Απόφαση 16η

18/05/2012

Απόφαση 16η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ:XIOY

ΔΗΜΟΣ:OINOYΣΣΩΝ

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.: 16η

 

Απόσπασμα από το πρακτικό της 7ης συνεδρίασης της οικονομικής επιτροπής  του Δήμου Οινουσσών

 

Θέμα: Κατακύρωση δημοπρασίας για την εκτέλεση του έργου "διαμόρφωση προαυλίου  χώρου Οικοτροφείου".

 

Στις Οινούσσες  σήμερα την  15η του μηνός Μαΐου 2012 και ώρα 12.00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου  Οινουσσών συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Οινουσσών,  ύστερα από την αριθ. πρωτ. 902/11-5-2012  πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στους συμβούλους, σύμφωνα με τα  άρθρα 67 και 75 του Ν.3852/10.

 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) μέλη:

 

 

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ

             ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Βογιατζής Στέφανος                                           

1.Καλαϊτζής Παναγιώτης                                                     

2.Χαλκιά Λουκία                                                    

2. Χαλκιά  Ευγενία                                                               

    3.Λεοντή  Ελένη                                                 

 

4.Κατσιάνου Βαρβάρα                                          

 

5.Ηλιάδη Βαρβάρα                                               

 

 

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερησίας διάταξης, έθεσε υπόψη της οικονομικής επιτροπής τα εξής:

Βάσει της αριθ.  9 /2012 αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης ανοικτής δημοπρασίας  για το έργο "διαμόρφωση προαυλίου  χώρου Οικοτροφείου", εκδόθηκε από τον Δήμαρχο η διακήρυξη της δημοπρασίας, η οποία είχε καθοριστεί  να γίνει στις 17/4/2012  Για τους λόγους που αναφέρονται στην αριθ. 15/2012 απόφαση της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Οινουσσών αναβλήθηκε η δημοπρασία την παραπάνω ημερομηνία και καθορίστηκε νέα ημερομηνία δημοπράτησης του έργου  σύμφωνα με το άρθρο 18 της διακήρυξης , ήτοι η 2α Μαΐου 2012.

Στη συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών της οικονομ. Επιτροπής, την εισήγηση  της επιτροπής διαγωνισμού, το γεγονός ότι ουδεμία  ένσταση υποβλήθηκε καθώς και την διακήρυξη και συγγραφή των υποχρεώσεων, μετά των φύλλων των εφημερίδων εις τα οποία δημοσιεύθηκε περίληψη των όρων της διακηρύξεως και καλεί τούτα όπως αποφανθούν σχετικά.

Τα μέλη αφού ήλεγξαν μετά προσοχής τα υπό την κρίση των τεθέντα στοιχεία και του γεγονότος ότι ουδεμία ένσταση και αφού είδαν τις διατάξεις του ΠΔ 171/87 και του Ν.1418/84 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2229/94 και τους Ν.2940/01, Ν.3263/04, Ν.3669/08

Αποφασίζουν  ομόφωνα

1.Εγκρίνουν το πρακτικό της κατά την 2αν Μαΐου 2012, για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου: "διαμόρφωση προαυλίου  χώρου Οικοτροφείου", πρ/μού δαπάνης  78.000,00 Ευρώ με Φ.Π.Α. κατά την οποία  μειοδότης ανακηρύχθηκε  η  ΑΠΛΕΘΡΟΝ ΔΟΜΙΚΗ ΕΠΕ ως προσενεγκούσα ποσοστό εκπτώσεως 2,00%  επί των τιμών του τιμολογίου.

 

2.Κατακυρώνουν τον διαγωνισμό για το έργο "διαμόρφωση προαυλίου  χώρου Οικοτροφείου"  στην ΑΠΛΕΘΡΟΝ ΔΟΜΙΚΗ ΕΠΕ.

 

 3. Αναθέτουν στον Δήμαρχο ή στον Αντιδήμαρχο τις περαιτέρω ενέργειες, για υπογραφή της συμβάσεως.

 

Η απόφαση πήρε α/α  16/2012.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                               ΤΑ ΜΕΛΗ

 Υπογραφή                                                                                                Υπογραφές

 

Ακριβές αντίγραφο

Οινούσσες  18-5-2012

Ο  Αντιδήμαρχος

 

  Στέφανος  Βογιατζής

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α