Απόφαση 1η

26/02/2014

Απόφαση 1η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ                         

ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ        

 

     Αριθ.Αποφ 1/2014

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της  1ης  συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής  του Δήμου Οινουσσών

 

ΘΕΜΑ: Ψηφίσεις πιστώσεων πρ/σμού 2014 του Δήμου Οινουσσών για επενδύσεις (τεχνικό πρόγραμμα).

Στις Οινούσσες  σήμερα την  26η του μηνός Φεβρουαρίου 2014 και ώρα 10 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου  Οινουσσών συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Οινουσσών,  ύστερα από την αριθ. πρωτ. 223/ 20-2-2014 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στους συμβούλους, σύμφωνα με τα  άρθρα 67 και 75 του Ν.3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε ( 6 ) μέλη:

 

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ

             ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Βογιατζής Στέφανος

1.Χαλκιά Ευγενία

2.Χαλκιά Λουκία

 

3.Λεοντή Ελένη

 

4.Ηλιάδη Βαρβάρα

 

5.Κατσιάνου Βαρβάρα

 

6.Σπετσιώτης Στέφανος

 

 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το  θέμα   της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη της οικονομικής  επιτροπής ότισύμφωνα με :

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 Πρόγραμμα "Καλλικράτης"

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010 "Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες.

3. Τις διατάξεις των άρθρων 21 και 22 του Ν. 2362/1995 "Περί δημόσιου λογιστικού ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α 247/27-111995)όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα άρθρα 21 και 23 του Ν. 3871/10 Δημοσιονομική διαχείριση και ευθύνη(Φ.Ε.Κ. Α 141/17-8-2010)

παρακαλούμε την οικονομική επιτροπή για την έγκριση των παρακάτω δαπανών και την ψήφιση πιστώσεων του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2014.

 

Η Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση και έλαβε υπόψη  τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010, τις διατάξεις των άρθρων 21 και 22 του Ν. 2362/1995 καθώς και αυτές των νόμων 3463/06 και 3852/2010

 

 

                                              Αποφάσισε ομόφωνα

 

 Α.ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΤΗΝ  ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΟΠΩΣ  ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Α.Α.

Κ.Α.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟΝ

Α.Α.Υ.

1

20-7336.001

Καθαρισμός χώρων εστιών μόλυνσης

5.000,00

Α27

2

25-7336.007

Καθαρισμός τάφρων απορροής υδάτων

5.000,00

Α28

3

25-7336.008

Συντήρηση αντλιοστασίων

5.000,00

Α29

4

30-7333.002

Βελτίωση δικτύου εσωτερικής οδοποιίας 2013

39.492,51

Α30

5

70-7336.001

Διάνοιξη και καθαρισμός χειμάρρων

15.000,00

Α31

 

 

Β.  Αποδεσμεύει τις πιστώσεις από τους αντίστοιχους ΚΑ προϋπολογισμού οικ. έτους 2014 όπως ακριβώς αναφέρονται παραπάνω τις οποίες και ψηφίζει.

Γ.  Εγκρίνει τις με ΑΔΑ:ΒΙΕΡΩΞΟ-ΩΘ1,ΒΙΕΡΩΞΟ-ΟΚ8, ΒΙΕΡΩΞΟ-Μ3Μ, ΒΙΕΡΩΞΟ-Φ93, ΒΙΕΡΩΞΟ-ΕΘΗ, αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης.

 

Ο Πρόεδρος                                                                            Τα μέλη

                             Υπογραφή                                                                          Υπογραφές                          

                                                  

Ακριβές αντίγραφο

Ο  Αντιδήμαρχος

 

Στέφανος Βογιατζής

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α