Απόφαση 20η

30/08/2011

Απόφαση 20η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ: ΧΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ: ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.: 2

 

Απόσπασμα από το πρακτικό της 7ης συνεδρίασης της οικονομικής επιτροπής

 

Θέμα: Διάθεση πίστωσηςποσού 13.200,00 Ευρώ για την εκτέλεση του έργου  "επισκευή στέγης Γυμνασίου".

Στις Οινούσσες  σήμερα την  24η του μηνός Αυγούστου 2011 και ώρα 13.00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου  Οινουσσών συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Οινουσσών,  ύστερα από την αριθ. πρωτ. 1740/24-8-2011  πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στους συμβούλους, σύμφωνα με τα  άρθρα 67 και 75 του Ν.3852/10.

 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) μέλη:

 

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ

             ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Βογιατζής Στέφανος

1.Ηλιάδη Βαρβάρα

2.Χαλκιά Λουκία

2. Χαλκιά  Ευγενία

     3.Λεοντή Ελένη

 

4.Κατσιάνου Βαρβάρα

 

5.Καλαϊτζής Παναγιώτης

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το  θέμα   της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη της οικονομικής  επιτροπής ότιτα εξής:

 

Στον ΚΑ 70/7331.015 του προϋπολογισμού  του Δήμου Οινουσσών, οικονομικού έτους 2011 έχει εγγραφεί εξειδικευμένη πίστωση 13.200,00 ευρώ, για το έργο  "επισκευή στέγης Γυμνασίου".

 

Σύμφωνα με την παρ 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08 «Οι Δήμοι και οι Κοινότητες, οι Σύνδεσμοι τους, τα νομικά τους πρόσωπα δημοσίου δικαίου και τα ιδρύματα τους δύνανται να αναθέτουν απευθείας ή με συνοπτική διαδικασία (πρόχειρο διαγωνισμό) παροχή υπηρεσιών, που δεν υπάγονται στις διατάξεις του ν. 3316/2005 (ΦΕΚ 42 Α), σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α), ως προς τα επιτρεπτά χρηματικά όρια, όπως αυτά καθορίζονται με τις εκάστοτε εκδιδόμενες αποφάσεις του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών. Για την απευθείας ανάθεση απαιτείται απόφαση Δημάρχου ή Προέδρου Κοινότητας, προέδρου συνδέσμων, νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου και ιδρυμάτων, χωρίς προηγούμενη απόφαση του συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή τα συντασσόμενα τεύχη εγκρίνονται από τον Δήμαρχο ή τον Πρόεδρο Κοινότητας ή τον πρόεδρο του συνδέσμου, του δημοτικού ή κοινοτικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή ιδρύματος. Για τη συνοπτική διαδικασία (πρόχειρο διαγωνισμό) απαιτείται απόφαση της δημαρχιακής επιτροπής ή του κοινοτικού συμβουλίου, του διοικητικού συμβουλίου συνδέσμων, νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου και ιδρυμάτων, που εγκρίνει και τα συντασσόμενα τεύχη».

 

Οι διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α) προβλέπουν τα εξής: «1.Επιτρέπεται η με απευθείας ανάθεση σύναψη σύμβασης προμήθειας προϊόντων, παροχής υπηρεσιών ή εκτέλεσης έργων για ετήσια δαπάνη μέχρι ποσού ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων (1.500.000) δραχμών.

 

Από το ποσό αυτό και μέχρι τέσσερα εκατομμύρια (4.000.000) δρχ. απαιτείται διαγωνισμός με συνοπτική διαδικασία (πρόχειρος) που θα διενεργείται από τριμελή επιτροπή. Άνω του ποσού των τεσσάρων εκατομμυρίων (4.000.000) δρχ. απαιτείται σύναψη σύμβασης για προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων κατόπιν διενέργειας τακτικού διαγωνισμού (ανοικτού ή κλειστού), βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.

