Απόφαση 20η

20/08/2015

Απόφαση 20η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της με αριθμ    5ης

συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Οινουσσών.

 

ΘΕΜΑ: Καθορισμός των όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου μανδροστασίου στη θέση Βρυσίδια – Οινουσσών..

Αρ. Απόφασης :  20 /2015                                             

Στις Οινούσσες  σήμερα την 11η του μηνός Μαΐου 2015 και ώρα 11.00π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου  Οινουσσών συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Οινουσσών,  ύστερα από την αριθ. πρωτ. 340/ 7-5-2015 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στους συμβούλους, σύμφωνα με τα  άρθρα 67 και 75 του Ν.3852/10.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω μέλη:

 

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ

             ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Βογιατζής Στέφανος    Πρόεδρος

Δανιήλ Γεώργιος

2.Λεοντή Ελένη               τακτ. μέλος

 

3. Κατσιάνου Βαρβάρα          »

 

4. Χαλκιά Λουκία                  »

 

5. Ντούσλαζη Νίκη                 »

 

 

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών του συμβουλίου τα εξής:

Με την υπ’ αριθμόν   22  /2015    απόφαση του δημοτικού συμβουλίου αποφασίστηκε η εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου μανδροστασίου στη θέση Βρυσίδια – Οινουσσών .

 

Σύμφωνα με το άρθρο 192 παρ.1 του ΔΚΚ η εκμίσθωση των δημοτικών ακινήτων γίνεται με δημοπρασία. Αρμόδιο όργανο για τη διενέργεια της δημοπρασίας και για τον καθορισμό των όρων της, είναι η δημαρχιακή επιτροπή (άρθρο 1 ΠΔ 270/81 και 103 παρ.2 Ν.3463/06).

 

 Όπως είναι γνωστό σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 τις αρμοδιότητες της Δημαρχιακής Επιτροπής ασκεί πλέον η Οικονομική Επιτροπή, η οποία μεταξύ άλλων και σύμφωνα με τη παρ. 1ε του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 μπορεί επίσης να συγκροτεί επιτροπές για την διεξαγωγή των δημοπρασιών και την αξιολόγηση των προσφορών. Με την υπ’ αριθμό  20/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ορίστηκε η επιτροπή διεξαγωγής δημοπρασιών της παρ. 1 του άρθρου 1 του ΠΔ 270/81. 

Καλείται επομένως η Οικονομική Επιτροπή να καθορίσει τους όρους της πλειοδοτικής δημοπρασίας.

 

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου της και μετά διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 192 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α΄/08-06-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» σε συνδυασμό με τις οικείες διατάξεις του Π.Δ. 270/81 «Περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών δι’ εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων των Δήμων & Κοινοτήτων», τις διατάξεις του άρθρου 176 παρ. 1 περ. γ΄ του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», την αριθ. 22/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Οινουσσών

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ    ΟΜΟΦΩΝΑ

 

1. Καταρτίζει τους όρους της δημοπρασίας για την εκμίσθωση του κατωτέρω δημοτικού ακινήτου , ως εξής :

 

Εκτίθεται σεφανερή προφορική πλειοδοτική δημοπρασία, εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου μανδροστασίου στη θέση Βρυσίδια – Οινουσσών ,ως εξής :

                            ΟΡΟΙ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

1)      Η Δημοπρασία για το ανωτέρω ακίνητο, θα γίνει ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού την 19η Μαΐου και ώρα 10πμ στο Δημοτικό Κατάστημα Oινουσσών.

2)      Η εκμίσθωση θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 192 του Ν. 3463/2006 σε συνδυασμό με τις οικείες διατάξεις του Π.Δ. 270/81.

3)      Η μίσθωση θα αρχίσει από την κοινοποίηση της αποφάσεως της διοικητικής αρχής περί εγκρίσεως του αποτελέσματος της δημοπρασίας στον τελευταίο πλειοδότη και η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε  οκτώ(8) έτη.

4)      α. Η μίσθωση μπορεί να λυθεί από πλευράς του Δήμου σε περίπτωση που :

α. ο μισθωτής παύει να ασκεί κτηνοτροφική δραστηριότητα.

β. ο μισθωτής δεν χρησιμοποιεί το μανδροστάσιο για το σκοπό που εκμισθώθηκε.

             γ.Βλάπτεται το δημοτικό και δημόσιο συμφέρον

κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης του Δημοτικού συμβουλίου και χωρίς να δοθεί καμία αποζημίωση στο μισθωτή.

β. Η μίσθωση μπορεί να λυθεί από πλευράς του μισθωτή κατόπιν αιτήσεώς του προς το Δημοτικό Συμβούλιο.

