ποσού ευρώ 2950,00.

Από τον συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 3 & 4.3 του Π.Δ. 30 Δεκ. 1926/3 Ιαν. 1927 «περί συστάσεως και αποδόσεως παρακαταθηκών και καταθέσεων παρά τω Ταμείω Παρακαταθηκών και Δανείων», ορίζονται τα σχετικά με την σύσταση εγγυοδοτικής παρακαταθήκης, η οποία μπορεί να συσταθεί από μετρητά ή τίτλους, όταν προβλέπεται από διατάξεις νόμων ή διοικητικών αρχών, για την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος και ενδεικτικά αναφέρονται σ’αυτό περιπτώσεις συστάσεως εγγυοδοτικής παρακαταθήκης όπως π.χ. «αι κατά τον νόμον υπέρ του Δημοσίου εγγυήσεις δια καταθέσεων μετρητών ή χρηματικών τίτλων παρά προμηθευτών του Δημοσίου, …..δια την ακριβή εκτέλεση των ανειλημμένων έναντι του Δημοσίου υποχρεώσεων». Με την κατάθεση στο Τ.Π. & Δανείων καταρτίζεται εγγυοδοτική παρακαταθήκη, δηλαδή σύμβαση που: α) είναι αυτοτελής και έχει σαν περιεχόμενο την εξασφάλιση που παρέχεται με μετρητά ή χρεόγραφα κ.α. από ένα πρόσωπο για την καλή εκτέλεση των καθηκόντων του ή από τον οφειλέτη για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του (εγγυοδοσία) και διαφέρει της εγγυήσεως, της ανάληψης δηλαδή από τον εγγυητή της υποχρέωσης απέναντι στο δανειστή να εκπληρώσει την παροχή του πρωτοφειλέτου, αν δεν το κάνει ο τελευταίος  και ως εκ τούτου δεν νοείται από το Τ.Π. & Δανείων άσκηση της ένστασης διζήσεως, άρνηση δηλαδή καταβολής της οφειλής, μέχρις ότου ο δανειστής προβεί σε αναγκαστική εκτέλεση κατά του πρωτοφειλέτου και αυτή καταστεί ατελέσφορος, και κατ’ακολουθίαν και παραίτηση από το δικαίωμα διζήσεως, το οποίο παρέχεται από το νόμο μόνο στον εγγυητή. Είναι φανερό ότι στις εγγυοδοτικές παρακαταθήκες δεν μπορεί να τεθεί όρος ότι το Ταμείο παραιτείται του σχετικού δικαιώματος. (Γν. ΝΣΚ 34/92 Τμήμα Γ).

Επιπλέον σύμφωνα με το άρθρο 18 του Διατάγματος της 30-12-1926 , ΦΕΚ (τεύχος 1ο  3-1-1927) περί σύστασης και απόδοσης παρακαταθηκών η απόδοση του ποσού της παρακαταθήκης ενεργείται άμεσα με την υποβολή της αιτήσεως   ή το αργότερο εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας. 

2)         Eπί του επιχειρήματος ότι ο «αριθμός διακήρυξης αναφέρεται εσφαλμένος», η Επιτροπή θεωρεί ότι το συγκεκριμένο λάθος δεν προκαλεί σύγχυση.

Με βάση τα παραπάνω η Επιτροπή κρίνει ότι η εν λόγω εγγυητική πληροί τις απαιτήσεις της διακήρυξης.

Β, Γ

Από το πιστοποιητικό εγγραφής στο Επιμελητήριο της Επιχείρησης «Καπετάνος Κωνσταντίνος του Ιωάννη», προκύπτει ότι δεν έχει το δικαίωμα να κατασκευάζει ο ίδιος το προσφερόμενο φυτικό υλικό. Κατά συνέπεια εφόσον θα τα προμηθευτεί από άλλο «κατασκευαστή» πρέπει να δηλώνει «τη χώρα προέλευσης και κατασκευής των υλικών». Επίσης θα πρέπει να δηλώνεται «το εργοστάσιο στο οποίο θα κατασκευάσει τα προσφερόμενα υλικά καθώς και τον τόπο εγκατάστασης του».