 

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών τα ανωτέρω ποσά δύναται να αναπροσαρμόζονται.

 

Σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών με την ίδια διαδικασία γίνεται και στην περίπτωση μικτής προμήθειας, κατά την οποία η αξία των παρεχομένων υπηρεσιών υπερβαίνει την αξία των προϊόντων.»

 

Τα πιο πάνω χρηματικά όρια όπως αυξήθηκαν με την 20244710/602/0026/1998 (ΦΕΚ431 Β’) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και με την υπ' αριθ. απόφαση Υπουργού Οικονομικών 2/45564/0026/01 (ΦΕΚ 1066 τ. Β΄) αυξήθηκαν εκ νέου με την υπ' αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) απόφαση Υπ. Οικονομικών ως εξής:

 

α) Με απευθείας ανάθεση μέχρι του ποσού των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ.

 

β) Με συνοπτική διαδικασία (πρόχειρο διαγωνισμό) από του ποσού της προηγουμένης περίπτωσης μέχρι του ποσού των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ.

 

γ) Με διενέργεια τακτικού διαγωνισμού άνω του ποσού των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ.

 

Οι περιορισμοί των ως άνω ποσών αναφέρονται σε σχέση με το ύψος της εγγεγραμμένης ετήσιας πίστωσης κατά Ειδικό Φορέα και Κ.Α.Ε. στον προϋπολογισμό κάθε φορέα και στα ποσά αυτά δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

 

 

Τα μέλη της επιτροπής καλούνται να λάβουν απόφαση σχετικά με την ανάθεση της εργασίας  μετά από πρόχειρο διαγωνισμό.

 

 

Η οικονομική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

 

 • τις διατάξεις του Ν. 1418/84 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 2229/94 και τους Ν. 2940 /01 , 3263/04 και των Ν. 3463/06, Ν. 3669/08, Π.Δ. 171/87 και Π.Δ. 609/85 ‘όπως τροποποιήθηκαν μέχρι σήμερα τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/10.
 • την υπ’ αριθμόν 155/2011 μελέτη της  τεχνικής υπηρεσίας του δήμου Χίου
 • την εξειδικευμένη πίστωση 13.200,00 ευρώ για την εκτέλεση του έργου "επισκευή στέγης Γυμνασίου".

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 • 1. Εγκρίνει τα τεύχη της υπ’ αριθμόν 155/2011  μελέτης για την εκτέλεση  του έργου "επισκευή στέγης Γυμνασίου"
 • 2.Καθορίζει τους όρους διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισμού για το ανωτέρω έργο ως εξής:

 

Άρθρο 1: Εργασία

 • Ο διαγωνισμός αφορά το έργο ΄΄επισκευή στέγης Γυμνασίου, προϋπολογισθείσας δαπάνης 13.200,00 €.

 

Άρθρο 2: Τρόπος διεξαγωγής του διαγωνισμού

 

Ο διαγωνισμός θα είναι μειοδοτικός, με βάση τη χαμηλότερη τιμή και θα διεξαχθεί με σφραγισμένες προσφορές οι οποίες θα κατατεθούν στο Δήμο  Οινουσσών έως την  9/9/2011 ημέρα Παρασκευή .

 

 

Άρθρο 3: Τόπος και χρόνος Διενέργειας του διαγωνισμού

 

Οι προσφορές θα ανοιχτούν σε συνεδρίαση της Επιτροπής Διαγωνισμού.              

Η Οικονομική επιτροπή θα αποφανθεί στην ίδια συνεδρίαση σχετικά με την επιλογή αναδόχου.

 

 

 

 

Άρθρο 4: Τόπος και  Χρόνος εκτέλεσης της εργασίας

Ο χώρος παροχής του έργου είναι το Δημοτικό σχολείο Οινουσσών.

Το χρονικό διάστημα παροχής των υπηρεσιών είναι 2 μήνες.

