Απόφαση 16η

25/06/2013

Απόφαση 16η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ                         

ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ        

 

     Αριθ. Αποφ 16/2013

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της  5ης  συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής  του Δήμου Οινουσσών

 

ΘΕΜΑ: Ψηφίσεις πιστώσεων πρ/σμού 2013 του Δήμου Οινουσσών για επενδύσεις (τεχνικό πρόγραμμα).

 

Στις Οινούσσες  σήμερα την 25η του μηνός Ιουνίου 2013 και ώρα 11π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου  Οινουσσών συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Οινουσσών,  ύστερα από την αριθ. πρωτ. 1047 / 19-6-2013 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στους συμβούλους, σύμφωνα με τα  άρθρα 67 και 75 του Ν.3852/10.

 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε ( 6 ) μέλη:

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ

             ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Βογιατζής Στέφανος

1.Χαλκιά Ευγενία

2.Χαλκιά Λουκία

 

        3.Λεοντή Ελένη

 

4.Ηλιάδη Βαρβάρα

 

5.Κατσιάνου Βαρβάρα

 

6.Σπετσιώτης Στέφανος

 

 

 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το  θέμα   της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη της οικονομικής  επιτροπής ότισύμφωνα με :

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 Πρόγραμμα "Καλλικράτης"

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010 "Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες.

3. Τις διατάξεις των άρθρων 21 και 22 του Ν. 2362/1995 "Περί δημόσιου λογιστικού ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α 247/27-111995)όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα άρθρα 21 και 23 του Ν. 3871/10 Δημοσιονομική διαχείριση και ευθύνη(Φ.Ε.Κ. Α 141/17-8-2010)

παρακαλούμε την οικονομική επιτροπή για την έγκριση των παρακάτω δαπανών και την ψήφιση πιστώσεων του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2013.

 

Η Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση και έλαβε υπόψη  τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010, τις διατάξεις των άρθρων 21 και 22 του Ν. 2362/1995 καθώς και αυτές των νόμων 3463/06 και 3852/2010

 

 

                                  

 

 

Αποφάσισε ομόφωνα

 

Α.Εγκρίνει την διάθεση πιστώσεων όπως παρακάτω

 

Α/Α

Κ.Α.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟ

ΧΡΗΜ/ΤΗΣΗ

1

25-7336.007

Καθαρισμός τάφρων απορροής υδάτων

5.000,00 €

ΣΑΤΑ

2

25-7336.008

Συντήρηση αντλιοστασίων

5.000,00 €

ΣΑΤΑ

3

25-7336.009

Επισκευή και συντήρηση αντλητικού συστήματος αφαλάτωσης

20.000,00 €

ΥΠ. ΕΣΩΤ.

4

25-7336.011

Αποκατάσταση βλαβών δικτύου ύδρευσης

6.500,00 €

ΣΑΤΑ

5

25-7336.012

Καθαρισμός σωλήνων λιμνοδεξαμενής

6.500,00 €

ΣΑΤΑ

6

70-7336.002

Διάνοιξη και καθαρισμός χειμάρρων

15.000,00 €

ΣΑΤΑ

 

 

Β.  Αποδεσμεύει τις πιστώσεις από τους αντίστοιχους ΚΑ προϋπολογισμού οικ. έτους 2013 όπως ακριβώς αναφέρονται παραπάνω τις οποίες και ψηφίζει.

 

Γ.  Εγκρίνει τις από 25-6-2013 αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης.

 

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 16/2013

Ο Πρόεδρος                                                                                                    Τα μέλη

                               Υπογραφή                                                                                                  Υπογραφές                          

Οινούσσες 25-6-2013

Ακριβές αντίγραφο

Ο  Αντιδήμαρχος

 

Στέφανος Βογιατζής

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α