Απόφαση 17η

21/07/2011

Απόφαση 17η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ: ΧΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ: ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.: 17η

 

Απόσπασμα από το Πρακτικό της 6ης συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής  του Δήμου Οινουσσών

 

ΘΕΜΑ: Εγκριση δαπανών και ψήφιση πιστώσεων του ισχύοντα δημοτικού πρ/σμού του Δήμου Οινουσσών.

 

Στις Οινούσσες  σήμερα την  20η του μηνός Ιουλίου 2011 και ώρα 13.00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου  Οινουσσών συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Οινουσσών,  ύστερα από την αριθ. πρωτ. 1563/15-7-2011  πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στους συμβούλους, σύμφωνα με τα  άρθρα 67 και 75 του Ν.3852/10.

 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (4) μέλη:

 

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ

             ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Βογιατζής Στέφανος

1.Ηλιάδη Βαρβάρα

2.Χαλκιά Λουκία

 

      3.Χαλκιά  Ευγενία

 

4.Κατσιάνου Βαρβάρα

 

5.Καλαϊτζής Παναγιώτης

 

6.Λεοντή Ελένη

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το  θέμα   της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη της οικονομικής  επιτροπής ότισύμφωνα με :

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 Πρόγραμμα "Καλλικράτης"

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010 "Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες.

3. Τις διατάξεις των άρθρων 21 και 22 του Ν. 2362/1995 "Περί δημόσιου λογιστικού ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α 247/27-111995)όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα άρθρα 21 και 23 του Ν. 3871/10 Δημοσιονομική διαχείριση και ευθύνη(Φ.Ε.Κ. Α 141/17-8-2010)

παρακαλούμε την οικονομική επιτροπή για την έγκριση των παρακάτω δαπανών και την ψήφιση πιστώσεων του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2011.

 

Η Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση και έλαβε υπόψη  τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010, τις διατάξεις των άρθρων 21 και 22 του Ν. 2362/1995 καθώς και αυτές των νόμων 3463/06 και 3852/2010

 

Αποφάσισε ομόφωνα

Α.

 

ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΤΗΝ  ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΟΠΩΣ  ΠΑΡΑΚΑΤΩ

 

 

A.A

Κ.Α.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟΝ

A.A.Y.

 

1

00-6451

Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα

3.000,00 €

B/82

 

2

10-6263

Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων

8.000,00 €

B/83

 

3

20-6263

Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων

2.700,00 €

B/84

 

4

25-6263

Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων

3.200,00 €

B/85

 

5

10-6641

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων

8.000,00 €

B/86

 

6

20-6641

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων

1.000,00 €

B/87

 

7

25-6641

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων

1.000,00 €

B/88

 

8

10-6253

Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων

6.000,00 €

B/89

 

9

10-6462

Δημοσίευση προκυρήξεων

2.000,00 €

B/90

 

10

10-6612

Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων

7.000,00 €

B/91

 

11

10-6613

Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων

6.000,00 €

B/92

 

12

10-6614

Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου

3.000,00 €

B/93

 

13

10-6615

Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις

6.000,00 €

B/106

 

14

10-6634

Προμήθεια ειδών καθαριότας και ευπρεπισμού

5.000,00 €

B/94

 

15

10-6651

Προμήθεια υλικού τοπογραφήσεων και σχεδιάσεων

2.000,00 €

B/95

 

16

10-6661

Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων

3.000,00 €

B/96

 

17

10-6671

Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων

3.000,00 €

B/97

 

18

10-6692

Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων

10.000,00 €

B/98

 

19

20-6662.001

Προμήθεια λαμπτήρων

4.000,00 €

B/99

 

20

20-6662.002

Προμήθεια λοιπών υλικών ηλεκτροφωτισμού

2.000,00 €

B/100

 

21

25-6633.001

Προμήθεια Χλωρίου

4.000,00 €

B/101

 

22

25-6633.002

Προμήθεια υδροχλ. οξέως

3.000,00 €

B/102

 

23

25-6633.003

Προμήθεια αργυλίου

2.000,00 €

B/103

 

24

25-6662.001

Προμήθεια σωλήνων

3.000,00 €

B/104

 

25

25-6662.002

Προμήθεια λοιπών υλικών ύδρευσης

3.000,00 €

B/105

 