 

Άρθρο 5: Κρατήσεις

 

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλες της νόμιμες κρατήσεις που ορίζονται, εκτός του ΦΠΑ με τον οποίο βαρύνεται ο Δήμος.

 

Άρθρο 6: Τρόπος Πληρωμής

 

Ο τρόπος αμοιβής του αναδόχου ορίζεται ως εξής: με ΧΕΠ του Δήμου Οινουσσών.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που έχει καταλογιστεί ποινική ρήτρα εις βάρος του ανάδοχου  εξαιτίας συμβατικής παράλειψης, αυτή θα αφαιρείται από το ποσό της οικείας πιστοποίησης και η διαφορά θα αποτελεί το τελικά πιστοποιούμενο προς πληρωμή ποσό.

Στο χρηματικό ένταλμα θα επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται  κατά το νόμο.

 

Άρθρο 7 : Πληροφόρηση ενδιαφερομένων

 

Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται από το Γραφείο του Δήμου Οινουσσών τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Διεύθυνση: Δήμος Οινουσσών – Οινούσσες – Χίος Τηλέφωνο 22713-51313  FAX22713-51330 και  από την ΤΥΔΧ Χίου , Οινοπίωνος 1, Χίος Τηλέφωνο 22713.51610 Νικόλαος Νεαμονίτης.

 

Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στον Δήμο Οινουσσών διεύθυνση μέχρι και την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα από την ημέρα της δημοπρασίας, δηλαδή μέχρι και την    9-9-2011 ημέρα Παρασκευή.

 

 

Άρθρο 8: Δημοσίευση

 

Η διακήρυξη θα αναρτηθεί με τοιχοκόλληση στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και θα δημοσιευτεί στην εφημερίδα Πρόοδος,  πέντε(5)τουλάχιστον ημέρες πριν από τη διεξαγωγή του διαγωνισμού.

 

 

Άρθρο 9: διατάξεις

 

Η εκτέλεση του έργου διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 1418/84 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 2229/94 και τους Ν. 2940 /01 , 3263/04 και των Ν. 3463/06, Ν. 3669/08, Π.Δ. 171/87 και Π.Δ. 609/85 ‘όπως τροποποιήθηκαν μέχρι σήμερα καθώς και αυτές του Ν. 3852/2010.

 

 

 • 3.Εγκρίνει την δαπάνη των 13.200,00 Ευρώ  από πιστώσεις ΣΑΤΑ ΠΟΕ  για την εκτέλεση του έργου "επισκευή στέγης Γυμνασίου" με πρόχειρο διαγωνισμό.
 • 4. Εγκρίνει την από 23/8/2011 απόφαση ανάληψη υποχρέωσης .
 • 5. Ψηφίζει πίστωση ποσού 13.200,00 Ευρώ που είναι εγγεγραμμένη στον Κ.Α.  70-7331.015 του πρ/σμού οικον.  έτους 2011  για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου από πιστώσεις ΣΑΤΑ ΠΟΕ.
 • 6. Εγκρίνει την εκτέλεση του ανωτέρω έργου  με πρόχειρο διαγωνισμό και συγκροτεί την επιτροπή διενέργεια της δημοπράτησης του ανωτέρω έργου ως εξής:
 • Χιώτη Καλλιόπη , δημοτ. Υπάλληλο
 • Μακκά Γεώργιο, δημοτ. Υπάλληλο,  
 • Λαγό Θεόδωρο δημοτ. Υπάλληλο, με αναπληρωτή του,  τον οριζόμενο μηχανικό της ΤΥΔΧ Χίου.

Η απόφαση πήρε α/α 20/2011.

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                              ΤΑ ΜΕΛΗ

       Υπογραφή                                                                   Υπογραφές

 

 Ακριβές αντίγραφο

Οινούσσες 30-8-2011

Ο  Αντιδήμαρχος

 

Στέφανος  Βογιατζής

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α