Απόφαση 18η

20/08/2015

Απόφαση 18η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ                         

ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ        

 

     Αριθ.Αποφ 18/2015

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της    4ης  συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής  του Δήμου Οινουσσών

 

ΘΕΜΑ: Διορισμός Δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου Οινουσσών κατά τη δικάσιμο της 13-5-2015, που αφορά τη συζήτηση της από 12-5-2011 και αριθ. καταθέσεως 111/2011 αγωγής της Ειρήνης σύζ. Μ. Νταούτη κατά του Δήμου Οινουσσών.

Στις Οινούσσες  σήμερα την  6η του μηνός Μαΐου  2015 και ώρα 13.00μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου  Οινουσσών συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Οινουσσών,  ύστερα από την αριθ. πρωτ. 334/ 6-5-2015 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στους συμβούλους, σύμφωνα με τα  άρθρα 67 και 75 του Ν.3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω μέλη:

 

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ

             ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Βογιατζής Στέφανος    Πρόεδρος

Δανιήλ Γεώργιος

2.Λεοντή Ελένη               τακτ. μέλος

Χαλκιά Λουκία

3. Κατσιάνου Βαρβάρα          »

 

4.Ντούσλαζη  Νίκη                  »

 

5.Μούντουλας Χρήστος          »

 

 

 

 

Ο κ. Πρόεδρος της Οικ. Επιτροπής ενημέρωσε τα μέλη ότι το θέμα είναι επείγον διότι  έχει οριστεί  δικάσιμος την 13η Μαΐου 2015 για την συζήτηση της από 12-5-2011 και υπ. αύξ. αριθ. καταθέσεως 111/2011 αγωγής της Ειρήνης σύζ. Μιχαήλ Νταούτη, στρεφόμενης κατά του Δήμου Οινουσσών, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χίου .

 Συνεπώς θα πρέπει να διοριστεί πληρεξούσιος Δικηγόρος στη Χίο για να  εκπροσωπήσει τον Δήμο.

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις του άρθρου  103 του Ν. 3463/06 του Δημοτικού Κώδικα και του αρθ. 72 παρ 1δ του Ν. 3852/10,      

Αποφασίζει  ομόφωνα

 

1. Διορίζει ως Δικηγόρο του Δήμου την κ. Μαρία Ξανθάκη, δικηγόρο Χίου, για να εκπροσωπήσει τον Δήμο Οινουσσών κατά την συζήτηση της από 12-5-2011 και υπ. αύξ. αριθ. καταθέσεως 111/2011 αγωγής της Ειρήνης σύζ. Μιχαήλ Νταούτη , στρεφόμενης κατά του Δήμου Οινουσσών, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χίου κατά τη δικάσιμο της 13-5-2015 καθώς και σε κάθε μετ΄ αναβολή δικάσιμο ορισθεί.

 

2.Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για τις παρακάτω νόμιμες ενέργειες.

 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  18/2015

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

                                

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Υπογραφή

ΤΑ   ΜΕΛΗ

      Υπογραφές

 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο  Δήμαρχος

Στέφανος  Βογιατζής

 

 

 

 

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α