Ακόμη ο διαγωνιζόμενος Κωνσταντίνος Καπετάνος δεν κατέθεσε  «υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του εργοστασίου στο οποίο θα κατασκευασθούν τα υλικά  με την οποία θα δηλώνει ότι αποδέχεται την εκτέλεση της προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδει την υπεύθυνη δήλωση.»

Η Επιτροπή αποδέχεται την ένσταση.

Δ.

Η Επιχείρηση «Κωνσταντίνος Καπετάνος »κατέθεσε την με αρ. πρωτ. 146987/10-04-2014 βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας.  Από τον ενιστάμενο δεν προσκομίσθηκαν συγκεκριμένα στοιχεία που να τεκμηριώνουν τον ισχυρισμό περί υποχρέωσης  του  να προσκομίσει βεβαιώσεις ασφαλιστικής ενημερότητας και από άλλους φορείς.

Η Επιτροπή δεν αποδέχεται την ένσταση.

Ε.

Η Επιχείρηση «Κωνσταντίνος Καπετάνος» δεν προσκόμισε φωτογραφίες όπως απαιτούνται από τη Διακήρυξη και ούτε κάποιο έγγραφο που να ορίζει ρητά τις προδιαγραφές των προσφερόμενων υλικών.

Για το λόγο αυτό η Επιτροπή παρέπεμψε το θέμα στην Οικονομική Επιτροπή.»

 

Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω:

Α. Εισηγείται την απόρριψη της ένστασης της  Επιχείρησης «Καπετάνος Κωνσταντίνος».

Β. Εισηγείται την αποδοχή της  ένστασης της Επιχείρησης «Καράλης Κωνσταντίνος» στο σκέλος Β,Γ, δεδομένου ότι η διαγωνιζόμενη Επιχείρηση «Καπετάνος Κωνσταντίνος» δεν προσκόμισε  δήλωση που να αναφέρει  «τη χώρα προέλευσης και κατασκευής των υλικών», ούτε  «το εργοστάσιο στο οποίο θα κατασκευάσει τα προσφερόμενα υλικά καθώς και τον τόπο εγκατάστασης του», καθώς επίσης και  «υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του εργοστασίου στο οποίο θα κατασκευασθούν τα υλικά  με την οποία θα δηλώνει ότι αποδέχεται την εκτέλεση της προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδει την υπεύθυνη δήλωση» .

Γ.  Εισηγείται την απόρριψη  της προσφοράς  της επιχείρησης  «Καπετάνος Κωνσταντίνος».

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της το από 14/4/2014 πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, τη γνωμοδότηση επί των ενστάσεων, την αριθ. 447/7-4-2014 διακήρυξη του Δημάρχου Οινουσσών για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση υλικών για το προαύλιο του Δημοτικού Σχολείου Οινουσσών», τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ καθώς και αυτές των Ν. 3463/06 & 3852/10

 

Αποφάσισε ομόφωνα

 

Α. Απορρίπτει την ένσταση της  Επιχείρησης «Καπετάνος Κωνσταντίνος» για τους λόγους που αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσας απόφασης.

Β. Αποδέχεται την  ένσταση της Επιχείρησης «Καράλης Κωνσταντίνος» για τους λόγους που αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσας απόφασης.

Γ.  Απορρίπτει την προσφορά  της επιχείρησης  «Καπετάνος Κωνσταντίνος» για τους λόγους που αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσας απόφασης.

Δ. Εγκρίνει την συνέχιση του διαγωνισμού.

 

Ο Πρόεδρος                                                                            Τα μέλη

Υπογραφή                                                                          Υπογραφές

                                               

Ακριβές αντίγραφο

Ο  Αντιδήμαρχος

Στέφανος Βογιατζής

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α