Απόφαση 20η

02/09/2013

Απόφαση 20η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ: ΧΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ: ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

 

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 20/2013

 

Απόσπασμα από το πρακτικό της 7ης συνεδρίασης της οικονομικής επιτροπής

 

ΘΕΜΑ: Κατακύρωση δημοπρασίας για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «προμήθεια οχήματος 4Χ4 για της ανάγκες της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Οινουσσών».

 

Στις Οινούσσες  σήμερα την  2α του μηνός Σεπτεμβρίου  2013 και ώρα 11π.μ στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου  Οινουσσών συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Οινουσσών,  ύστερα από την αριθ. πρωτ.1443/29-8-2013 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στους συμβούλους, σύμφωνα με τα  άρθρα 67 και 75 του Ν.3852/10.

 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε ( 5 ) μέλη:

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ

             ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Βογιατζής Στέφανος

1. Ηλιάδη  Βαρβάρα

2.Χαλκιά Λουκία

2. Λεοντή Ελένη

        3.Κατσιάνου Βαρβάρα

 

4.Χαλκιά Ευγενία

 

5.Σπετσιώτης Στέφανος

 

 

 

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία – καθώς από το σύνολο 7 μελών ήταν παρόντα 5 μέλη – ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 1ο  θέμα της ημερησίας διάταξης, έθεσε υπόψη της οικονομικής επιτροπής τα εξής:

 

Βάσει της  49/2012 αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης και της 39/9-8-2013 αποφάσεως Δημάρχου που αφορά την διακήρυξη για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο "προμήθεια οχήματος 4Χ4 για της ανάγκες της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Οινουσσών", με την οποία δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα : Αλήθεια.

Συνολικά έλαβαν μέρος στη δημοπρασία 1 ενδιαφερόμενος, σύμφωνα με το από 20/3/2013 πρακτικό διαγωνισμού. Στη συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών της οικονομ. Επιτροπής, το πρακτικό αξιολόγησης προσφορών πρόχειρου διαγωνισμού  για την προμήθεια οχήματος 4Χ4  την εισήγηση  της επιτροπής διαγωνισμού, το γεγονός ότι  ήταν η μοναδική προσφορά , την διακήρυξη και συγγραφή των υποχρεώσεων, μετά του φύλλου της εφημερίδας  εις το οποίο δημοσιεύθηκε περίληψη των όρων της διακηρύξεως και καλεί τούτα όπως αποφανθούν σχετικά.

 

Ύστερα από τα ανωτέρω, η Οικονομική Επιτροπή, πρέπει να αποφασίσει για την κατακύρωση της δημοπρασίας.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού εξέτασε τα στοιχεία του φακέλου και αφού είδε τις διατάξεις του ΠΔ 171/87 και του Ν.1418/84

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1.Εγκρίνει το πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης κατά την 22αν  Αυγούστου  2013 επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως της προμήθειας :  "προμήθεια οχήματος 4Χ4 για της ανάγκες της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Οινουσσών", πρ/μού δαπάνης 25.000,00 Ευρώ με Φ.Π.Α. κατά την οποία  μειοδότης ανακηρύχθηκε η εταιρεία ΄΄Μazda- Χαλκιάς΄΄ με τιμή προσφοράς 24.990,00 Ευρώ με τον ΦΠΑ.

 

2.Κατακυρώνει τον πρόχειρο διαγωνισμό για την εκτέλεση της προμήθειας "προμήθεια οχήματος 4Χ4 για της ανάγκες της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Οινουσσών" στην εταιρεία "Μazda- Χαλκιάς"  με ΑΦΜ 049446924 ΔΟΥ ΧΙΟΥ, που εδρεύει στην Χίο , οδός Βερίτη αριθ. 41, τ.κ. 82.100 και εκπροσωπείται από τον Χαλκιά Μιχαήλ του Ιωάννη.

 

 3. Αναθέτει στον Δήμαρχο ή στον Αντιδήμαρχο τις περαιτέρω ενέργειες, για υπογραφή της συμβάσεως.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 20/2013

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

 

                                      

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                        ΤΑ ΜΕΛΗ

           Υπογραφή                                                             Υπογραφές

 

                                       

 

 Ο Αντιδήμαρχος

Στέφανος Βογιατζής

 

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α