Απόφαση 15η

10/06/2011

Απόφαση 15η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ: ΧΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ: ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.: 15η

 

Απόσπασμα από το Πρακτικό της  5ης  συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής  του Δήμου Οινουσσών

 

ΘΕΜΑ: Δικαστικός συμβιβασμός στη δίκη Γεωργίου Ζαφείρη κατά του Δήμου Οινουσσών (ασφαλιστικά μέτρα) δικάσιμος 14-6-2011.

Στις Οινούσσες  σήμερα την 10η του μηνός Ιουνίου  2011 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου  Οινουσσών συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Οινουσσών,  ύστερα από την αριθ. πρωτ.1299/ 8-6-2011  πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στους συμβούλους, σύμφωνα με τα  άρθρα 67 και 75 του Ν.3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε  (6) μέλη:

  

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ

             ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Βογιατζής Στέφανος

1.Χαλκιά Ευγενία

2. Χαλκιά Λουκία

 

3. Καλαϊτζής Παναγιώτης

 

4. Ηλιάδη Βασρβάρα

 

5. Λεοντή Ελένη

6. Κατσιάνου Βαρβάρα

 

 

 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το  θέμα  της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:

Το θέμα της συνεδρίασης θεωρείται κατεπείγον,λόγω του ότι επήλθε συμφωνία μεταξύ των διαδίκων , προκειμένου να προχωρήσει το έργου ύδρευσης – αποχέτευσης που είναι μεγάλης σημασίας για το νησί μας. Στη συνέχεια ανέγνωσε την εισήγηση της νομικού συμβούλου του Δήμου κ. Ξανθάκη Μαρίας, δικηγόρου Χίου , η οποία είναι η κάτωθι:

Επί της από 10-1-2011 και υπ. αύξ. αρ. καταθέσεως 1/2011 αιτήσεως του Γεωργίου Ελευθερίου Ζαφείρη κατά του Δήμου Οινουσσών ενώπιον του Ειρηνοδικείου Χίου απευθυνομένης δια την συζήτηση της οποίας ορίσθηκα πληρεξούσια δικηγόρος του Δήμου Οινουσσών με την υπ. αρ.13/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμαι την συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς κατά την διαδικασία εκδικάσεως της υποθέσεως σύμφωνα με το περιεχόμενο της επισυναπτομένης εις την παρούσα  δηλώσεως του Γεωργίου Ζαφείρη διότι με αυτόν τον τρόπο θα επιτευχθεί άμεσα η εκκίνησης του αποχετευτικού έργου το οποίο είναι κατεπείγον και μείζονος σπουδαιότητος δια τον Δήμο, όπως με έχουνε ενημερώσει οι αρμόδιοι αιρετοί. Επί προσθέτως δεν έχει ανακύψει θέμα αμφισβητήσεως υπό του Δήμου της ιδιοκτησίας Γεωργίου Ζαφείρη  και ως εκ τούτου το περιεχόμενο της δηλώσεως και του συμβιβασμού του Δήμου περί αναγνωρίσεως ως νομέα και κατόχου του Γεωργίου Ζαφείρη του περιγραφομένου εις την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων ακινήτου δεν δύναται να θεωρηθεί ότι περιέχει παραίτηση του Δήμου από οποιοδήποτε δικαίωμά του. ΄Αλλωστε ο Γεώργιος Ζαφείρης συμφώνως και προς το περιεχόμενο της υπ. αριθ. 66/2004 αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Χίου ( διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων ) είναι νομέας και κάτοχος του ιδίου ακινήτου των με 2.379,60 τ.μ, το οποίο και περιγράφεται εις την απόφαση αυτή.

Η απόφαση η οποία θα ληφθεί από την Οικονομική Επιτροπή θα περιέχει έν σχέσει προς την δήλωση του Δήμου δια τα όρια και το ακίνητο το οποίο αναγνωρίζεται υπό του Δήμου ότι ανήκει στη νομή και κατοχή του Γεωργίου Ζαφείρη ότι η περιγραφή του ακινήτου γίνεται κατά την αίτηση και τη δήλωση του Γεωργίου Ζαφείρη.

  • Σύμφωνα με το άρθρο 72 και το άρθρο 176 του Ν.3852/10 η Οικονομική Επιτροπή

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

  1. Συμφωνούν με την επισυναπτόμενη εισήγηση της νομικού συμβούλου του Δήμου κ. Ξανθάκη Μαρίας, δικηγόρου Χίου.
  2.  Αποδέχονται και συμφωνούν με την επισυναπτόμενη δήλωση και το από κοινού υπό των αντιδίκων συνταχθέν πρακτικό.

 

 Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό   15/2011

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Οινούσσες 10-6-2011

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Υπογραφή

ΤΑ   ΜΕΛΗ

Υπογραφές

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο Αντιδήμαρχος

 

Στέφανος Βογιατζής

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α