26

10-7133.001

Προμήθεια επίπλων και σκευών

6.000,00 €

B/107

ΓΕΝΙΚΑ

27

20-7325.002

Προμήθεια κάδων απορριμμάτων

5.000,00 €

B/108

ΓΕΝΙΚΑ

28

20-7333.003

Χρωματισμός δρόμων οικισμού

15.000,00 €

B/109

ΣΑΤΑ 11

29

20-7336.002

Διευθέτηση χώρου χωματερής

11.500,00 €

B/110

ΣΑΤΑ 11

30

25-7312.001

Αποκατάσταση βλαβών δικτύου ύδρευσης

6.600,00 €

B/111

ΓΕΝΙΚΑ

31

25-7336.004

Συντήρηση και επισκευή ταχυδιυλιστηρίου

6.600,00 €

B/112

ΓΕΝΙΚΑ

32

25-7336.007

Καθαρισμός τάφρων απορροής υδάτων

6.600,00 €

B/113

ΣΑΤΑ ΠΟΕ

33

35-7332.001

Συντήρηση χώρων πρασίνου

5.000,00 €

B/114

ΓΕΝΙΚΑ

34

35-7332.002

Συντήρηση πάρκων

5.000,00 €

B/115

ΓΕΝΙΚΑ

35

35-7332.003

Κλάδεμα δέντρων- Δασυλλίων

6.500,00 €

B/116

ΓΕΝΙΚΑ

36

30-7333.001

Βελτίωση βατότητας περιφερειακού δρόμου

11.500,00 €

B/117

ΣΑΤΑ ΠΟΕ

37

30-7333.003

Καθάρισμα παραλιών, άνοιγμα διοδίων δρόμων

8.800,00 €

B/118

ΣΑΤΑ ΠΟΕ

38

70-7135.005

Προμήθεια ομπρελών και καμπινών στις παραλίες

8.800,00 €

B/119

ΓΕΝΙΚΑ

 

 

Β.  Αποδεσμεύει τις πιστώσεις από τους αντίστοιχους ΚΑ προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 όπως ακριβώς αναφέρονται παραπάνω τις οποίες και ψηφίζει.

 

Γ.  Εγκρίνει τις με ΑΔΑ:

 

4ΑΣΕΩΞΟ-ΓΑΟ, 4ΑΣΕΩΞΟ-29Υ, 4ΑΣΕΩΞΟ-1ΜΦ, 4ΑΣΕΩΞΟ-Ι65, 4ΑΣΕΩΞΟ-Κ4Β, 4ΑΣΛΩΞΟ-2ΡΡ, 4ΑΣΛΩΞΟ-ΓΚΩ, 4ΑΣΛΩΞΟ-ΞΟΣ, 4ΑΣΛΩΞΟ-ΨΚΜ, 4ΑΣΛΩΞΟ-Α7Ι, 4ΑΣΛΩΞΟ-ΓΤΦ, 4ΑΣΛΩΞΟ-Χ6Χ, 4ΑΣΛΩΞΟ-Σ7Ξ, 4ΑΣΛΩΞΟ-90Γ, 4ΑΣΛΩΞΟ-ΗΡΞ, 4ΑΣΛΩΞΟ-Ι4Ν, 4ΑΣΛΩΞΟ-5Ω7, 4ΑΣΛΩΞΟ-93Ν, 4ΑΣΛΩΞΟ-99Θ, 4ΑΣΛΩΞΟ-ΕΝ0, 4ΑΣΛΩΞΟ-ΥΒΗ, 4ΑΣΛΩΞΟ-Μ55, 4ΑΣΛΩΞΟ-ΛΙΜ, 4ΑΣΛΩΞΟ-Ζ62, 4ΑΣΛΩΞΟ-Ο6Ε, 4ΑΣΛΩΞΟ-ΠΒΡ, 4ΑΣΛΩΞΟ-8ΧΟ, 4ΑΣΛΩΞΟ-ΖΩ1, 4ΑΣΛΩΞΟ-ΒΞΞ, 4ΑΣΛΩΞΟ-Θ9Χ, 4ΑΣΛΩΞΟ-ΝΞΠ, 4ΑΣΛΩΞΟ-Β4Δ, 4ΑΣΛΩΞΟ-ΕΑΤ, 4ΑΣΛΩΞΟ-ΠΔΕ, 4ΑΣΛΩΞΟ-Η54, 4ΑΣΛΩΞΟ-Ρ37, 4ΑΣΛΩΞΟ-5Ξ1, 4ΑΣΛΩΞΟ-ΙΦ4.

αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης.

 

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 17/2011

 

Ο Πρόεδρος                                                                            Τα μέλη

Υπογραφή                                                                          Υπογραφές

Οινούσσες 21-7 -2011

Ακριβές αντίγραφο

Ο  Αντιδήμαρχος

 

Στέφανος Βογιατζής

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α