Απόφαση 17η

07/08/2013

Απόφαση 17η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ                          

ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ         

Αριθ. Αποφ 17/2013

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της  6ης  συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής  του Δήμου Οινουσσών

 

ΘΕΜΑ: ΄Εγκριση δαπάνης 10.000,00 €και διάθεση  πίστωσης για την προμήθεια αντλιών υπηρεσίας ύδρευσης λόγω επείγουσας ανάγκης για την αντιμετώπιση της υδροδότησης του νησιού.

 

Στις Οινούσσες  σήμερα την  7η του μηνός Aυγούστου 2013 και ώρα 11π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου  Οινουσσών συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Οινουσσών,  ύστερα από την αριθ. πρωτ. 1315/ 2-8-2013 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στους συμβούλους, σύμφωνα με τα  άρθρα 67 και 75 του Ν.3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι ( 6 ) μέλη:

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ

             ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Βογιατζής Στέφανος

Λεοντή Ελένη

2.Χαλκιά Ευγενία

 

        3.Κατσιάνου Βαρβάρα

 

        4.Χαλκιά Λουκία

 

5.Ηλιάδη Βαρβάρα

 

6.Σπετσιώτης Στέφανος

 

 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα ανέφερε στα μέλη της επιτροπής  ότι θα πρέπει να προβούμε άμεσα στην προμήθεια αντλιών υπηρεσίας ύδρευσης για την αντιμετώπιση του προβλήματος υδροδότησης του νησιού, με απευθείας ανάθεση λόγω επείγουσας ανάγκης.

Για την συγκεκριμένη προμήθεια δεν απαιτείται προέγκριση στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών, διότι σύμφωνα με το αριθμ. 56368/ΑΕ/115/28-12-2005 και το αριθμ. 63706/12-12-2006 του Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης οι προμήθειες των οποίων η αξία κατά κωδικό αριθμό είδους δεν υπερβαίνει τα 45000 ευρώ με  Φ.Π.Α. δε θα συμπεριλαμβάνονται στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών.

Η εκτέλεση της προμήθειας γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις:

Α)Της αριθμ. 11389/93 Υπουργικής Απόφασης «Περί Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΕΚΠΟΤΑ)

Β) Τον Δ.Κ.Κ. (άρθρο 209 του Δ.Κ.Κ.  Ν. 3463/2006)

Γ) Το εδαφ. δ παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010

Η πληρωμή του ανωτέρω ποσού θα πραγματοποιηθεί από κωδικό αριθμό                 25-6662.003.

 

Παρακαλείται η Οικονομική Επιτροπή για:

 

Α)Την έγκριση της δαπάνης και της διάθεσης της πίστωσης για την  προμήθεια αντλιών υπηρεσίας ύδρευσης για την αντιμετώπιση υδροδότησης του νησιού.

Β) Τον καθορισμό τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας ( απευθείας ανάθεσης λόγω επείγουσας ανάγκης σύμφωνα με το εδάφ. δ  παρ.1 του άρθρου 72 του Ν 3852/2010 «Οικονομική Επιτροπή – Αρμοδιότητες»

 

Τέλος, ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής την συνημμένη τεχνική περιγραφή και κάλεσε αυτή να αποφασίσει σχετικά.

                                 Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

Μετά από συζήτηση, αφού άκουσε: 1)όσα ο Πρόεδρος και τα μέλη της εξέθεσαν, 2)την αναγκαιότητα έγκρισης δαπάνηςγια την προμήθεια δύο αντλιών για την υπηρεσία ύδρευσης με απευθείας ανάθεση λόγω επείγουσας ανάγκης  3)  την υπ’ αριθ. τεχνική περιγραφή  4) την αρ.11389/93 Υπουργικής Απόφασης « Περί Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΕΚΠΟΤΑ) 5) τον Δ.Κ.Κ. (άρθρο 209 του Δ.Κ.Κ. Ν. 3463/2006) και 6)τις διατάξεις του 72 του Ν.3852/2010

                                               Αποφασίζει ομόφωνα

 

 Α. Εγκρίνει την δαπάνη ποσού 10.000,00 € για την προμήθεια αντλιών για την υπηρεσία ύδρευσης για την αντιμετώπιση υδροδότησης του νησιού μας, σύμφωνα με την συνημμένη τεχνική περιγραφή.

Β. Ορίζει ότι η προμήθεια θα γίνει με απ' ευθείας ανάθεση λόγω επείγουσας ανάγκης. Αναθέτει απευθείας την προμήθεια στην εταιρία ΕΥΡΩΠΗ ΑΕ, σύμφωνα με το εδάφ.δ παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010

                                                   

Γ.Ψηφίζει πίστωση ποσού 10.000,00 €  σε βάρος του κωδικού εξόδων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013 ΚΑ25-6662.003 «προμήθεια αντλιών υπηρεσίας ύδρευσης »

 

Δ. Εγκρίνει την υπ. αριθ.  A/140  με ΑΔΑ:ΒΛΩΠΩΞΟ-ΕΞΒ

 

Ορίζει ότι το σχετικό χρηματικό ένταλμα θα εκδοθεί στο όνομα του δικαιούχου με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά.

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμ. 17/2013

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

 

Ο Πρόεδρος                                                         Τα  μέλη

Υπογραφή                                                         Υπογραφές

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο  Αντιδήμαρχος

 

Στέφανος  Βογιατζής

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α