5)      Το ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς του μισθώματος της ανωτέρω έκτασης ορίζεται στο ποσό των διακοσίων σαράντα ευρώ (240,00 €/) ετησίως Περαιτέρω αναπροσαρμογή των μισθωμάτων θα γίνεται, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους.

6)      Για να γίνει κάποιος δεκτός σαν μισθωτής πρέπει να καταθέσει στην Επιτροπή, γραμμάτιο συστάσεως εγγυήσεως του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων ίσο με το 10% των ετησίων μισθωμάτων της πρώτης προσφοράς ή ισόποση εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας για συμμετοχή στον διαγωνισμό ή το αντίστοιχο ποσό με μετρητά και με την έκδοση σχετικού αποδεικτικού εκ μέρους του Δήμου. Η εγγυητική επιστολή αντικαθίσταται μετά την υπογραφή της σύμβασης με άλλη, ποσού ίσου με το παραπάνω ποσοστό επί του επιτευχθέντος μισθώματος για την εξασφάλιση της εγκαίρου καταβολής των μισθωμάτων μέσα στις προθεσμίες που ορίζονται με την παρούσα.

7)      Όποιος λάβει μέρος στη δημοπρασία είτε σαν πλειοδότης είτε σαν εγγυητής δεν πρέπει να έχει οποιαδήποτε ταμιακή ανωμαλία (οφειλές) έναντι του Δήμου. Η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, θα έχει το δικαίωμα να ζητήσει έγγραφη για το σκοπό αυτό βεβαίωση του ταμείου την οποία είναι υποχρεωμένος, να φέρει. Η φερεγγυότητα του πλειοδότη ή εγγυητή θα κριθεί από την επιτροπή και η προφορική δήλωση αυτών (πλειοδότη – εγγυητή) περί της προσφοράς τους, δημιουργεί σ’ αυτούς υποχρεώσεις και ευθύνες σύμφωνα με την παρούσα διακήρυξη απέναντι του Δήμου έστω και αν δεν υπογραφούν τα πρακτικά της δημοπρασίας.

8)      Κάθε προσφορά είναι υποχρεωτική για τον πλειοδότη, η υποχρέωση αυτή περνά αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο σε αυτούς που ακολουθούν και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη.

9)      Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου πρέπει να δηλώσει αυτό στην επιτροπή της δημοπρασίας προτού να αρχίσει ο διαγωνισμός αφού παρουσιάσει για τον σκοπό αυτό το νόμιμο πληρεξούσιο, διαφορετικά θεωρείται σαν να μετέχει για λογαριασμό του.

10)  Ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και θα είναι αλληλέγγυος και σε όλα υπεύθυνος μαζί με τον μισθωτή για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης χωρίς του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως.

11)  Στον μισθωτή δεν παρέχεται δικαίωμα για αποζημίωση αν δεν εγκριθούν τα  πρακτικά της δημοπρασίας από το αρμόδιο όργανο που προβλέπει ο Νόμος.

12)  Ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος να διατηρεί την κατοχή, τα όρια και γενικά το μίσθιο σε καλή κατάσταση και να προστατεύει αυτό από κάθε καταπάτηση με σχετικές αγωγές, διαφορετικά ευθύνεται για αποζημίωση.

13)  Ο Δήμος δεν ευθύνεται απέναντι στον μισθωτή για την πραγματική κατάσταση στην οποία βρίσκεται το μίσθιο και για την οποία υποτίθεται ότι έλαβε γνώση ο μισθωτής, ούτε για την ύπαρξη οποιασδήποτε δουλείας πάνω στο μίσθιο και συνεπώς δεν υποχρεούται για επιστροφή ή ελάττωση του μισθώματος, ούτε για την λύση της μισθώσεως.

14)  Ο μισθωτής μόλις θα λήξει η μίσθωση πρέπει να σταματήσει κάθε εργασία στο μίσθιο, διαφορετικά ανεξάρτητα από κάθε άλλη αποζημίωση προς τον Δήμο, θα του επιβληθεί και χρηματική ποινή 1,20 € ημερησίως για κάθε στρέμμα. Η ποινή αυτή θα εισπράττεται σαν δημοτικό έσοδο, θα βεβαιώνεται με βεβαιωτική κατάσταση στο Ταμείο του Δήμου και ο μισθωτής δεν θα έχει δικαίωμα διαμαρτυρίας, προσφυγής, ενστάσεως ή ανακοπής του εντάλματος που θα εκδοθεί σε βάρος του, θεωρούμενης της ποινής αυτής αμετακλήτου και οριστικής για κάθε αιτία.

15)  Ο μισθωτής οφείλει την επομένη της λήξεως της μισθώσεως, να παραδώσει στον εκπρόσωπο του Δήμου (Δήμαρχο ή νόμιμο αναπληρωτή του) με πρωτόκολλο το μίσθιο και από το οποίο θα εξάγεται η εμπρόθεσμη ή εκπρόθεσμη παράδοση αυτού. Με βάση το πρωτόκολλο της παραδόσεως θα αρχίσει η εφαρμογή των διατάξεων του προηγούμενου άρθρου.

