Απόφαση 17η

20/08/2015

Απόφαση 17η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ                         

ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

                                                           

 

     Αριθ. Αποφ 17/2015

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της  4ης  συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής  του Δήμου Οινουσσών

ΘΕΜΑ: Tροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2015.

Στις Οινούσσες  σήμερα την  6η του μηνός Μαΐου 2015 και ώρα 13.00μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου  Οινουσσών συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Οινουσσών,  ύστερα από την αριθ. πρωτ. 334/ 6-5-2015 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στους συμβούλους, σύμφωνα με τα  άρθρα 67 και 75 του Ν.3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω μέλη:

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ

     ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Βογιατζής Στέφανος    Πρόεδρος

Δανιήλ Γεώργιος

2.Λεοντή Ελένη               τακτ. μέλος

Χαλκιά Λουκία

3. Κατσιάνου Βαρβάρα          »

 

4.Ντούσλαζη  Νίκη                  »

 

5.Μούντουλας Χρήστος          »

 

 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα της ημερήσιας διάταξης, εξήγησε στα μέλη της οικονομικής  επιτροπής, το κατεπείγον του θέματος ότι δηλαδή επίκειται επιβολή προστίμων από την ΕΟΚ εάν δεν κλείσουν οι ΧΑΔΑ  και γι αυτό πρέπει το συντομότερο να εισηγηθούμε στο Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση του Προϋπολογισμού προκειμένου να συνταχθεί  η μελέτη  το συντομότερο δυνατόν ούτως ώστε  να υπάρχει εναλλακτική μορφή αποκατάστασης ΧΑΔΑ με την υλοποίηση του έργου με τίτλο "Γεωτεχνική μελέτη και πρόταση για το έργο  κατασκευή σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων (ΣΜΑ) Οινουσσών".

 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Οικ. Επιτροπής ενημέρωσε τα μέλη και είπε τα εξής :

 

"Στην εξέλιξη εκτέλεσης του Τεχνικού Προγράμματος του έτους 2015, και βάσει των αναγκών που προέκυψαν διαπιστώθηκε η ανάγκη τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος και αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού του Δήμου Οινουσσών για το 2015.

Αναλυτικότερα βάσει της εισήγησης της Οικονομικής Υπηρεσίας, και της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Χίου που έχουμε συνάψει προγραμματική σύμβαση για υποστήριξη,  η προτεινόμενη τροποποίηση περιλαμβάνει:

1) Μείωση του ΚΑ εξόδων 70/7412.001  με τίτλο " Μελέτη κατασκευής κυματοθραύστη στο διαπόρι Σωτήρος – Γλάρου " και πηγή χρηματοδότησης "ΤΑΚΤΙΚΑ", κατά 3.000 ευρώ .

2) Δημιουργία νέου ΚΑ εξόδων ΚΑ 70/7412.002  με τίτλο "Γεωτεχνική μελέτη και πρόταση για το έργο  κατασκευή σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων (ΣΜΑ) Οινουσσών", με πηγή χρηματοδότησης ΤΑΚΤΙΚΑ, και μεταφορά της πίστωσης των 7.000 ευρώ από τον ΚΑ 70/7412.001   στον ΚΑ 70/7412.002.

Η Οικονομική  Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου  103 του Ν. 3463/06 του Δημοτικού Κώδικα και του αρθ. 72 παρ 1δ του Ν. 3852/10

Αποφάσισε ομόφωνα

Α. Εγκρίνει και εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Οινουσσών την τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2015 ως ακολούθως:

1) Μείωση του ΚΑ εξόδων 70/7412.001 με τίτλο " Μελέτη κατασκευής κυματοθραύστη στο διαπόρι Σωτήρος – Γλάρου " και πηγή χρηματοδότησης "ΤΑΚΤΙΚΑ", κατά 3.000 ευρώ .

2) Δημιουργία νέου  ΚΑ 70/7412.002  με τίτλο "Γεωτεχνική μελέτη και πρόταση για το έργο  κατασκευή σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων (ΣΜΑ) Οινουσσών", με πηγή χρηματοδότησης ΤΑΚΤΙΚΑ, και μεταφορά της πίστωσης των 7.000 ευρώ από τον ΚΑ 70/7412.001   στον ΚΑ 70/7412.002.

 

Β. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για τις παρακάτω νόμιμες ενέργειες.

 

Η απόφαση αυτή πήρε α/α  17/2015

Ο Πρόεδρος                                                                            Τα μέλη

  Υπογραφή                                                                          Υπογραφές                    

                                                    Ακριβές αντίγραφο

                                                             Ο  Δήμαρχος

                                                        Στέφανος Βογιατζής

 

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α