16)  Ο μισθωτής θα πρέπει να υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας μαζί με τον εγγυητή του καθώς και ότι μέσα σε 10 ημέρες από την κοινοποίηση του αποτελέσματος της δημοπρασίας πρέπει να προσέλθει για την σύνταξη και υπογραφή της οικείας συμβάσεως διαφορετικά θα διενεργηθεί αναπλειστηριασμός σε βάρος του και του εγγυητή του και η τυχόν διαφορά από την μείωση του μισθώματος σε σχέση με την προηγούμενη δημοπρασία θα επιβαρύνει και τους δύο (μισθωτή & εγγυητή).

17)  Για οποιοδήποτε λόγο και σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η επίλυση ή σιωπηρή αναμίσθωση ή υπεκμίσθωση του μισθίου.

18)  Τα μισθώματα θα καταβάλλονται στο ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, μετά την κοινοποίηση του αποτελέσματος της δημοπρασίας στους τελευταίους πλειοδότες, και προτού να υπογραφεί η οικεία σύμβαση. Σε περίπτωση καθυστέρησης εξοφλήσεως των μισθωμάτων, ο εκμισθωτής Δήμος, μπορεί να κηρύξει τον μισθωτή έκπτωτο της συμβάσεως και να ενεργήσει σε βάρος αυτού και του εγγυητή του αναπλειστηριασμό, σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στο άρθρο 15 της παρούσης.

19)  Ο μισθωτής δεν πρέπει να προξενήσει οποιαδήποτε φθορά από την οποία να παρουσιασθεί κάποια αλλοίωση πάνω στο μίσθιο προς το χειρότερο ή μείωση της αξίας του. Επίσης δεν θα δικαιούται να κάνει διαφορετική χρήση αυτού, εκτός από τον σκοπό που είναι προορισμένος.

20)  Ο μισθωτής θα παραλάβει το μίσθιο στην κατάσταση που βρίσκεται και δεν θα έχει καμία αξίωση για οποιαδήποτε αιτία και από θεομηνία και ειδικά για κάθε φθορά. Επίσης θα αναλάβει με δικά του έξοδα όποια τακτοποίηση απαιτηθεί για την λειτουργία του,  από οποιαδήποτε δημόσια υπηρεσία.

21)  Το μίσθιο θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό για τον οποίο εκμισθώνεται, ήτοι για σταυλισμό των ζώων του και εκμετάλλευση των κτηνοτροφικών του αναγκών. Διαφορετικά η μισθωτήρια σύμβαση λύεται και το μανδροστάσιο επιστρέφει αυτοδικαίως στο Δήμο.

22)  Ο μισθωτής δεν πρέπει να χρησιμοποιεί άλλο δημοτικό χώρο για τον ίδιο σκοπό.

23)  Τα κηρύκεια, τέλη χαρτοσήμου, ΟΓΑ, δαπάνες της συμβάσεως, έξοδα δημοσιεύσεως, αντιγράφων της μισθωτηρίου συμβάσεως, τυχόν τέλη  κ.λπ. θα βαρύνουν στο ακέραιο τον μισθωτή.

24)  Η δημοπρασία που θα είναι πλειοδοτική φανερή και προφορική θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81.

Κάθε ενδιαφερόμενος για περισσότερες πληροφορίες μπορεί να απευθύνεται στα Γραφεία του Δήμου Οινουσσών τηλ. 2271351313 (υπεύθυνη υπάλληλος: Χιώτη Καλλιόπη)

Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από σχετική αίτηση που υποβάλλεται μέχρι 18-5-2015 και αναρτάται στο διαδίκτυο στον ιστότοπο www.municipality-oinousses.gr

 

2. Ο Δήμαρχος Οινουσσών εξουσιοδοτείται για την υπογραφή των οικείων συμβάσεων μετά του τελευταίου πλειοδότη, ύστερα από την έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας, από το αρμόδιο όργανο του Δήμου Οινουσσών.

                                                                               

                                                                                                           

 Β.Βάσει των παραπάνω όρων θα καταρτιστεί η διακήρυξη της δημοπρασίας, η οποία θα δημοσιευτεί από τον Δήμαρχο, σύμφωνα με τα όσα ορίζει το άρθρο 3 του ΠΔ 270/81.

 

Αυτή η Απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  20 /2015

Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

 

Ο Πρόεδρος                                                                                                                                                                                                                                                                        Τα Μέλη

Υπογραφή                                                                                                                                                                                                                                                                           Υπογραφές

 

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Πρόεδρος

 

 

 

Στέφανος Βογιατζής

 

 

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο για να ενημερώνεστε πρώτοι για νέα, εκδηλώσεις κ.α